vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 16

Viết những số đo chừng lâu năm (theo mẫu)

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 16

1. Tính

a) \({8 \over 5} + {3 \over {10}} = ................\)

b) \({2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = ...................\)

c) \({5 \over 6} - {2 \over 9} = ...................\)

d) \(2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} = ...................\)

2. Tìm x

a) \(x + {3 \over 5} = {7 \over 2}\)

b) \(x - {1 \over 4} = {1 \over 5}\)

c) \(2 - x = {4 \over 7}\)

3. Viết những số đo chừng lâu năm (theo mẫu)

Mẫu: \(9m\,3dm\, = \,9m + {3 \over {10}}m = 9{3 \over {10}}m\)

a) 2m 2dm = .........................

b) 12m 5dm = .........................

c) 15cm 8mm = ......................

4. Biết \({7 \over {10}}\) số học viên của một tấm học tập là 21 em. Hỏi lớp học tập bại đem từng nào học tập sinh?

Đáp án

1. Tính

a) \({8 \over 5} + {3 \over {10}} = {{8 \times 2} \over {5 \times 2}} + {3 \over {10}} = {{16 + 3} \over {10}} = {{19} \over {10}}\)

b) \({2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = {{2 \times 4} \over {3 \times 4}} + {{3 \times 3} \over {4 \times 3}} + {{1 \times 2} \over {6 \times 2}} = {{8 + 9 + 2} \over {12}} = {{19} \over {12}}\)

c) \({5 \over 6} - {2 \over 9} = {{5 \times 3} \over {6 \times 3}} - {{2 \times 2} \over {9 \times 2}} = {{15 - 4} \over {18}} = {{11} \over {18}}\)

d) \(2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} = {{21} \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5}\)

                             \(= {{21 \times 2} \over {10 \times 2}} - {{3 \times 5} \over {4 \times 5}} - {{2 \times 4} \over {5 \times 4}}\)

                             \(= {{42 - 15 - 8} \over {20}} = {{19} \over {20}}\)

Xem thêm: dấu hiệu thụ thai sau 2 ngày quan hệ

2. Tìm x

a)                                             

\(\eqalign{
& x + {3 \over 5} = {7 \over 2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {7 \over 2} - {3 \over 5} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {{29} \over {10}} \cr} \)                 

b)

\(\eqalign{
& x - {1 \over 4} = {1 \over 5} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {1 \over 5} + {1 \over 4} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {9 \over {20}} \cr} \) 

c)

\(\eqalign{
& 2 - x = {4 \over 7} \cr
& 2 - {4 \over 7} = x \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {{10} \over 7} \cr} \) 

3. Viết những số đo chừng dài

a) \(2m\,2dm = \,2m + {1 \over 5}m = 2{1 \over 5}m\)

b) \(12m5dm = 12m + {1 \over 2}m = 12{1 \over 2}m\)

c) \(15cm\,8mm = {{15} \over {100}}m + {8 \over {1000}}m = {{158} \over {1000}}m\)

4. thạo \({7 \over {10}}\) số học viên của một tấm học tập là 21 em. Hỏi lớp học tập bại đem từng nào học tập sinh?

Bài giải

Chia số học viên của lớp trở thành 10 phần cân nhau, từng phần có:

21 : 7 = 3 (học sinh)

Số học viên của lớp học tập đó:

3 x 10 = 30 (học sinh)

                         Đáp số: 30 học tập sinh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Xem thêm: cách sắp xếp tên theo abc trong excel

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.