vở bài tập toán lớp 5 bài 33

Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài xích tập luyện (SBT) Toán lớp 5 tập luyện 1 . Chuyển số thập phân trở thành phân số thập phân

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 33

Đề bài

1. a) Gạch bên dưới phần vẹn toàn của từng số thập phân (theo mẫu)

\(\underline {85} ,72;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,91,25;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8,50;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,365,9;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,87\)

b) Gạch bên dưới phần thập phân của từng số thập phân (theo mẫu)

\(2,\underline {56} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8,125;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,69,05;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,07;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,001\)

2. Thêm lốt phẩy để sở hữu số thập phân với phần vẹn toàn bao gồm phụ thân chữ số:

 5 9 7 2;             6 0 5 0 8;             2 0 0 7 5;           2 0 0 1

3.Viết láo lếu số trở thành số thập phân (theo mẫu)

a) \(3{1 \over {10}}\,\, = \,3,1\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8{2 \over {10}} =……;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,61{9 \over {10}} = …..\)

b) \(5{{72} \over {100}} = ……;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,19{{25} \over {100}} = …..;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,80{5 \over {100}} = …..\)

c) \(2{{625} \over {1000}} = ……;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,88{{207} \over {1000}} = …..;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,70{{65} \over {1000}} = ….\)

4. Chuyển số thập phân trở thành phân số thập phân

a) 0,5=…….;              0,92 = ………;               0,075 = ……..

b) 0,4 = …….;           0,004 = ……..;               0, 004 = …….

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

Đáp án

1. a) Gạch bên dưới phần vẹn toàn của từng số thập phân (theo mẫu)

 \(\underline {85} ,72;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline {91} ,25;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline 8 ,50;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline {365} ,9;\,\,\,\,\,\,\,\,\underline 0 ,87\)

b) Gạch bên dưới phần thập phân của từng số thập phân (theo mẫu)

\(2,\underline {56} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8,\underline {125} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,69,\underline {05} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,\underline {07} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,\underline {001} \)

2. Thêm lốt phẩy để sở hữu số thập phân với phần vẹn toàn bao gồm phụ thân chữ số:

 597,2;                605,08;                200,75;              200,1

3.Viết láo lếu số trở thành số thập phân (theo mẫu)

a) \(3{1 \over {10}}\,\, = \,3,1\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8{2 \over {10}} = 8,2;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,61{9 \over {10}} = 61,9\)

b) \(5{{72} \over {100}} = 5,72;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,19{{25} \over {100}} = 19,25;\,\,\,\,\,\,\,\,\,80{5 \over {100}} = 80,05\)

c) \(2{{625} \over {1000}} = 2,625\,\,\,;\,\,\,\,\,\,88{{207} \over {1000}} = 88,207\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\\70{{65} \over {1000}} = 70,065\)

4. Chuyển số thập phân trở thành phân số thập phân

a) \(0,5 = {5 \over {10}};0,92{\rm{ }} = {\rm{ }}{{92} \over {100}};0,075{\rm{  = }}{{75} \over {1000}}\)

b) \(0,5 = {5 \over {10}};0,92{\rm{ }} = {\rm{ }}{{92} \over {100}};0,075{\rm{  = }}{{75} \over {1000}}\)

Xem thêm: chất nào làm mất màu dung dịch brom