vở bài tập toán lớp 5 bài 19

Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài bác tập luyện (SBT) Toán lớp 5 tập luyện 1 . hiểu rằng, 15 người công nhân sửa đoạn một phần đường nên không còn 6 ngày. Hỏi mong muốn thay thế đoạn phần đường cơ vô 3 ngày thì nên bổ sung cập nhật thêm thắt từng nào công nhân?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 19

1. hiểu rằng, 15 người công nhân sửa đoạn một phần đường nên không còn 6 ngày. Hỏi mong muốn thay thế đoạn phần đường cơ vô 3 ngày thì nên bổ sung cập nhật thêm thắt từng nào công nhân?

2. Có một số trong những chi phí, nếu như mua sắm kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số chi phí cơ nếu như mua sắm kẹo loại 7500  đồng một gói thì được từng nào gói kẹo?

3. Một mái ấm gia đình phụ vương, u và nhị con cái (4 người), trung bình thu nhập mỗi tháng là 2 000 000 đồng một người. Nếu mái ấm gia đình cơ nhận thêm một con cái nữa thì trung bình thu nhập mỗi tháng của từng người bị giảm xuống từng nào chi phí, hiểu được tổng thu nhập của mái ấm gia đình ko thay cho đổi?

4. Khoanh vô chữ bịa trước thành phẩm đúng

Một group 10 người vô một ngày móc được 35m mương. Nếu bổ sung cập nhật thêm thắt đôi mươi người nữa nằm trong móc thì vô một ngày group cơ móc được từng nào mét mương? (Mức móc của từng người như nhau)

A. 350m            B. 700m            C. 105m            D. 200m

Đáp án

1. 

Tóm tắt

15 người công nhân sửa xong: 6 ngày

…? người công nhân sửa đoạn : 3 ngày

6 ngày đối với 3 ngày thì tách số thứ tự là:

6 : 3 = 2 (lần)

Số người công nhân sửa đoạn phần đường vô 3 ngày là:

15 x 2 = 30 (công nhân)

Số người công nhân cần thiết bửa sung:

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số: 15 công nhân

2. 

Tóm tắt:

Loại 5000 đồng mua:   15 gói kẹo

Loại 7500 đồng mua: …? gói kẹo

5000 đồng đối với 7500 đồng thì tách số thứ tự là:

\(7500:5000 = {{10} \over {15}}\) (lần)

Nếu mua sắm loại 7500 đồng một gói thì số kẹo mua sắm được là:

\(15 \times {{10} \over {15}} = 10\) (gói kẹo)

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

Đáp số: 10 gói kẹo

3. 

Tóm tắt

4 người: trung bình thu nhập  8 000 000 đồng

(4 + 1) người: trung bình thu nhập….? đồng từng người.

Tổng số người vô gia đình:

4 + 1 = 5 (người)

Tổng số thu nhập mỗi tháng của mái ấm gia đình (4 người) là:

2 000 000 x 4 = 8 000 000 (đồng)

Bình quân thu nhập mỗi tháng của một người khi mái ấm gia đình nhận thêm một con cái là:

8 000 000 : 5 = 1 600 000 (đồng)

Bình quân thu nhập mỗi tháng của một người bị tách khi mái ấm gia đình nhận thêm một con cái là:

2 000 000 – 1 600 000 = 400 000 (đồng)

Đáp số: 400 000 đồng

4. 

Tóm tắt

10 người:  móc được 35m

(10+ 20) người:   móc được …? mét

 Bài giải

Số người hiện tại có:

10 + đôi mươi = 30 (người)

30 người đối với 10 nguời thì tăng số thứ tự là:

30 : 10 = 3 (lần)

Số mét mương một ngày móc được sau thời điểm bổ sung cập nhật người là:

35 x 3 = 105 (m)

Đáp số: 105 m

Vậy khoanh vào: C

Xem thêm: sgk văn 10 chân trời sáng tạo