vở bài tập toán lớp 4 trang 43

1. Tuổi u và tuổi tác con cái nằm trong lại vị 42. Mẹ rộng lớn con cái 30 tuổi tác. Hỏi u từng nào tuổi tác, con cái từng nào tuổi?

1. Tuổi u và tuổi tác con cái nằm trong lại vị 42. Mẹ rộng lớn con cái 30 tuổi tác. Hỏi u từng nào tuổi tác, con cái từng nào tuổi? (Giải vị nhì cách)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 43

2. Có 30 học viên đang được tập dượt tập bơi, nhập tê liệt số em vẫn biết tập bơi thấp hơn số em chưa chắc chắn tập bơi là 6 em. Hỏi đem từng nào em vẫn biết tập bơi, từng nào em chưa chắc chắn bơi?

3. Trong tủ sách đem 1800 cuốn sách, nhập tê liệt số sách giáo khoa nhiều hơn nữa số sách học tập tăng 1000 cuốn. Hỏi nhập tủ sách đem từng nào sách giáo khoa?

Bài giải:

1. 

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải:

Hai lượt tuổi tác của con cái là:

42 – 30 = 12 ( tuổi)

Tuổi của con cái là:

 12 : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của u là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

                      Đáp số: Tuổi của u 36

                                   Tuổi của con cái 6

Cách 2:

Bài giải

Hai lượt tuổi tác của u là:

42 + 30 = 72 (tuổi )

Tuổi của u là:

72 : 2 = 36 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

36 – 30 = 6 ( tuổi)

                     Đáp số : Tuổi của u 36

                                 Tuổi của con cái 6

2. 

Tóm tắt

Có 30 học viên đang được tập dượt bơi

Xem thêm: tắt chế độ ẩn danh trên iphone

Chưa biết tập bơi thấp hơn biết tập bơi 6 em

Biết tập bơi có: ….. em?

Bài giải

Hai lượt số học viên biết tập bơi là:

 30 – 6 = 24 ( học tập sinh)

Số học viên biết tập bơi là:

24 : 2 = 12 ( học tập sinh)

Số học viên chưa chắc chắn bơi:

12 + 6 = 18 (học sinh)

                         Đáp số : Học sinh biết tập bơi 12 học tập sinh

                                  Học sinh chưa chắc chắn tập bơi 18 học tập sinh

3.

Tóm tắt

Thư viện có: 1800 cuốn sách

Sách giáo khoa nhiều hơn nữa sách phát âm thêm một 000 cuốn

Sách giáo khoa:….cuốn?

Bài giải

Hai lượt số sách giáo khoa là:

1800 + 1000 = 2800 (cuốn)

Số sách giáo khoa là:

2800 : 2 = 1400 (cuốn)

Số sách xem thêm là

1800 – 1400 = 400 (cuốn)

                         Đáp số: Sách giáo khoa 1400 cuốn

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời nói giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: học 10.com sách cánh diều lớp 1

Báo lỗi - Góp ý