vở bài tập toán lớp 4 bài 32

Câu 1, 2, 3 trang 38 Vở bài bác tập dượt (SBT) Toán 4 tập dượt 1. 1. Viết vô điểm chấm (theo mẫu)
Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

1. Viết vô điểm chấm (theo mẫu)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 32

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = ……………………

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n =……………………

                                          m – n = ……………………

                                          m n = ……………………

                                          m : n =……………………

2. Viết vô dù rỗng (theo mẫu)

a) 

a

b

a + b

a × b

3

5

8

15

9

1

 

4

 

6

8

 

2

2

 

b) 

c

d

c – d

c : d

10

2

8

5

9

3

   

16

4

   

28

7

   

20

1

   

3. Cho biết:

– Diện tích của môi dù vuông vày 1cm

– Mỗi hình tam giác sở hữu diện tích S vày \({1 \over 2}\) cm2

– Viết số đo diện tích S của từng hình bên dưới đây:

1.

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = 2 – 1= 1

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n = 6 + 3 = 9

                                          m – n = 6 – 3 = 3

Xem thêm: tử vi 12 con giáp lịch vạn niên

                                          m  n = 6  3 = 18

                                          m : n = 6 : 3 = 2

2.

a)

a

b

a + b

a × b

3

5

8

15

9

1

10

9

4

4

6

8

14

48

2

2

4

4

b)

c

d

c – d

c : d

10

2

8

5

9

3

6

3

16

4

12

4

28

7

21

4

20

1

19

20

3.

Xem thêm: ngữ văn lớp 6 kết nối tri thức