toluen có làm mất màu dung dịch brom không

Brom là một trong số ít thuốc thử giúp nhận biết và phân biệt các hợp chất hóa học với nhau. Vậy chất nào làm mất màu dung dịch Brome? Chất nào không phản ứng với dung dịch nước Brom. Giúp hỏi đáp hóa học sẽ trả lời câu hỏi này cho các em nha.

Những chất làm mất màu dung dịch brom

Bạn đang xem: toluen có làm mất màu dung dịch brom không

Những chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Có nhiều chất hữu cơ và vô cơ có thể làm mất màu dung dịch Brom, cụ thể gồm các chất sau:

Chất làm mất màu dung dịch brom

Các hợp chất hữu cơ làm mất màu dung dịch Brom

Các hợp chất hữu cơ Anken, phenol, enol, nhóm acetyl, anilin,  glucozơ, Toluen, Etylbenzen, Stiren, Xeton, Andehit sẽ làm mất màu dung dịch brom.

1. Etilen: Phản ứng làm mất màu dung dịch Brom đặc trưng nhất là xảy ra với anken mà cụ thể là etilen. 

Phản ứng làm mất màu dung dịch brom của etilen: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Sau phản ứng, dung dịch Brom chuyển từ màu cam sang màu trắng.

2. Phenol: Phenol làm mất màu dung dịch Brom. Khi cho dung dịch Phenol vào bình chứa Brom, dung dịch ban đầu màu đỏ nâu chuyển sang màu trắng đục.

Phản ứng giữa Phenol và Brom: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phenol tham gia phản ứng thế Brom để tạo ra hợp chất brom hóa, nước brom bị mất màu và tạo kết tủa trắng.

3. Anilin: Hợp chất hữu cơ anilin cũng là chất làm mất màu dung dịch Brom, hiện tượng xảy ra giữa anilin và Brom là dung dịch ban đầu màu đỏ nâu chuyển sang màu trắng đục, có kết tủa trắng và có khí màu vàng nâu bay ra.

Phương trình giữa Anilin và Brom: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

4. Toluen: Cho Toluen tác dụng với nước brom sẽ xảy ra hiện tượng dung dịch ban đầu màu cam chuyển sang màu trắng đục và có kết tủa màu vàng nâu.

Phương trình toluen và brom: C6H5CH3 + Br2 → HBr + C6H5CHBr2

5. Ethylbenzene: Chất làm mất màu dung dịch brom tiếp theo là Ethylbenzene. Khi cho hợp chất Ethylbenzene vào bình chứa nước brom thì dung dịch sẽ chuyển sang màu trắng đục và có kết tủa màu vàng nâu dưới đáy bình.

Phương trình phản ứng giữa Ethylbenzene và br2: C8H10  + Br2 → HBr + C6H5C2H4Br

6. Stiren: Tương tự như toluen thì hợp chất hữu cơ Stiren cũng làm mất màu dung dịch brom, hiện tượng phản ứng là dung dịch chuyển sang màu trắng đục và có kết tủa màu vàng nâu.

Phương trình phản ứng giữa Stiren và brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → HBr + C6H5CHBrCH=CH2

7. enol: Hợp chất hữu cơ enol cũng làm mất màu dung dịch Brom, phản ứng này còn được gọi là ketone brom hóa.

8. Glucozơ: Phản ứng giữa glucozo với dung dịch nước Brom là cách giúp chúng ta phân biệt giữa glucozơ và fructozơ. Glucozơ làm mất màu dung dịch brom, còn fructozơ sẽ không phản ứng với dung dịch brom.

Phương trình phản ứng giữa glucozo và nước brom:

Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 37

9. Xeton: Phản ứng giữa xeton và nước brom là phản ứng thế, tiếp giáp với nhóm cacbonyl và làm mất màu dung dịch Brom.

10. Andehit: Andehit tác dụng với nước brom và bị oxi hóa tạo dung dịch không màu.

Phương trình phản ứng giữa andehit và nước brom:

2C4H8O + 3Br2 → 2C4H6OBr + 4HBr

chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Các hợp chất vô cơ làm mất màu nước Brom

Thường thì những chất, hợp chất vô cơ có tính khử mạnh sẽ tác dụng được với dung dịch Brom và làm mất màu dung dịch nước brom. 

Danh sách các chất vô cơ làm mất màu nước brom:Cl2, SO2, NO2-, SO3-, H2S…

1. Cl2: Vì Cl2 có tính oxi hóa mạnh hơn Br2 nên nó sẽ làm mất màu dung dịch Brom.

Phương trình phản ứng giữa Cl2 và Br2: Br2+Cl2  → BrCl2

2. SO2 cũng là chất làm mất màu dung dịch Brome, sản phẩm tạo thành là axit H2SO4 và axit HBr

Phương trình phản ứng giữa SO2 và Br2: SO2 + 2Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

3. Nhóm NO2-(nhóm Nitrit): Nhóm Nitrit làm mất màu dung dịch brom

Phản ứng minh họa: 2NO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + HNO3 + NO

4. Nhóm SO3- ( Sunfat ) : Nhóm Sunfat là chất làm mất màu dung dịch brom.

Phản ứng minh họa: SO32- + Br2 + 2H2O → 2HBr + SO42- + 2OH-

Chất nào không làm mất màu dung dịch brom?

Có rất nhiều chất không làm mất màu dung dịch brom, đặc điểm chung của các chất không làm mất màu dung dịch brom là có tính oxi hóa yếu hay có liên kết bền vững.

Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì benzen có liên kết đôi không bão hòa, nhưng chúng có liên kết pi ổn định và nó không phản ứng với dung dịch nước brom.

Ankan không làm mất màu dung dịch brom vì nó là hiđrocacbon no.

Các hợp chất hữu cơ khác không làm mất màu dung dịch brom như Al2(SO4)3, Na2S2O3, NaOH, HCl, KOH, Fe(OH)3…

Lời kết: Đây là đáp án cho câu hỏi những chất nào làm mất màu dung dịch Brom chi tiết và đầy đủ nhất.

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi