tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

’What are you 'reading? (Bạn đang được gọi gì thế?)

I'm ’reading The 'Fox and the 'Crow. (Tôi đang được gọi Cáo và Quạ.)

'What's 'Snow 'White 'like? (Bạch Tuyết thế nào?)

She's 'kind. (Cô ấy đảm bảo chất lượng bụng.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau ê gọi rộng lớn những câu sau.)

Lời giải chi tiết:

1. a What are you reading? - I'm reading The Fox and the Crow.

(Bạn đang được gọi gì thế? Tôi đang được gọi Cáo và Quạ.)

2. b What's she reading? - She's reading a funny story.

(Cô ấy đang được gọi gì thế? Cô ấy đang được gọi một mẩu truyện mỉm cười.)

3. a What's An Tiem like?  - He's hard-working.                             

(An Tiêm ra sao? Anh ấy cần cù.)

4. b What's Aladdin like? - He's clever.                                         

(A-la-đin ra sao? Anh ấy mưu trí.)

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tao nằm trong ca hát.)

What are you reading? (Bạn đang được gọi gì?)                               

What are you reading? (Bạn đang được gọi gì?)                                 

I'm reading the Aladdin story. (Tôi đang được gọi truyện A-la-đin.)               

What's Aladdin like? (A-la-đin thế nào?)                                       

What's he like? (Cậu ấy thế nào?)                                                

He's clever and he's kind. (Cậu ấy mưu trí và cậu ấy đảm bảo chất lượng bụng.)

What are you reading? (Bạn đang được gọi gì?)                                   

I'm reading the Cinderella story. (Tôi đang được gọi truyện cô bé bỏng Lọ Lem.)

What's Cinderella like? (Cô bé bỏng Lọ Lem thế nào?)                          

What's she like? (Cô ấy thế nào?)                                               

She's beautiful and she's kind. (Cô ấy xinh đẹp mắt và cô ấy rất hay bụng.)

Bài 4

4. Read and tick Yes or No.

(Đọc và ghi lại lựa chọn Có (Y) hoặc Không (N).)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tom quí gọi. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thông thường trong nhà và gọi nhiều chuyện tranh. Cậu ấy quí Thám tử Conan thật nhiều. Nó là 1 trong những truyện của Nhật Bản. Nhân vật đó là một học viên gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thông thường giúp sức công an. Cậu ấy thực hiện đảm bảo chất lượng việc làm của tớ. Jimmy Kudo là hero yêu thương quí của Tom chính vì cậu ấy mưu trí và dũng mãnh.

Lời giải chi tiết:

1. Y

2. N

3. Y

4. N

5. Y

1. Y 

Tom likes reading books in his không tính tiền time.

(Tom quí xem sách nhập thời hạn rảnh của tớ.)

2. N 

Case Closed is a Malaysian story.

Xem thêm: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

(Thám tử Conan là 1 trong những truyện của Ma-lai-xi-a.)

3. Y 

The main character is Jimmy Kudo.

(Nhân vật đó là Jimmy Kudo.)

4. N 

Jimmy Kudo is a policeman.

(Jimmy Kudo là 1 trong những công an.)

5. Y 

Jimmy Kudo is clever and brave.

(Jimmy Kudo mưu trí và dũng mãnh.)

Bài 5

5. Write about your favorite book.

(Viết về cuốn sách yêu thương quí của em.)

 I lượt thích reading _________ in my không tính tiền time. _________. _________

 My favourite book is _________. _________

 The main character is _________. _________

 I lượt thích him/her very much because _________. _________

Lời giải chi tiết:

I lượt thích reading fairy tales in my không tính tiền time.

(Tôi quí gọi truyện cổ tích nhập thời hạn rảnh.)

My favourite book is The story of Mai An Tiem.

(Quyển sách yêu thương quí cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.)

The main character is An Tiem.

(Nhân vật đó là An Tiêm.)

I lượt thích him very much because he is clever and hard-working.

(Tôi quí cậu ấy thật nhiều chính vì cậu ấy mưu trí và cần cù.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án)

Phỏng vấn phụ thân bạn làm việc về những cuốn sách và hero yêu thương quí của họ

- Do you lượt thích reading books? (Bạn đem quí xem sách không?)

- What’s your favorite book? (Quyển sách yêu thương quí của người tiêu dùng là gì?)

- What does this book talk about? (Quyển sách này nói tới hình mẫu gì?)

- Who is the main character of the book? (Nhân vật chủ yếu của cuốn sách là ai?)

- What is he/she like? (Cô ấy/ Anh ấy là kẻ thế nào?)

- Do you lượt thích this character? Why/ Why not? (Bạn đem quí hero này không? Tại sao? / Tại sao không?)

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô màu sắc những ngôi sao 5 cánh.)

Bây giờ tôi rất có thể...

- chất vấn và vấn đáp những thắc mắc về những cuốn sách yêu thương quí.

- nghe và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về những cuốn sách yêu thương quí.

- gọi và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về những cuốn sách yêu thương quí.

- ghi chép về cuốn sách yêu thương quí của tớ.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Xem thêm: tắt chế độ ẩn danh trên iphone

5. 

6. 

7.