tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2


Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta với nó thời điểm ngày hôm nay : Thường với từng môn học tập từng nào đợt nhập tuần.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Akiko. It's nice đồ sộ talk đồ sộ you again.

(Xin xin chào Akiko. Thật thú vị rằng Lúc chuyện với chúng ta lần tiếp nữa.)

    Nice đồ sộ talk đồ sộ you, too, Nam.

(Mình cũng thấy thiệt thú vị Lúc rỉ tai với chúng ta, Nam à.)

b)  Are you at school? 

(Bạn ở ngôi trường cần không?)

Yes, I am. It's break time.

(Vâng, trúng rồi. Nó là giờ đi ra chơi/giải lao.)

c)  Are you at school, too?

(Bạn cũng ở ngôi trường cần không?)

No, I'm at trang chủ. I'm studying my English lesson.

(Không, bản thân ở trong nhà. Mình đang được học tập môn Tiếng Anh.)

d)  Good for you. How often tự you have English?

(Tốt cho chính mình. quý khách hàng thông thường với môn Tiếng Anh không?)

I have it four times a week.

(Mình học tập nó tư đợt một tuần.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và rằng.)

Lời giải chi tiết:

a) How often tự you have Music? - I have it once a week.

(Bạn thông thường với môn Âm nhạc không? - Mình học tập nó một đợt một tuần.)

b) How often tự you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường với môn Khoa học tập không? - Mình học tập nó nhì đợt một tuần.)

c) How often tự you have Vietnamese? - I have it four times a week.

(Bạn thông thường với môn Tiếng Việt không? Mình học tập nó tư đợt một tuần.)

d) How often tự you have Maths? - I have it every school day.

(Bạn thông thường với môn Toán không? Mình học tập nó thường ngày học tập.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong rằng.)

Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta với hôm này và bàn sinh hoạt nó thông thường xuyên thế nào.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons tự you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, English and Science.

(Hôm ni bàn sinh hoạt từng nào môn? - Mình học tập tư môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh và Khoa học tập.)

- How often tự you have Maths? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Toán như vậy nào? - Mình học tập nó năm đợt một tuần.)

- How often tự you have Vietnamese? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Việt như vậy nào? - Mình học tập nó năm đợt một tuần.)

- How often tự you have English? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào? - Mình học tập nó nhì đợt một tuần.)

- How often tự you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Khoa học tập như vậy nào? - Mình học tập nó nhì đợt một tuần.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b.)

1. Mai has English ___________?

a. four times a week

b. every school day

2. Nam has ___________ today.

a. four lessons

b. no lesson

3. Akiko is ___________ today.

a. at school

b. on holiday

4. Quan has Maths ____________.

a. every school day

b. four times a week

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Mai: How often tự you have English, Akiko?

Akiko: I have it every day, Mai.

Mai: Do you lượt thích English?

Akiko: Yes, of course. How about you? How often tự you have English?

Mai: I have it four times a week.

2. Akiko: How many lessons tự you have today, Nam?

Nam: I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE. How about you? How many lessons tự you have today?

Akiko: Oh, It's a holiday in nhật bản today.

Nam: Great! It's nice đồ sộ have holidays!

3. Mai: Hello, Akiko. It's nice đồ sộ talk đồ sộ you again.

Akiko: Nice đồ sộ talk đồ sộ you, too, Mai. Do you have school today?

Mai: Yes, but not now. I'll go đồ sộ school in the afternoon. How about you?

Akiko: I'm on holiday. How many lessons tự you have today?

Mai: Four: English, Vietnamese, Maths and Art.

Xem thêm: học 10.com sách cánh diều lớp 1

4. Tony: What subject tự you lượt thích best, Quan?

Quan: I lượt thích Maths. How about you, Tony?

Tony: I lượt thích it, too. How often tự you have Maths?

Quan: I have it every school day. And you?

Tony: Oh, I have it only four times a week.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn thông thường học tập môn giờ đồng hồ Anh thế nào, Akiko?)

Akiko: Mình học tập nó hằng ngày Mai à.

Mai: Bạn với mến môn giờ đồng hồ Anh không?

Akiko: Có chứ. Thế còn bạn? quý khách hàng thông thường học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào?

Mai: Mình học tập nó tư đợt một tuần.

2. Akiko: Hôm ni bàn sinh hoạt từng nào môn hả Nam?

Nam: Mình học tập tư môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, music và Thể dục. Thế còn bạn? quý khách hàng học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Akiko: Ố, thời điểm ngày hôm nay là ngày ngủ ở mặt mày Nhật.

Nam: Tuyệt vượt lên trước. Thật là mến Lúc được ngủ.

3. Mai: Chào Akiko. Rất mừng rỡ lại được rỉ tai với chúng ta.

Akiko: Mình cũng khá mừng rỡ Lúc được rỉ tai với chúng ta, Mai? quý khách hàng với cần đến lớp hôm nav không?

Mai: Có, tuy nhiên ko cần lúc này. Mình tiếp tục đến lớp nhập giờ chiều. Thế còn bạn

Akiko: Bốn môn: giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Việt, Toán và Mỹ Thuật.

4. Tony: Bạn mến môn học tập nào là nhất, Quân?

Quan: Mình mến Toán. Thế còn chúng ta, Tony?

Tony: Mình cũng mến nó. quý khách hàng thông thường học tập môn Toán với gia tốc như vậy nào?

Quan: Mình học tập nó từng ngày đến lớp. Thế còn bạn?

Tony: Ồ, bản thân học tập nó chỉ mất tư đợt một tuần thôi.

Lời giải chi tiết:

1. Mai has English four times a week?

(Mai với môn Tiếng Anh tư đợt một tuần.)

2. Nam has four lessons today.

(Nam với tư môn học tập.)

3. Akiko is on holiday today.

(Hôm ni Akiko nhập kỳ ngủ.)

4. Quan has Maths every school day.

(Quân với môn Toán thường ngày học tập.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. How many lessons tự you have today?

2. What's your favourite lesson?

3. How often tự you have your favourite lesson?

4. How often tự you have English?

5. Do you lượt thích English? Why?/Why not?

Lời giải chi tiết:

1. How many lessons tự you have today? - I have five: Maths, Vietnamese, Art, IT and English.

(Hôm ni chúng ta với từng nào môn học? - Tôi với 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Tin học tập và Tiếng Anh.)

2. What's your favourite lesson? - It's Maths.

(Môn học tập yêu thương mến của người sử dụng là gì? - Nó là môn Toán.)

3. How often tự you have your favourite lesson? - I have it every school day.

(Môn học tập yêu thương mến của người sử dụng thông thường với bao nhiêu lần? - Tôi với nó thường ngày học tập.)

4. How often tự you have English? - I have it three times a week.

(Bạn thông thường với môn Tiếng Anh bao nhiêu lần? - Tôi với nó tía đợt một tuần.)

5. Do you lượt thích English? Why? / Why not? - Yes, I tự. Because I can talk đồ sộ many people from different countries in the World.

(Bạn mến môn Tiếng Anh cần không? Tại sao?/Tại sao không? - Vâng, tôi mến. Bởi vì thế tôi nói theo cách khác chuyện với rất nhiều người kể từ những vương quốc không giống nhau bên trên trái đất.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tớ nằm trong đùa.)

Slap the board.

(Vỗ nhập bảng)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: uống nước ép dứa có tác dụng gì