tiếng anh lớp 3 tập 2 - unit 13

Xem thêm: bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng

UNIT 13: WHERE'S MY BOOK? BÀI 13: QUYỂN SÁCH CỦA TÔI ở ĐÂU? Lesson 1 (Bài học tập ĩ) & Vocabulary Từ vựng bedroom ['bedrum] (n) phòng ngủ bed [bed] (n) cái giường mum/mummy ['mAmi] (n) mẹ can [keen] (modal V) có thể see [si:] (V) nhìn, nom thây find [faind] (V) thây, lần thấy o Grammar (Ngư pháp) 1. Phân biệt khi sử dụng "here" và "there". Ta người sử dụng "here" chỉ ndi người trình bày hoặc người ghi chép ở ngay sát sát mặt mày, và "there" mang lại ndi không giống hoặc không ở gần người trình bày hoặc người ghi chép. Ví dụ: Sorry, she's not here. Xin lồi, cô ấy không tồn tại ở phía trên. (Trả điều thẳng mang lại ai bại liệt căn vặn cô nàng nào là phía trên nhưng mà không tồn tại ở đây) Hello, is Tom there? Xin kính chào, đem cần Tom đấy không? (Câu này người sử dụng Khi trình bày qua quýt năng lượng điện thoại). Khi tất cả chúng ta ham muốn căn vặn một dụng cụ ở địa điểm nào là, tao hay được sử dụng mầu câu sau. Where is ...? ...ở đâu? - Và nhằm vấn đáp mang lại thắc mắc bên trên, tất cả chúng ta dùng khuôn mẫu câu sau: It's... + pre (giới từ) Nó ở... * Những giới kể từ xứ sở thông thường được dùng mang lại khuôn mẫu câu bên trên là:, in (trong), at (ở, tại) on (trên), above (ở phía trên), under (dưới), behind (dằng sau), beside (bên cạnh) Ex: Where is my book? Quyển sách của tôi ở đâu? It's on the table. Nó phía trên dòng sản phẩm bàn. 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). Where's my book, Mum? Quyển sách của con cái ở đâu vậy mẹ? I can't see it in my room! Con ko thây nó nhập chống của con! It's here, dear. Nó ở phía trên, con cái yêu thương. On the chair. phía trên ghế. Is the pen there too, Mum? Bút máy cũng đều có ở dó ko mẹ? No, it's not on the chair. Không, nó ko phía trên ghế. It's there, on the table. Nó phía trên bàn. Point and say. (Chỉ và nói) Where's the poster? kề phích ở đâu? It's here. Nó ở phía trên. Where's the bed? Chiếc chóng ở đâu? It's here. Nó ở phía trên. Where's the chair? Cái ghế ở đâu? It's here. Nó ở phía trên. Where's the picture? Bức tranh giành ở đâu? It's there. Nó ở đằng bại liệt. Where's the coat? Chiếc áo khóa ngoài ở đâu? It's there. Nó ở đằng bại liệt. Where's the ball? Quả bóng ở đâu? It's there. Nó ở đằng bại liệt. Let's talk. (Chúng tao nằm trong nói). Where's the poster? kề phích ở đâu? It's here. Nó ở phía trên. Where's the table? Cái bàn ở đâu? It's here. Nó ở phía trên. Where's the ball? Quả bóng ở đâu? It's here. Nó ở phía trên. Where's the picture? Bức tranh giành ở đâu? It's there. Nó ở đằng bại liệt. Where's the coat? Chiếc áo khóa ngoài ở đâu? It's there. Nó ở đằng bại liệt. Where's the bed? Cái chóng ở đâu? It's there. Nó ở đằng bại liệt. Listen and tick. (Nghe và khắc ghi chọn). a 2. b 3. a Audio script Nam: Where's my poster? Mary: It's there, on the table. Nam: Oh, I see. Thanks. Peter: Where's my ball? Tony: It's here, on the chair. Peter: Thanks. Let's play football. Mai: Where's my coat? Mum: It's here, on the chair. Mai: Thanks, Mum. 5. Read and complete. (Đọc và trả thành). This is my bed. 2. This is my desk. Đây là dòng sản phẩm chóng của tớ. Đây là bàn học tập của tớ. It is here. It is here, next đồ sộ the bed. Nó ở đây Nó ở phía trên, tiếp chóng ngủ. These are my school bags and books. Đây là các chiếc cặp và những cuốn sách của tớ. They are here, on the desk. Chúng ở phía trên, bên trên dòng sản phẩm bàn. Those are posters, pictures and maps. Đó là những áp phích, hình ảnh và phiên bản vật. They are there, on the wall. Chúng ở đàng bại liệt, bên trên bức tường chắn. 4. Let's sing. (Nào tất cả chúng ta nằm trong hát). The poster and the ball Áp phích và trái khoáy bóng The poster's on the wall. Áp phích phía trên tường. The poster's on the wall. Áp phích phía trên tường. I-E-I-E-O. The poster's on the wall. The ball's under the bed. The ball's under the bed. I-E-I-E-O. The ball's under the bed. l-E-l-E-a Áp phích phía trên tường. Quả bóng ở bên dưới chóng. Quả bóng ở bên dưới chóng. I-E-I-E-O. Quả bóng ở bên dưới chóng. Lesson 2 (Bài học tập 2) ữ Vocabulary Từ vựng ruler ['ru:b] (n) cây thước under ['Anda] (pre) ở dưới bag [baeg] (n) bao, túi, giỏ floor [fb:] (n) sàn (nhà) mirror ['mirar] (n) gương desk [desk] (n) cái bàn near [ma] (adj) gần, mặt mày cạnh nice [nais] (adj) tốt, tử tế & Grammar (Ngữ pháp) 1. Khi tất cả chúng ta ham muốn căn vặn nhiều dụng cụ ở địa điểm nào là (ở đâu), tao hay được sử dụng khuôn mẫu câu sau. Where are...? ...ở đâu? - Và nhằm vấn đáp mang lại thắc mắc bên trên, tất cả chúng ta dùng mầu câu sau: They're... + pre (giới từ) Chúng ở... Ex: Where are my books? Những cuốn sách của tôi ở đâu? They are on the table. Nó phía trên dòng sản phẩm bàn. Đổi danh kể từ thanh lịch dạng số nhiều: danh kể từ số nhiều = danh kể từ số ít+ s b) danh kể từ số nhiều = danh kể từ số không nhiều + es Đối với những danh kể từ tận nằm trong vị s, ch, sh, ss, z và một vài khan hiếm danh kể từ tận nằm trong vị o. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). Where are my posters, Mum? Những tấm áp phích của con cái ở đâu vậy u ? I don't know, dear. Mẹ ko biết, con cái yêu thương à. Look in your bedroom. Tim nhập buồng ngủ của con cái demo. Oh, they're under my bed. Ồ, bọn chúng ở bên dưới chóng của con cái. Thanks, Mum. Con cỏm ơn u. Point and say. (Chỉ vò nói). Where are the chairs? Những dòng sản phẩm ghế ở đâu? They're near the table. Chúng ở ngay sát cói bàn. Where are the balls? Những trái khoáy bóng ở đâu? They're under the bed. Chúng ở bên dưới chóng. Where are the pictures? Những hình ảnh ở đâu? They're on the wall. Chúng phía trên bức tường chắn. Where are the coats? Những cái áo khóa ngoài ở dâu? They're behind the door. Chúng ở sau ô cửa. Let's talk. (Chúng tao nằm trong nói). Where are the pictures? Những hình ảnh ở dâu? They're on the wall. Chúng phía trên bức tường chắn. Where is the pillow? Cái gối ở dâu? It's on the bed. Nó phía trên chóng. Where are the books? Những trái khoáy bóng ở đâu? They're on the bed. Chúng phía trên chóng. Where are the balls? Những trái khoáy bóng ở đâu? They're under the bed. Chúng ở bên dưới chóng. Where are the chairs? Những dòng sản phẩm ghế ở đâu? They're near the desk. Chúng ở ngay sát dòng sản phẩm bàn. Where are the coats? Những cái áo khóa ngoài ở đôu? They're behind the door. Chúng Tại sou cánh cửo. Listen and number. (Nghe vò điền sô'). a 2 b 4 c 1 d 3 Audio script Nam: Where are my books? Mai: They're there, on the chair. Mai: Where are my books? Nam: They're here, on the desk. Peter: Where are my books? Linda: They're there, on the bed. Linda: Where are my books? Peter: They're there, under the desk. Read and complete. (Đọc vò trả thành). Xin chào! Tên của tớ là Phong. Đây là tấm hình của chống bản thân. Đây là chóng của tớ. Áo khoác của tớ phía trên chóng. Có tía trái khoáy bóng ở bên dưới chóng. Có tứ cuốn sách và một tấm hình bên trên bàn. Có tía áp phích bên trên tường. Where is Phong's coat? Áo khoác củo Phong ở đâu? It's on the bed. Nó phía trên chóng. Where are the balls? Những trái khoáy bóng ở đâu? They're under the bed. Chúng ở bên dưới chóng. Where are the chairs? Những dòng sản phẩm ghế ở đâu? They're near the desk. Chúng ở gồn dòng sản phẩm bàn. Where are the books and Phong's photo? Những cuốn sách và tấm hình của Phong ở đâu? They're on the desk. Chúng phía trên bòn. Where are the posters? Những óp phích ở đâu? They're on the wall. Chúng phía trên tường. 6. Write about your bedroom. (Viết về buồng ngủ của em). This is my bedroom. It is large and tidy. There is a table and there are two chairs in the room. There is a picture on the wall. There is a computer on the desk. There is a lamp near the computer. Đây là buồng ngủ của mĩnh. Nó rộng lớn và nhỏ gọn, ngăn nắp. Có một chiếc bàn và nhị dòng sản phẩm ghế nhập chống. Có hình ảnh bên trên tường. Có máy vi tính bên trên bàn. Có dòng sản phẩm bóng ngủ ngay sát máy vi tính. Lesson 3 (Bài học tập 3) Vocabulary Từ vựng tidy ['taidi] (adj) sạch tiếp tục, ngăn nắp night [nait] (n) đêm, tối bright [brait] (adj) sáng chói large [la:d3] (adj) rộng, rộng lớn, to Listen and repeat. (Nhìn và lặp lại). ch chair It's under the chair, wh where Where's the ball? Listen and write. (Nghe và viết). Where's 2. chair Audio script Where's the book? The book is on the chair. 3. Let's chant. (Chúng tao nằm trong ca hát). Where's the book? Where's the book? Here! Here! It's here! Where's the ball? There! There! It's there! Where are the posters? On the wall. On the wall. They're on the wall. Where are the pictures? On the wall. On the wall They're on the wall. Quyển sách ỏ đâu? Quyển sách ở đâu? Đây! Đây! Nó ở đây! Quả bóng ở đâu? Kia! Kia! Nó ở đằng kia! Những áp phích ở đâu? phía trên tường! Tại bên trên tường! Chúng phía trên tường! Những hình ảnh ở đâu? phía trên tường! phía trên tường! Chúng phía trên tường! Read and tick. (Đọc và dách dâu chọc). Đây là chống của tớ. Có một chiếc bàn và nhị dòng sản phẩm ghế. Có một áp phích bên trên tường. Có một trái khoáy bóng ở bên dưới bàn. Có tía cuốn sách phía trên bàn. Đánh lốt lựa chọn nhập tranh giành c. Read and write. (Đọc và viết). Mình: Nhìn này! Đây là tấm hình của buồng ngủ của tớ. Bạn mình: Nó rất đẹp. Nói mang lại tôi biết về những loại nhập chống của bqn. Mình: Được thôi. Có một chiếc bàn (a desk) và nhị dòng sản phẩm ghế (two chairs). Bqn mình: Còn những cuốn sách và áp phích thì sao? Mình: There is a poster on the wall. There are a lot of books on the shelf book. (Có một áp phích Tại tree tường. Có nhiều sách bên trên kệ sách). Project. (Đề án/Dự ớn). Vẻ căn chống của em và tế bào mô tả căn chống bại liệt mang lại bqn em biết.

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 3 tập 2 - unit 13