tiếng anh 7 unit 3 skills 2

UNIT 3 COMMUNITY SERVICE – SKILLS 1 – TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS MỚI
UNIT 3 COMMUNITY SERVICE – SKILLS 1 – TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS MỚI

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 3 skills 2

Mục lục

  • 1. Discuss the following questions. (Thảo luận những thắc mắc sau)
  • 2. Listen to tát the recording and answer the questions. (Nghe bài bác nghe và vấn đáp những câu hỏi)
  • 3. Listen again and fill in the blanks. (Nghe lại và điền nhập khu vực trống)
  • 4. Combine the two sentences using because. (Kết hợp ý 2 câu dùng because)
  • 5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it. (Nhìn những ý tưởng phát minh tự nguyện nhập phần Nói 4. Chọn một chủ ý và viết lách một quãng văn cộc về nó.)

1. Discuss the following questions. (Thảo luận những thắc mắc sau)

Đáp án:

– I think all people benefit from volunteer work, the people in need and the helper.

Tạm dịch:

– quý khách nghĩ về ai giành được quyền lợi kể từ việc làm tình nguyện?

=> Tôi nghĩ về toàn bộ quý khách đều sở hữu lợi kể từ việc làm tự nguyện, người cần thiết giúp sức và người giúp sức.

– The helpers enjoy it and they feel happy to tát vì thế it. The people in need feel happy when they receive the help.

Tạm dịch: Những người giúp sức mến giúp sức và chúng ta cảm nhận thấy mừng Lúc thực hiện nó. Người cần thiết giúp sức cảm nhận thấy mừng Lúc bọn chúng sẽ có được sự giúp sức.

2. Listen to tát the recording and answer the questions. (Nghe bài bác nghe và vấn đáp những câu hỏi)

Đáp án:

1. Phuc does volunteer work because he thinks it makes a difference in the community.

Tạm dịch: Tại sao Phúc thực hiện tình nguyện?

– Phúc thực hiện việc làm tự nguyện cũng chính vì anh ấy nghĩ về nó dẫn đến sự khác lạ nhập xã hội.

2. Phuc feels more self-confident because he has made many new friends.

Tạm dịch: Tại sao Phúc cảm nhận thấy thoải mái tự tin hơn?

– Phúc cảm nhận thấy thoải mái tự tin rộng lớn cũng chính vì anh ấy kết các bạn với tương đối nhiều các bạn mới nhất.

3. The reporter thinks Phuc is confident because Phuc has answered the interview very well.

Tạm dịch: Tại sao phóng viên báo chí nghĩ về Phúc tự động tin?

– Phóng viên cho rằng Phúc thoải mái tự tin cũng chính vì Phúc đang được vấn đáp bài bác phỏng vấn rất hay.

4. Mai thinks volunteering is special because she can help others, and because she can see how happy the street children are when they learn.

Tạm dịch: Tại sao Mai cho rằng việc tự nguyện thiệt quánh biệt?

– Mai cho rằng việc tự nguyện thiệt đặc trưng cũng chính vì cô ấy hoàn toàn có thể gom những người dân không giống, và cũng chính vì cô ấy hoàn toàn có thể thấy trẻ nhỏ mặt phố cảm nhận thấy hạnh pliúc ra làm sao Lúc bọn chúng học tập.

Audio script:

Reporter: So Phuc, why vì thế you volunteer?

Phuc: I volunteer because it makes a difference in our community. We can encourage people to tát protect the environment and our community will be a better place.

Reporter: Do you think volunteering is good for yourself too?

Phuc: Oh yes, I’ve made many new friends and I feel much more self- confident.

Reporter: I agree. You’ve answered the interview very well… And you Mai?

Xem thêm: Những cách tìm nguồn sỉ giày sneaker Nike uy tín

Mai: Volunteering is special to tát bu because I can help others. It’s special because I can see how happy the children are when they learn.

Tạm dịch:

Phóng viên: Vậy, Phúc, tại vì sao các bạn tình nguyện?

Phúc: Tôi tự nguyện vì như thế nó tạo ra sự khác lạ nhập xã hội của Cửa Hàng chúng tôi. Chúng tớ hoàn toàn có thể khuyến nghị quý khách bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên và xã hội của tất cả chúng ta tiếp tục là một trong những điểm chất lượng tốt rộng lớn.

Phóng viên: quý khách với cho rằng sinh hoạt tự nguyện cũng chất lượng tốt mang lại bạn dạng thân thiện bạn?

Phúc: Ồ vâng, tôi đang được có tương đối nhiều các bạn mới nhất và tôi cảm nhận thấy thoải mái tự tin rất là nhiều.

Phóng viên: Tôi đồng ý. quý khách đang được vấn đáp phỏng vấn rất hay … Còn các bạn thì sao Mai?

Mai: Tình nguyện là đặc trưng so với tôi cũng chính vì tôi hoàn toàn có thể giúp sức người không giống. Như vậy đặc trưng vì như thế tôi hoàn toàn có thể thấy trẻ nhỏ niềm hạnh phúc ra làm sao Lúc bọn chúng học tập.

3. Listen again and fill in the blanks. (Nghe lại và điền nhập khu vực trống)

Đáp án:

1. volunteer
Tạm dịch: Mình thao tác tự nguyện cũng chính vì bản thân hoàn toàn có thể dẫn đến sự khác lạ nhập xã hội tất cả chúng ta.

2. feel
Tạm dịch: Tôi đã thử quen thuộc được rất nhiều các bạn, và tôi cảm nhận thấy thoải mái tự tin nhiều hơn thế.

3. because
Tạm dịch: Việc tự nguyện thiệt đặc trưng với tôi cũng chính vì tôi hoàn toàn có thể gom những người dân không giống.

4. because, children
Tạm dịch: Nó đặc trưng cũng chính vì tôi hoàn toàn có thể thấy trẻ em mặt phố cảm nhận thấy niềm hạnh phúc ra làm sao Lúc bọn chúng học tập.

4. Combine the two sentences using because. (Kết hợp ý 2 câu dùng because)

Đáp án:

1. He’s had a cold for two days because he didn’t wear enough warm clothes.’
Tạm dịch: Anh ấy bị cảm ổm 2 ngày cũng chính vì anh ấy ko đem ăn mặc quần áo đầy đủ giá.

2. I stayed home page because it rained.
Tạm dịch: Tôi ở trong nhà cũng chính vì trời mưa.

3. They’ve decided to tát clean the lake up because it is full of rubbish.
Tạm dịch: Họ ra quyết định vệ sinh dọn cũng chính vì nó lênh láng rác rến.

4. Because she works in that small town, she’s lived in that small town for three years.
Tạm dịch: Bởi vì như thế cô ấy thao tác nhập thị xã nhỏ bại, nên cô ấy đang được ở bại nhập 3 năm.

5. Because the neighbourhood is nice and quiet, they think they should move there.
Tạm dịch: Bởi vì như thế khu vực bản chất lượng tốt và yên lặng tĩnh, nên chúng ta nghĩ về chúng ta nên tách cho tới bại.

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it. (Nhìn những ý tưởng phát minh tự nguyện nhập phần Nói 4. Chọn một chủ ý và viết lách một quãng văn cộc về nó.)

Đáp án:

I want to tát raise funds for Street children. I want to tát vì thế it because we will be able to tát provide them with food and books. They will no longer be hungry. They will be able to tát read. I will ask my friends to tát help bu. We will make postcards and sell them.

Tạm dịch:

Tôi ham muốn thực hiện quỹ mang lại trẻ nhỏ mặt phố. Tôi ham muốn thực hiện điều này cũng chính vì tất cả chúng ta tiếp tục hoàn toàn có thể hỗ trợ thực phẩm và sách mang lại trẻ em. Trẻ tiếp tục không thể bị đói. Trẻ tiếp tục hoàn toàn có thể xem sách. Tôi tiếp tục chất vấn nhờ bè bạn tôi giúp sức. Chúng tôi tiếp tục thực hiện bưu thiếp và buôn bán bọn chúng.

Xem tăng những bài bác giải không giống của Unit 3 Lớp 7: Community Service

Bạn đang được coi bài bác viết: Unit 3: Skills 2 (Phần 1-5 Trang 33 SGK Tiếng Anh 7 Mới). tin tức vì thế embargentina.org.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

Rate this post