television is one of man's most important

Bài đọc hiểu Television có đáp án

Nằm trong bộ đề luyện đọc Tiếng Anh cơ bản, bài tập Tiếng Anh về chủ đề “Television” có đáp án dưới đây do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập kỹ năng đọc – hiểu gồm nhiều dạng câu hỏi thường gặp trong bài Đọc hiểu Tiếng Anh giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh theo từng chủ đề hiệu quả.

Bạn đang xem: television is one of man's most important

Choose the word or phrase among A, B. C or D that best fits the blank space in the following passage.

Television is one of man’s most important (1) _________of communication. It brings (2) __________ and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television set can sit in his house and watch the President (3) _______ a speech or visit a foreign country. He can see a war being fought and watch statesmen try to (4) _______ peace. (5) ________ television, home viewers can see and learn about people, places, and things in faraway lands. TV even takes viewers out of this world. It brings them (6) _______ of America’s astronauts as the astronauts explore outer space.

(7) _________ all these things, television brings its viewers a steady stream of programmes that are (8) _______ to entertain. In fact, TV provides many more (9) ________programmes than any other kind. The programmes include action-packed dramas, light comedies, sporting (10) ___________, and motion pictures.

1. a. ways b. aspects d. kinds d. means

2. a. voices b. portraits c. pictures d. films

3. a. take b. do c. speak d. make

4. a. spectators b. observers c. students d. viewers

5. a. close b. isolated c. nearby d. faraway

6. a. explore d. exploit b. discover c. develop

7. a. addition b. increase b. development d. advantage

8. a. responded b. published d. designed c. broadcasted

9. a. entertain b. entertainment c. entertaining d. entertained

10. a. programs b. channels c. events d. teams

ĐÁP ÁN

1 – D; 2 – C; 3 – D; 4 – D; 5 – D;

6 – A; 7 – A; 8 – D; 9 – B; 10 – C;

Television is one of man’s most important true false

Television is one of man’s most important means of communication. It brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television set can sit in his house and watch the President compose a speech or visit a foreign country. He can see a war being fought and watch statesmen try to bring about peace. Through television, home viewers can see and learn about people, places and things in faraway lands. TV even takes its viewers out of this world. It brings them coverage of America’s astronauts as the astronauts explore outer space.

Xem thêm: Những cách tìm nguồn sỉ giày sneaker Nike uy tín

In addition to all these things, television brings its viewers a steady stream of programs that are designed to entertain. In fact, TV provides many more entertainment programs than any other kind. The programs include action-packed dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures.

1. Television brings pictures and sounds from around the world into all homes.

2. People can watch the President compose a speech on TV.

3. People can learn about people from faraway lands.

4. Viewers can’t be taken out of the world by TV.

5. TV has more entertainment programs than any other kind of communication.

Đáp án

1 – False; 2 – True; 3 – True; 4 – False; 5 – True;

Giải thích

1 – Trong bài đọc, tác giả nhắc đến “millions of homes” chứ không phải toàn bộ “all homes”

2 – Dẫn chứng “A person with a television set can sit in his house and watch the President compose a speech or visit a foreign country.”

3 – Dẫn chứng “Through television, home viewers can see and learn about people, places and things in faraway lands.”

4 – Dẫn chứng “TV even takes its viewers out of this world. “

5 – Dẫn chứng ” TV provides many more entertainment programs than any other kind.”

Television is one of man’s most important dịch

Truyền hình là một trong của con người quan trọng nhất (phương tiện truyền thông. Nó mang đến hình ảnh và âm thanh từ trên toàn thế giới vào hàng triệu ngôi nhà. Một người với một bộ truyền hình có thể ngồi ở nhà và xem tổng thống soạn một bài phát biểu hoặc truy cập vào một quốc gia nước ngoài. Ông có thể thấy một cuộc chiến tranh đang diễn ra và xem quê cố gắng để mang lại hòa bình. Thông qua truyền hình, nhà người xem có thể xem và tìm hiểu về con người, địa điểm và những điều trong vùng đất xa xôi. TV thậm chí sẽ đưa người xem của nó ra khỏi thế giới này. Nó mang lại cho họ vùng phủ sóng của phi hành gia của Mỹ khi các phi hành gia khám phá không gian bên ngoài. Ngoài ra để tất cả những việc này, truyền hình mang đến cho người xem của nó một dòng ổn định của chương trình được thiết kế để giải trí. Trong thực tế, TV cung cấp nhiều chương trình giải trí nhiều hơn bất kỳ hình thức nào khác. Các chương trình bao gồm các hành động đóng gói bộ phim truyền hình, phim hài ánh sáng, sự kiện thể thao và hình ảnh chuyển động.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Television is one of the most important inventions of the twentieth century Đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng khác như: luyện viết Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Xem thêm: đồng bằng nào của trung quốc nằm ở hạ lưu sông trường giang

Rate this post