quyết định 595/qđ bhxh

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc
—————-
Số: 595/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 14 tháng bốn năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH

Bạn đang xem: quyết định 595/qđ bhxh

BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật chỉ bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Luật chỉ bảo hiểm nó tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật chỉ bảo hiểm nó tế;

Căn cứ Luật Việc thực hiện số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh làm việc số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị toan số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của nhà nước quy toan công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của chỉ bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét ý kiến đề xuất của Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ – Thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tất nhiên Quyết toan này: Quy trình thu bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn đáng tiếc làm việc, bệnh dịch nghề nghiệp nghiệp; cung cấp buột bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm nó tế.

Điều 2. Quyết toan này còn có hiệu lực hiện hành thực hiện từ thời điểm ngày 01/7/2017, thay cho thế Quyết toan số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 phát hành Quy toan về quản lý và vận hành thu bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp; quản lý và vận hành buột bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm nó tế. Các văn phiên bản quy toan tự chỉ bảo hiểm xã hội VN phát hành trước đó trái ngược với Quyết toan này đều không còn hiệu lực hiện hành.

Điều 3. Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ – Thẻ, Chánh Văn chống, Thủ trưởng những đơn vị chức năng trực nằm trong chỉ bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo đảm xã hội những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương phụ trách thực hiện Quyết toan này./.

 Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– VPCP (để b/c TTg CP, những Phó TTg);
– Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA;
– Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP trực nằm trong TƯ;
– HĐQL – BHXHVN;
– tổng giám đốc, những phó TGĐ;
– Các đơn vị chức năng trực nằm trong BHXH VN;
– BHXH Sở QP,CA;
– Lưu: VT, ST, BT(20b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

QUY TRÌNH

THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành tất nhiên Quyết toan số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng bốn năm 2017 của Tổng Giám đốc chỉ bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Văn phiên bản này chỉ dẫn về làm hồ sơ, tiến độ nhiệm vụ, quyền và trách cứ nhiệm của cá thể, phòng ban, đơn vị chức năng và phòng ban bảo đảm xã hội vô tiến hành thu bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn đáng tiếc làm việc, bệnh dịch nghề nghiệp nghiệp; cung cấp, ghi, quản lý và vận hành và dùng buột bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm nó tế.

2. Việc quản lý và vận hành thu bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn đáng tiếc làm việc, bệnh dịch nghề nghiệp nghiệp; cung cấp, ghi, quản lý và vận hành và dùng buột bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm nó tế vô lực lượng vũ trang tự Sở Quốc chống, Sở Công an chỉ dẫn, phù phù hợp với đặc trưng của từng Sở và nhất quán với những chỉ dẫn bên trên Văn phiên bản này nhằm tiến hành quyết sách, cơ chế bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn đáng tiếc làm việc, bệnh dịch nghề nghiệp và công việc thống nhất vô cả nước.

Điều 2. Giải mến kể từ ngữ

1. Các kể từ viết lách tắt

1.1. BHXH: là chữ viết lách tắt của cụm kể từ “bảo hiểm xã hội”.

1.2. BHTN: là chữ viết lách tắt của cụm kể từ “bảo hiểm thất nghiệp”.

1.3. BHYT: là chữ viết lách tắt của cụm kể từ “bảo hiểm nó tế”.

1.4. BHTNLĐ, BNN: là viết lách tắt của cụm kể từ “bảo hiểm tai nạn đáng tiếc làm việc, bệnh dịch nghề nghiệp nghiệp”.

1.5. UBND: là chữ viết lách tắt của cụm kể từ “Ủy ban nhân dân”.

1.6. Đại lý thu: là chữ viết lách tắt của kể từ “Đại lý thu BHXH, BHYT”.

1.7. KH-TC: là chữ viết lách tắt của kể từ “Kế hoạch – Tài chính”.

1.8. BHXH tỉnh: là tên gọi công cộng mang đến chỉ bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương.

1.9. BHXH huyện: là tên gọi công cộng mang đến chỉ bảo hiểm xã hội quận, thị xã, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh.

1.10. HĐLĐ: là chữ viết lách tắt của “hợp đồng lao động”.

1.11. HĐLV: là chữ viết lách tắt của “hợp đồng thực hiện việc”.

1.12. CNTT: là chữ viết lách tắt của “công nghệ thông tin”.

1.13. KCB: là chữ viết lách tắt của “khám bệnh dịch, trị bệnh”.

2. Giải mến kể từ ngữ

Trong Văn phiên bản này, những kể từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

2.1. Đơn vị: gọi công cộng mang đến phòng ban, đơn vị chức năng, công ty, tổ chức triển khai, cá thể dùng làm việc nằm trong đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc BHXH cần, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

2.2. Người tham lam gia: gọi công cộng cho tất cả những người làm việc nhập cuộc BHXH cần, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; người nhập cuộc BHXH tự động nguyện, người nhập cuộc BHYT; trừ tình huống nêu rõ ràng.

2.3. Cơ quan liêu quản lý và vận hành đối tượng: là phòng ban với thẩm quyền xác lập và phê duyệt sách người nhập cuộc như người nằm trong hộ mái ấm gia đình nghèo nàn, người dân có công với cách mệnh, thân ái nhân người dân có công với cách mệnh, người nằm trong diện hưởng trọn bảo trợ xã hội hằng mon, cựu binh sỹ, trẻ nhỏ … bên trên hạ tầng phân cung cấp của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh.

2.4. Truy thu: là sự việc phòng ban BHXH thu khoản chi phí cần đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của tình huống trốn đóng góp, đóng góp ko đầy đủ số người nằm trong diện cần nhập cuộc, đóng góp ko đầy đủ số chi phí cần đóng góp bám theo quy toan, chiếm hữu chi phí đóng góp, hưởng trọn BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

2.5. Hoàn trả: là sự việc phòng ban BHXH gửi trả lại số chi phí được xác lập ko cần chi phí đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng góp quá Lúc ngừng giao dịch thanh toán với phòng ban BHXH; đóng góp trùng mang đến phòng ban, đơn vị chức năng, cá thể đang được nộp mang đến phòng ban BHXH.

2.6. Phòng/Tổ Tiếp nhận & Quản lý hồ nước sơ: là tên thường gọi công cộng mang đến Phòng/Tổ Tiếp nhận & Quản lý làm hồ sơ của BHXH thị xã hoặc Phòng/Tổ Tiếp nhận & Quản lý làm hồ sơ nằm trong Phòng Tiếp nhận và Trả thành phẩm giấy tờ thủ tục hành chủ yếu của BHXH tỉnh.

2.7. Bản sao: là phiên bản chụp kể từ phiên bản chủ yếu hoặc phiên bản tấn công máy với nội dung vừa đủ, đúng chuẩn như nội dung ghi vô buột gốc.

Đơn vị, người nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN Lúc nộp “bản sao” theo phía dẫn bên trên Văn phiên bản này cần tất nhiên phiên bản chủ yếu nhằm phòng ban BHXH đánh giá, so sánh và trả lại mang đến đơn vị chức năng, người nhập cuộc.

2.8. Bản chính: là những sách vở và giấy tờ, văn phiên bản tự phòng ban, tổ chức triển khai với thẩm quyền cung cấp lần thứ nhất, cung cấp lại, cung cấp Lúc ĐK lại; những sách vở và giấy tờ, văn phiên bản tự cá thể tự động lập với xác nhận và đóng góp vết của phòng ban, tổ chức triển khai với thẩm quyền.

2.9. Văn phiên bản hội chứng thực: là sách vở và giấy tờ, văn phiên bản, ăn ý đồng, giao dịch thanh toán đang được xác nhận bám theo quy toan của pháp lý.

2.10. Thành phần làm hồ sơ quy toan bên trên văn phiên bản này còn nếu như không quy toan là phiên bản chủ yếu thì hoàn toàn có thể nộp phiên bản chủ yếu hoặc phiên bản sao kèm cặp phiên bản chủ yếu nhằm so sánh, phiên bản sao được xác nhận hoặc phiên bản sao được cung cấp kể từ buột gốc.

2.11. Nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: là chi phí cần đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN so với người làm việc bám theo quy toan của pháp lý tuy nhiên đơn vị chức năng ko đóng góp mang đến phòng ban BHXH. Tiền nợ bao hàm cả chi phí lãi đủng đỉnh đóng góp bám theo quy toan của pháp lý tuy nhiên đơn vị chức năng ko đóng góp.

2.12. Xác nhận buột BHXH: là ghi thời hạn đang được đóng góp BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN của những người nhập cuộc.

2.13. Mã số BHXH: là số toan danh cá thể độc nhất của những người nhập cuộc tự phòng ban BHXH cung cấp nhằm ghi bên trên buột BHXH, thẻ BHYT.

2.14. Tên Tổ nhiệm vụ của BHXH thị xã bên trên Văn phiên bản này là Tên nhiệm vụ bám theo quy toan của BHXH VN (bao bao gồm cả những Tổ nhiệm vụ gộp nhiều công dụng, nhiệm vụ).

2.15. Các Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm, Tiết và Mẫu biểu dẫn chiếu vô Văn phiên bản này nhưng mà ko ghi rõ rệt mối cung cấp thì được hiểu là của Văn phiên bản này.

Điều 3. Phân cung cấp cai quản lý

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 37

1. Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

1.1. BHXH huyện

a) Thu chi phí đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị chức năng đóng góp trụ sở bên trên địa phận thị xã bám theo phân cung cấp của BHXH tỉnh.

b) Giải quyết những tình huống truy thu, trả trả chi phí đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; tạm ngưng đóng góp vô quỹ hưu trí và tử tuất so với đơn vị chức năng, người nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tự BHXH thị xã trực thu nhận.

c) Thu chi phí tương hỗ nút đóng góp BHYT, tương hỗ nút đóng góp BHXH tự động nguyện của ngân sách giang sơn bám theo phân cung cấp quản lý và vận hành ngân sách giang sơn.

d) Thu chi phí đóng góp BHXH tự động nguyện; thu chi phí đóng góp BHYT của những người nhập cuộc BHYT trú ngụ bên trên địa phận thị xã.

đ) Thu chi phí đóng góp BHYT của đối tượng người tiêu dùng tự ngân sách giang sơn đóng; ghi thu chi phí đóng góp BHYT của đối tượng người tiêu dùng tự quỹ BHXH, quỹ BHTN đáp ứng, ngân sách TW tương hỗ học viên, SV đang được bám theo học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ tự Sở, phòng ban Trung ương quản lý và vận hành bám theo phân cung cấp của BHXH tỉnh.

1.2. BHXH tỉnh

a) Thu chi phí đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của những đơn vị chức năng ko phân cung cấp mang đến BHXH thị xã.

b) Giải quyết những tình huống truy thu, trả trả chi phí đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; tạm ngưng đóng góp vô quỹ hưu trí và tử tuất so với đơn vị chức năng, người nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tự BHXH tỉnh trực thu nhận.

c) Thu chi phí tương hỗ nút đóng góp BHYT, tương hỗ nút đóng góp BHXH tự động nguyện của ngân sách giang sơn.

d) Thu chi phí đóng góp BHYT của đối tượng người tiêu dùng tự ngân sách giang sơn đóng; ghi thu chi phí đóng góp BHYT của đối tượng người tiêu dùng tự quỹ BHXH, quỹ BHTN đáp ứng, ngân sách TW tương hỗ học viên, SV đang được bám theo học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ tự Sở, phòng ban Trung ương quản lý và vận hành.

1.3. BHXH Việt Nam

a) Thu tiền bạc ngân sách TW đóng góp, tương hỗ nút đóng góp BHYT, chi phí tương hỗ quỹ BHTN.

b) Thu tiền bạc ngân sách TW đóng góp BHXH cho tất cả những người với thời hạn công tác làm việc trước năm 1995.

2. Cấp, ghi và xác nhận bên trên buột BHXH

2.1. BHXH huyện

a) Cấp mới mẻ, cung cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh, xác nhận buột BHXH và ghi thời hạn đóng góp BHTN ko hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp, ghi thời hạn đóng góp BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho tất cả những người nhập cuộc bên trên đơn vị chức năng tự BHXH thị xã trực thu nhận, người đang được bảo lưu thời hạn đóng góp BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

b) Giải quyết những tình huống làm hồ sơ ý kiến đề xuất nằm trong nối thời hạn ko cần đóng góp BHXH và kiểm soát và điều chỉnh thực hiện nghề nghiệp hoặc việc làm việc nhọc, ô nhiễm và độc hại, gian nguy hoặc đặc trưng việc nhọc, ô nhiễm và độc hại, gian nguy thời hạn trước thời gian ngày 01/01/1995 tự BHXH tỉnh phân cung cấp.

2.2. BHXH tỉnh

a) Cấp mới mẻ, cung cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh, xác nhận buột BHXH và ghi thời hạn đóng góp BHTN ko hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp, ghi thời hạn đóng góp BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho tất cả những người nhập cuộc bên trên đơn vị chức năng tự BHXH tỉnh trực thu nhận, người đang được hưởng trọn BHXH hoặc đang được bảo lưu thời hạn đóng góp BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

b) Giải quyết những tình huống làm hồ sơ ý kiến đề xuất nằm trong nối thời hạn ko cần đóng góp BHXH và kiểm soát và điều chỉnh thực hiện nghề nghiệp hoặc việc làm việc nhọc, ô nhiễm và độc hại, gian nguy hoặc đặc trưng việc nhọc, ô nhiễm và độc hại, gian nguy thời hạn trước thời gian ngày 01/01/1995.

3. Cấp thẻ BHYT

3.1. BHXH huyện: Cấp mới mẻ, cung cấp lại, thay đổi thẻ BHYT cho tất cả những người nhập cuộc BHYT tự BHXH thị xã thu.

3.2. BHXH tỉnh: Cấp mới mẻ, cung cấp lại, thay đổi thẻ BHYT cho tất cả những người nhập cuộc BHYT bên trên những đơn vị chức năng tự BHXH tỉnh trực thu nhận và người hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp vô tỉnh.

4. BHXH tỉnh địa thế căn cứ ĐK rõ ràng của khu vực nhằm phân cung cấp thu mang đến BHXH thị xã, từ thời điểm năm 2019 trở cút phân cung cấp ít nhất 90% tổng số đơn vị chức năng quản lý và vận hành.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

Mục 1. BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Điều 4. Đối tượng nhập cuộc bám theo quy toan bên trên Điều 2 Luật BHXH và những văn phiên bản chỉ dẫn thực hiện, rõ ràng như sau:

1. Người làm việc là công dân VN nằm trong đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc BHXH cần, bao gồm:

1.1. Người thao tác bám theo HĐLĐ ko xác lập thời hạn, HĐLĐ xác lập thời hạn, HĐLĐ bám theo mùa vụ hoặc bám theo một việc làm chắc chắn với thời hạn kể từ đầy đủ 03 mon cho tới bên dưới 12 mon, cho dù là HĐLĐ được thỏa thuận thân ái đơn vị chức năng với những người đại diện thay mặt bám theo pháp lý của những người bên dưới 15 tuổi tác bám theo quy toan của pháp lý về lao động;

1.2. Người thao tác bám theo HĐLĐ với thời hạn kể từ đầy đủ 01 mon cho tới bên dưới 03 mon (thực hiện tại từ thời điểm ngày 01/01/2018);

1.3. Cán cỗ, công chức, viên chức bám theo quy toan của pháp lý về cán cỗ, công chức và viên chức;

1.4. Công nhân quốc chống, người công nhân công an, người thực hiện công tác làm việc không giống vô tổ chức triển khai cơ yếu hèn so với tình huống BHXH Sở Quốc chống, BHXH Công an dân chúng chuyển nhượng bàn giao mang đến BHXH tỉnh;

1.5. Người quản lý và vận hành công ty, người quản lý và vận hành điều hành quản lý liên minh xã với hưởng trọn chi phí lương;

1.6. Người sinh hoạt ko thường xuyên trách cứ ở xã, phường, thị trấn;

1.7. Người đi làm việc việc ở quốc tế bám theo ăn ý đồng quy toan bên trên Luật Người làm việc VN đi làm việc việc ở quốc tế bám theo ăn ý đồng nhập cuộc bảo đảm xã hội cần bám theo quy toan bên trên Nghị toan số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của nhà nước quy toan cụ thể một vài điều của Luật BHXH về BHXH cần được vận dụng so với những ăn ý đồng sau:

a) Hợp đồng đem người làm việc đi làm việc việc ở quốc tế với công ty sinh hoạt công ty đem người làm việc đi làm việc việc ở quốc tế, tổ chức triển khai sự nghiệp được quy tắc đem người làm việc đi làm việc việc ở nước ngoài;

b) Hợp đồng đem người làm việc đi làm việc việc ở quốc tế với công ty trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư đi ra quốc tế với đem người làm việc đi làm việc việc ở nước ngoài;

c) Hợp đồng đem người làm việc đi làm việc việc ở quốc tế theo như hình thức thực tập dượt nâng cao thâm nghề nghiệp với công ty đem người làm việc đi làm việc việc theo như hình thức thực tập dượt nâng cao thâm nghề;

d) Hợp đồng cá thể.

1.8. Người hưởng trọn cơ chế phu nhân hoặc phu quân bên trên phòng ban đại diện thay mặt VN ở quốc tế quy toan bên trên Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH;

1.9. Người làm việc quy toan bên trên những Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 và 1.6 Khoản này được cử đến lớp, thực tập dượt, công tác làm việc vô và ngoài nước nhưng mà vẫn hưởng trọn chi phí lương bổng ở nội địa nằm trong diện nhập cuộc BHXH bắt buộc;

2. Người làm việc là công dân quốc tế vô thao tác bên trên VN với giấy tờ quy tắc làm việc hoặc chứng từ hành nghề nghiệp hoặc giấy tờ quy tắc hành nghề nghiệp tự phòng ban với thẩm quyền của VN cung cấp (thực hiện tại từ thời điểm ngày 01/01/2018 bám theo quy toan của Chính phủ).

3. Người dùng làm việc nhập cuộc BHXH cần gồm những: phòng ban giang sơn, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân; tổ chức triển khai chủ yếu trị, tổ chức triển khai chủ yếu trị – xã hội, tổ chức triển khai chủ yếu trị xã hội – nghề nghiệp và công việc, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp và công việc, tổ chức triển khai xã hội khác; phòng ban, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế sinh hoạt bên trên bờ cõi Việt Nam; công ty, liên minh xã, hộ marketing thành viên, tổng hợp tác, tổ chức triển khai không giống và cá thể với mướn mướn, dùng làm việc bám theo HĐLĐ.

4. Người làm việc quy toan bên trên những Điểm 1.1 và 1.2 Khoản 1 Như vậy là kẻ chung việc mái ấm gia đình và người làm việc quy toan bên trên Khoản 1 Như vậy nhưng mà đang được hưởng trọn lương bổng hưu, trợ cung cấp BHXH hằng mon và trợ cung cấp hằng mon sau đây thì ko nằm trong đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc BHXH bắt buộc:

a) Người đang được hưởng trọn lương bổng hưu hằng tháng;

b) Người đang được hưởng trọn trợ cung cấp hằng mon bám theo quy toan bên trên Nghị toan số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Nghị toan số 50/CP ngày 26/7/1995 của nhà nước về cơ chế sinh hoạt phí so với cán cỗ xã, phường, thị trấn;

c) Người đang được hưởng trọn trợ cung cấp tổn thất mức độ làm việc hằng tháng;

d) Người đang được hưởng trọn trợ cung cấp hằng mon bám theo quy toan bên trên Quyết toan số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng tá nhà nước về sự trợ cung cấp mang đến những người dân đã không còn tuổi tác làm việc bên trên thời khắc ngừng hưởng trọn trợ cung cấp tổn thất mức độ làm việc sản phẩm tháng; Quyết toan số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng tá nhà nước về sự trợ cung cấp mỗi tháng mang đến những người dân với kể từ đầy đủ 15 năm cho tới bên dưới hai mươi năm công tác làm việc thực tiễn đã không còn thời hạn hưởng trọn trợ cung cấp tổn thất mức độ lao động;

đ) Quân nhân, Công an dân chúng, người thực hiện công tác làm việc cơ yếu hèn đang được hưởng trọn cơ chế trợ cung cấp hằng mon bám theo quy toan bên trên những Quyết toan của Thủ tướng tá Chính phủ: Quyết toan số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 về tiến hành cơ chế so với quân nhân nhập cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu vớt nước với bên dưới hai mươi năm công tác làm việc vô quân group đang được phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết toan số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 về sự sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Quyết toan số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết toan số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 quy toan về cơ chế so với cán cỗ, đồng chí Công an dân chúng nhập cuộc kháng chiến chống Mỹ với bên dưới hai mươi năm công tác làm việc vô Công an dân chúng đang được nghỉ việc, xuất ngũ về địa phương; Quyết toan số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về cơ chế, quyết sách so với đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc cuộc chiến tranh bảo đảm an toàn Tổ quốc, thực hiện trách nhiệm quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp đỡ bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đang được phục viên, xuất ngũ, nghỉ việc.

………………….

  Tải Quyết toan về máy nhằm coi vừa đủ và cụ thể nội dung.

Xem thêm: những ai không nên dùng nấm linh chi