quy đồng mẫu số các phân số

✨ Phải nắm vững bài: Cách tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất mới hiểu được bài này.

Bạn đang xem: quy đồng mẫu số các phân số

Cách quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu các phân số là biến đổi các phân số về dạng mới sao cho các phân số mới này có mẫu giống nhau.

Cách quy đồng mẫu các phân số:

  • Bước 1: Tìm BCNN của các mẫu số. Khi đó, ta chọn BCNN này làm mẫu số chung.
  • Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu số (bằng cách chia mẫu số chung cho từng mẫu số riêng).
  • Bước 3: Nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Câu hỏi 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Giải

Bước 1: Tìm BCNN của các mẫu số để chọn làm mẫu số chung.

Ta có: 4 = 22 và = 2 . 3

Nên BCNN(4,[thsp]6) = 22 . 3 = 12

Vậy ta chọn 12 làm mẫu số chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi phân số.

12 : 4 = 3;

12 : 6 = 2.

Bước 3: Nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Câu hỏi 2: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Giải

Ta có:

  • 8 = 23;
  • 12 = 22 . 3;
  • 20 = 22 . 5

Nên BCNN(8,[thsp]12,[thsp]20) = 23 . 3 . 5 = 120.

Ta có thể chọn 120 làm mẫu số chung.

120 : 8 = 15; 120 : 12 = 10; 120 : 20 = 6.

Do đó:

Cách cộng trừ các phân số

Cách cộng (hoặc trừ) các phân số:

  • Bước 1: Quy đồng mẫu số các phân số. Khi đó ta được các phân số mới có mẫu số giống nhau.
  • Bước 2: Cộng (hoặc trừ) các tử số mới và giữ nguyên mẫu số.

Câu hỏi 3: Thực hiện phép tính:

Xem thêm: máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây

Giải

a) Ta có: 6 = 2 . 3 và 9 = 32

Do đó: BCNN(6,[thsp]9) = 2 . 32 = 18.

Ta có thể chọn 18 làm mẫu chung của hai phân số.

18 : 6 = 3; 18: 9 = 2.

Vậy:

Do đó:

b) Vì 10 ⋮ 2 nên BCNN(10,[thsp]2) = 10.

Ta có thể chọn 10 làm mẫu số chung.

10 : 2 = 5.

Vậy:

Do đó:

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài tập 2: Thực hiện phép tính:

Xem thêm: tranh vẽ về mẹ lớp 6 đơn giản