phát biểu nào dưới đây là sai

Câu hỏi:

26/06/2020 44,943

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây là sai

A. Trong một công tác, phần khai báo hoàn toàn có thể sở hữu hoặc ko.

B. Trong một công tác, phần thân thiện công tác hoàn toàn có thể sở hữu hoặc ko.

C. Trong một công tác, phần thân thiện công tác cần phải sở hữu.

D. Cả A và C đều đích.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Trong Pascal, cú pháp câu mệnh lệnh gán là:

A. Biểu thức := Tên biến;

B. Biểu thức = Tên biến;

C. Tên thay đổi = Biểu thức;

D. Tên biến:= Biểu thức;

Câu 2:

Trong những thương hiệu tại đây, thương hiệu này ko hợp thức vô ngôn từ lập trình sẵn Pascal?

A. A2;

B. Tamgiac;

C. 8a;

D. Chuongtrinh;

Câu 3:

Để chạy công tác vô ngôn từ Pascal tớ người sử dụng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + F9

Xem thêm: bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng

B. Shift –F9

C. Alt – F9

D. F9

Câu 4:

Trong Pascal, câu mệnh lệnh gán này sau đây sai ?

A. a:= b;

B. a + b := c;

C. a:= a + 1;

D. x:= 2*x;

Câu 5:

Cách khai báo hằng đích là:

A. Const pi:=3,14 real;

B. Const pi: 3,14;

C. Const pi=3,14 real;

D. Const pi=3,14;

Câu 6:

Nhập 2 số vẹn toàn a, b kể từ keyboard. Viết công tác tính tổng 2 số a, b. Để khai báo cho tới việc bên trên tớ dùng câu mệnh lệnh khai báo nào?

A. Var a , b, tong : real;

B. Var a, b, tong : integer;

C. Var a, b, tong : char;

D. Var a, b, tong : string;