personal electronic devices which distract students from their classwork are banned in most schools

Câu hỏi:

01/08/2020 48,053

Bạn đang xem: personal electronic devices which distract students from their classwork are banned in most schools

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Personal electronic devices which distract students from their classwork are banned in most schools.

C. divert

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Giải thích: Distract = divert (v) thay đổi hướng

Dịch: Hầu không còn những ngôi trường học tập đều cấm những vũ trang năng lượng điện tử cá thể thực hiện học viên rơi rụng triệu tập vô bài bác vở bên trên lớp.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Electronic dictionaries are now common in English classes. They can be very easily downloaded into your personal electronic device.

A. Electronic dictionaries which can be very easily downloaded into your personal electronic device are now common in English classes.

B. Electronic dictionaries, which can be very easily downloaded into your personal electronic device, are now common in English classes.

C. Electronic dictionaries, that can be very easily downloaded into your personal electronic device, are now common in English classes.

D. Electronic dictionaries can be very easily downloaded into your personal electronic device are now common in English classes.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

You can tải về không tính tiền lessons and put them in your truyền thông player or other similar mobile devices. Then you can listen and study anywhere because these devices are portable.

Aaffordable

Bavailable

Cfeasible

Dcarriable

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

A tablet is perfect for people ____ work is to tát draw and write.

A. who

B. Ø

Xem thêm: tắt chế độ ẩn danh trên iphone

C. which

D. whose

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

If your điện thoại thông minh rings in class, it will be very annoying and disruptive.

A. interruptive

B. supportive

C. discouraging

D. confusing

Câu 5:

For very young children, electronic devices may help promote listening and speaking skills.

A. advertise

B. popularize

C. discourage

D. improve

Câu 6:

That truyền thông player, ____ I often use to tát practise my English, has some great apps.

A. Ø

B. that

C. what

D. which

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 37