one of the most urgent environmental problems in the world today is the shortage of clean water

Để có thể làm tốt bài tập này, các bạn học sinh nên trau dồi thật nhiều từ vựng cho bản thân, thêm vào đó là nắm vững cấu trúc, các thì trong tiếng Anh. Hãy cùng Patado đọc và trả lời đoạn văn này nhé.

Bạn đang xem: one of the most urgent environmental problems in the world today is the shortage of clean water

Tham khảo thêm:

 • Các thì trong tiếng anh và dấu hiệu nhận biết
 • The botanical garden was a very

one of the most urgent environmental problems in the world today is the shortage of clean water

One of the most urgent environmental problems in the world today is the shortage of clean water. Having clean drinking water is basic human right. But acid rain, industrial pollution and garbage have made many sources of water undrinkable. Lakes, reservoirs and even entire seas have become vast pools of poison. Lake Baikal in Russia is one of the largest lakes in the world. It contains a rich variety of animals and plants, including 1,300 rare species that do not exist anywhere else in the world. But they are being destroyed by the massive volumes of industrial effluent which pours into the lake everyday. Even where law existed, the government did not have the power to enforce them. Most industries simply ignore the regulations. The Mediterranean Sea occupies 1% of the world’s water surface. But it is the dumping ground for 50% of all marine pollution. Almost 16 countries regularly throw industrial wastes a few miles off shore.

Water is free to everyone. A few years ago people thought that the supply of clean water in the world was limitless. Today, many water supplies have been ruined by pollution and sewage. Clean water is now scarce, and we are at last beginning to respect this precious source. We should do something now.

(Dịch: Một trong những vấn đề về môi trường cấp bách nhất trên thế giới hiện nay đó chính là tình trạng thiếu nước sạch. Sử dụng nước sạch là quyền cơ bản của mỗi con người. Tuy nhiên, mưa axit, ô nhiễm chất thải công nghiệp và rác thải đã khiến cho nhiều nguồn nước không thể uống được. Các hồ, hồ chứa và thậm chí là toàn bộ vùng biển đã trở thành những vùng chất độc rộng lớn. Hồ Baikal ở nước Nga là một trong những hồ lớn nhất thế giới. Nó chứa đựng rất nhiều loài động vật và thực vật phong phú, bao gồm 1300 loài quý hiếm mà chúng không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, chúng cũng đang bị đe dọa bởi khối lượng lớn nước thải công nghiệp đổ vào trong hồ mỗi ngày. Mặc dù rất nhiều luật đã được ban hành, nhưng chính phủ lại không có quyền thực thi chúng. Hầu hết các ban ngành chỉ đơn giản là bỏ qua các quy định đó. Vùng biển Địa Trung Hải chiếm 1% diện tích mặt nước thế giới, nhưng nơi đây lại là bãi rác của 50% tổng số ô nhiễm biển. Hầu hết 16 nước thường xuyên xả các chất thải công nghiệp ra vài dặm biển.

Nước la tài nguyên được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người. Cách đây vài năm, người ta còn nghĩ rằng nguồn cung cấp nước sạch trên thế giới là vô hạn. Nhung ngày nay, nhiều nguồn cung cấp nước đã bị hủy hoại bởi sự ô nhiễm và nước thải. Nước sạch ngày càng trở lên khan hiếm, và cuối cùng chúng ta cũng đang bắt đầu biết tôn trọng nguồn nước sạch quý giá này. Chúng ta nên làm điều gì đó ngay bây giờ).

Câu số 1. According to the writer, one environmental problem in the world today is ________ . (Theo người viết, một trong số vấn đề môi trường trên thế giới hiện nay là….?)

 • A. acid rain (Có nghĩa là: mưa axit)
 • B. industrial pollution (Có nghĩa là: ô nhiễm công nghiệp).
 • C. safe water shortage. (Có nghĩa là: thiếu nước sạch)
 • D. population explosion (Có nghĩa là: bùng nổ dân số).

⇒ Đáp án đúng: C

Câu số 2. Many sources of water are not drinkable because of _______ (Nhiều nguồn nước không thể uống được bởi vì…).

 • A. acid rain (Có nghĩa là: mưa axit). 
 • B. industrial pollution (Có nghĩa là: ô nhiễm công nghiệp).
 • C. garbage (Có nghĩa là: rác thải)
 • D. all A, B, C, are correct (Có nghĩa là: cả 3 đáp án A,B,C đều đúng)

⇒ Đáp án đúng: D

Câu số 3. What is serious problem of Lake Baikal in Russia? (Vấn đề nghiêm trọng ở hồ Baikal ở Ngan là gì?)

 • A. It contains a rich variety of animals and plants. (Có nghĩa là: Nó bao gồm rất nhiều loại động, thực vật ở đây)
 • B. It is polluted by massive volumes of industrial wastes discharged into it . (Có nghĩa là: Nó bị ô nhiễm bởi một khối lượng lớn chất thải công nghiệp đổ vào)
 • C. It has 1,300 rare species that do not exist anywhere else in the world . (Có nghĩa là: Nó có 1,300 loài quý hiếm mà không tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới)
 • D. It is only lake in Russia whose source of water is not drinkable (Có nghĩa là: Nó là hồ duy nhất ở Nga mà nguồn nước không uống được)

Xem thêm: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

Đáp án đúng: B

Câu số 4. How many countries throw industrial waste into the Mediterranean Sea regularly? (Có bao nhiêu quốc gia xả chất thải công nghiệp ra biển Địa trung hải)

 • A. nearly 16 (gần 16 nước)
 • B. exactly 16. (16 nước)
 • C. exactly 15  (15 nước)
 • D. less than 15. (ít hơn 15 nước)

Đáp án đúng: A

Câu số 5. What is the message to the reader? (lời nhắn nhủ gửi tới người đọc là gì?)

 • A. We should take action to protect our water resources. (Có nghĩa là: Chúng ta nên hành động bảo vệ nguồn nước)
 • B. We should take all water resources into account. (Có nghĩa là: Chúng ta nên xem xét lại tất cả những nguồn nước)
 • C. We should limit the use of water resources. (Có nghĩa là: Chúng ta nên hạn chế sử dụng nguồn nước)
 • D. We should encourage people to use safe water. (Có nghĩa là: Chúng ta nên khuyến khích mọi người sử dụng nước sạch)

Câu số 6. What is the main idea of the reading text? (Có nghĩa là: Nội dung chính trong bài viết là gì?)

 • A. People are throwing poisons into bodies of water (Có nghĩa là: Con người ném chất độc vào nguồn nước)
 • B. Clean water is becoming scare due to pollution and swage  (Có nghĩa là: Nước sạch trở lên khan hiếm vì ô nhiễm và nước thải)
 • C. Lawns have been made to prevent countries from polluting the environment (Có nghĩa là: Các luật đã được thực hiện để ngăn cấm các quốc gia gây ô nhiễm)
 • D. Sea water is increasingly polluted by industrial wastes (Có nghĩa là: Nước biển bị ô nhiễm bởi các chất thải công nghiệp)

⇒ đáp án đúng: D

Câu số 7. According to the reading text, Lake Baikal  (Theo bài viết, hồ Baikal…

 • A. is the smallest in Russia (Có nghĩa là: Nhỏ nhất nước Nga)
 • B. has 1,300 rate and endangered aniamals (Có nghĩa là: có 1,300 động vật quý hiếm đang bị đe dọa)
 • C. is located in the Mediterranean Sea (Có nghĩa là: là vùng thuộc địa trung hải)
 • D. gets a large amount of industrial sewage every day (Có nghĩa là: nhận số lượng lớn chất thải công nghiệp hàng ngày)

⇒ đáp án đúng: B

Câu số 8. What does the word ‘’ them’’ in the passage refer to? (Từ “họ” trong bài viết có nghĩa chỉ điều gì?)

 • A. plants (Có nghĩa là: Thực vật)
 • B. governments (Có nghĩa là: chính phủ)
 • C. laws (Có nghĩa là: các điều luật)
 • D. animals (Có nghĩa là: động vật)

⇒ đáp án đúng: C

Câu số 9. The word ‘’ marine’’ is closet in meaning to …….(Từ “marine” có nghĩa là gì? 

 • A. underground. (Có nghĩa là: dưới lòng đất)
 • B. mountainous. (Có nghĩa là: miền núi)
 • C. inland. (Có nghĩa là: đảo)
 • D. aquatic (Có nghĩa là: thủy sinh)

⇒ đáp án đúng: D

Xem thêm: phim hoá ra em rất yêu anh

3/5 - (4 bình chọn)