nhiệt phân fe(no3)2

Trong một bình kín chân không chứa m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2 và FeCO3. Nâng nhiệt độ của bình
Trong một bình kín chân không chứa m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2 và FeCO3. Nâng nhiệt độ của bình

Bạn đang xem: nhiệt phân fe(no3)2

Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

Fe(NO3)2 nhiệt phân

  • Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm
  • Nhiệt phân muối nitrat
  • Câu hỏi trắc nghiệm bài tập liên quan

Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc xác định sản phẩm nhiệt phân của muối nitrat cụ thể ở đây là sản phẩm nhiệt phân Fe(NO3)2.

Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe2O3, NO2, O2.

D. Fe, NO2, O2.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Vì Fe là kim loại trung bình nên sản phẩm thu được gồm oxit kim loại + NO2 + O2

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Đáp án C

Nhiệt phân muối nitrat

Nhiệt phân là phản ứng đặc trưng của muối nitrat. Các muối nitrat đều dễ bị nhiệt phân. Tùy thuộc vào cation trong muối mà phản ứng nhiệt phân có thể xảy ra theo các hướng khác nhau.

1. Nếu muối nitrat của kim loại đứng trước Mg → muối nitrit và O2

A(NO3)n → A(NO2)n + n/2O2

Ví dụ:

KNO3 → KNO2 + 1/2O2

2. Nếu muối của kim loại trung bình (từ Mg đến Cu) → oxit kim loại + NO2 + O2

2A(NO3)n → A2On + 2nNO2 + n/2O2

Ví dụ:

2Mg(NO3)2 → 2MgO + 4NO2 + O2

3. Nếu muối nitrat của kim loại sau Cu → kim loại + NO2 + O2

A(NO3)n → A + nNO2 + n/2O2

Ví dụ:

AgNO3 → Ag + NO2 + 1/2O2

Một số phản ứng đặc biệt:

2Fe(NO3)3 → Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2

NH4NO3 → N2O + 2H2O

NH4NO2 → N2 + 2H2O

Câu hỏi trắc nghiệm bài tập liên quan

Câu 1. Nhiệt phân hoàn toàn NaNO3 thu được sản phẩm là

A. NaNO2, O2

B. Na, NO2, O2

C. NaNO2, O2

D. Na, Na2O, NO2

Nhiệt phân hoàn toàn NaNO3 thu được sản phẩm là NaNO2, O2

Phương trình nhiệt phân

NaNO3 → NaNO2 + O2

Câu 2. Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

A. Zn(NO3)2, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2

B. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3

C. Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3

D. Hg(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2

Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là: Zn(NO3)2, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2

2Zn(NO3)2 → 2ZnO + O2 + 4NO2

2Mg(NO3)2 → 2MgO + O2 + 4NO2

2Pb(NO3)2 → 2PbO + O2 + 4NO2

Câu 3. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thì thu được:

A. Fe3O4, NO2 và O2.

B. FeO, NO2 và O2.

C. Fe2O3, NO2 và O2.

D. Fe(NO2)2 và O2

Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thì thu được: FeO, NO2 và O2.

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn m gam Fe(NO3)2 trong bình kín không có không khí thu được V lít khí (đktc) và 8 gam Fe2O3. Giá trị của V, m là

A. 5,04 lít, 36 gam

B. 10,08 lít, 3,6 gam

C. 5,04 lít, 18 gam

D. 10,8 lít, 3,6 gam

nFe2O3 = 8/160 = 0,05 mol

Phương trình nhiệt phân Fe(NO3)2

2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2

0,1 ← 0,05 → 0,2 → 0,025

=> nkhí = =0,2 + 0,025 = 0,225 mol

=> Vkhí = 0,225.22,4 = 5,04 lít

mmuối = 180.0,1 = 18 gam

Câu 5. Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất?

A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ

B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử

C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh

D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation H+

D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation H+

Câu 6. Khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và oxi?

A. Cu(NO3)2, AgNO3, NaNO3.

B. Ba(NO3)2, Hg(NO3)2, LiNO3.

C. Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

Nhiệt phân các muối của các kim loại từ Mg đến Cu thu được oxit kim loại, khí NO2 và O2

Phương trình nhiệt phân

2Zn(NO3)2 → 2ZnO + O2 + 4NO2

2Cu(NO3)2 → 2CuO + O2 + 4NO2

2Pb(NO3)2 → 2PbO + O2 + 4NO2

Câu 7. Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:

A. Tạo ra khí có màu nâu.

B. Tạo ra dung dịch có màu vàng.

C. Tạo ra kết tủa có màu vàng.

Xem thêm: tắt chế độ ẩn danh trên iphone

D. Tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí.

Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí.

Câu 8. Dãy chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao

A. CaCO3, Zn(OH)2, KNO3, KMNO4

B. BaSO3, BaCl2, KOH, Na2SO4

C. AgNO3, Na2CO3, KCI, BaSO4

D. Fe(OH)3, Na2SO4, BaSO4, KCI

Phương trình nhiệt phân

CaCO3 CaO + CO2

Zn(OH)2 ZnO + H2O

2KNO3 2KNO2+ O2

KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

Câu 9. Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

A. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2

B. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3

C. Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3

D. Hg(NO3)2, AgNO3

Nhiệt phân cho sản phẩm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là kim loại nhóm III.

Phương trình hóa học

Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2↑ + O2↑

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2↑ + O2

=> dãy muối cho sản phẩm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là: Hg(NO3)2, AgNO3

Câu 10. Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm sau: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát đầy đủ và đúng nhất là:

A. Tạo kết tủa màu xanh lam không tan.

B. Chỉ thấy xuất hiện dung dịch màu xanh thẫm.

C. Lúc đầu có kết tủa màu xanh lam, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.

D. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành, có khí màu nâu đỏ thoát ra

Các phản ứng xảy ra

CuSO4 + 2NH3 + H2O → Cu(OH)2 ↓xanh lam + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + NH3 + H2O → [Cu(NH3)4](OH)2 (dung dịch màu xanh thẫm)

=> Lúc đầu có kết tủa màu xanh lam, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm

Câu 11. Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. 2KNO3 2KNO2 + O2

B. NH4Cl NH3 + HCl

C. 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O

D. NH4NO3 N2 + H2O

Câu 12. Khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và oxi?

A. Cu(NO3)2, AgNO3, NaNO3.

B. Ba(NO3)2, Hg(NO3)2, LiNO3.

C. Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

Nhiệt phân các muối của các kim loại từ Mg đến Cu trong dãy hoạt động hóa học thu được oxit kim loại, khí NO2và O2

Câu 13. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch trong các dung dịch sau: NaCl, NaHCO3, Na2CO3, NaHSO4, NaNO3, NaOH.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 6

+) Quỳ tím hóa đỏ: NaHSO4

+) Quỳ tím hóa xanh: Na2CO3 và NaOH

Na2CO3 + NaHSO4→ sủi bọt khí

Na2CO3 + 2 NaHSO4 → 2 Na2SO4 + H2O + CO2

NaOH + NaHSO4 → không hiện tượng

+) Quỳ không đổi màu: NaCl, NaHCO3, NaNO3

NaHCO3 + NaHSO4 → sủi bọt khí

NaHCO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

NaNO3, NaCl + NaHSO4→ không hiện tượng

Vậy phân biệt được 4 chất.

Câu 14. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Phương trình phản ứng:

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 (1)

mol: x → x → 2x → 0,5x

Theo (1) và giả thiết ta thấy sau phản ứng khối lượng chất rắn giảm là:

188x – 80x = 6,58 – 4,96

→ x = 0,015.

Hỗn hợp X gồm NO2 và O2 với số mol tương ứng là 0,03 và 0,0075.

Phản ứng của X với H2O:

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 (2)

mol: 0,03 → 0,03

Theo (2) ta thấy:

nHNO3 = nNO2= 0,03 mol → [HNO3] = 0,1M→ pH=1.

Câu 15. Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại thu được 4 gam oxit rắn. Công thức muối đã dùng là

A. Fe(NO3)3.

B. Cu(NO3)2.

C. Al(NO3)3.

D. Zn(NO3)2.

……………………………

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức mục Trắc nghiệm Hóa học 11…

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan

Bạn đang xem bài viết: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm. Thông tin do c2captientlhp.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: vẽ tranh de tài lễ hội lớp 9

Rate this post