if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

Câu hỏi:

29/03/2022 3,794

Bạn đang xem: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

A. She said that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

Đáp án chủ yếu xác

B. I said that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

C. She asked that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

D. She said if the weather was fine, I would go on a picnic with my friends.

- hoạt động kể từ khuyết thiếu hụt “will” thời điểm hiện tại đơn ở câu dữ thế chủ động trở thành “would” ở câu bị động

- đem thì thời điểm hiện tại đơn ở câu dữ thế chủ động trở thành thì vượt lên khứ đơn ở câu bị động

- now =>then

- my =>her, I =>she

- không thay đổi những bộ phận không giống vô câu ngôi nhà động

=>She said that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

Tạm dịch:Cô cho thấy thêm nếu như không khí chất lượng, cô tiếp tục cút dã nước ngoài nằm trong bè bạn.

Đáp án nên cần chọn là: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He wondered _______ there the next day.

A. if would he be

B. whether would he be

C. whether he would be

D. he would be

Câu 2:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

A. The father encouraged Mike vĩ đại apply for the job.

B. The father denied applying for the job.

C. The father invited Mike vĩ đại apply for the job.

D. The father forced Mike vĩ đại apply for the job.

Câu 3:

Xem thêm: hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted vĩ đại know_________.

A. who speak English

B. who spoke English

C. who did speak English

D. vĩ đại speak English

Câu 4:

He said, “I will clean the xế hộp tomorrow.”

A. He said that I would clean the xế hộp tommorrow.

B. He said that he would clean the xế hộp the previous day.

C. He said that he would clean the xế hộp tomorrow.

D. He said that he would clean the xế hộp the next day.

Câu 5:

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

A. is

B. are

C. was

D. were

Câu 6:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said vĩ đại bu.

A. My friend told bu that he had just received a postcard from my aunt.

B. My friend told bu that he had just received a postcard from his aunt.

C. My friend said bu that he had just received a postcard from his aunt.

D. My friend told bu that I had just received a postcard from my aunt.