he last had his eyes tested ten months ago

Câu hỏi:

14/03/2020 55,004

Bạn đang xem: he last had his eyes tested ten months ago

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

He last has his eyes tested ten months ago

A. He had tested his eyes ten months before

B. He didn’t have any test on his eyes ten months before

C. He had not tested his eyes for ten months then

D. He hasn’t had his eyes tested for ten months

Đáp án chủ yếu xác

D

Anh sau cuối đang được đánh giá đôi mắt chục mon trước.

A. Anh ấy vẫn đánh giá đôi mắt chục mon trước. ( sai nghĩa)

B. Anh ấy vẫn không tồn tại ngẫu nhiên đánh giá này về đôi mắt chục mon trước. (sai ngữ pháp)

C. Anh ấy dường như không đánh giá đôi mắt vô chục mon rồi. (sai ngữ pháp)

D. Anh ấy từng demo đôi mắt vô chục mon.    

=> Đáp án D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

He survived the operation thanks to lớn the skillful surgeon

A. He survived because he was a skillful surgeon

B. He wouldn’t have survived the operation without the skillful surgeon

C. There was no skillful surgeon, sánh he died

D. Though the surgeon was skillful, he couldn’t survive the operation

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

The state school system is miễn phí for all students and _______ by the government.

A. Is paid for 

B. is paying for 

C. pays for 

D. is being pay for

Câu 3:

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Though built in 1946, computers were sold ______ for the first time in the 1950s

A. Commercial 

B. commercialise 

C. commercially 

D. commerce

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

You should not wear casual clothes to lớn the interview. The first impression is very important.

A. New 

B. informal 

C. neat 

D. formal

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

My younger brothers are obedient most of the time, but they are quite mischievous sometimes.

A. Naughty 

B. hard–working 

C. well–behaved 

D. disruptive

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Could you tell me how can I get to lớn the thành phố library, please?

A. Could

B. me 

C. how can I get

D. the city

Xem thêm: đăng nhập trường đại học kiên giang

TÀI LIỆU VIP VIETJACK