giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh

Cho tôi chất vấn về kiểu giấy tờ kiến nghị ĐK hộ sale vận dụng từ thời điểm ngày 01/7/2023 được quy ấn định như vậy nào? – Danh Khôi (Tây Ninh).

1. Mẫu giấy tờ kiến nghị ĐK hộ sale từ thời điểm ngày 01/7/2023 và chỉ dẫn sử dụng

Mẫu giấy tờ kiến nghị ĐK hộ sale từ thời điểm ngày 01/7/2023 và chỉ dẫn sử dụng

Bạn đang xem: giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh

PHỤ LỤC III-1

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng tư năm 2023 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 3 năm 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

……, ngày … mon … năm 2023                       

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch[1] ……….……….......

Tôi là (ghi bọn họ thương hiệu bằng văn bản in hoa)[2]: ……………………………… Giới tính: ………….....………...

Sinh ngày: …./…./…….. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .………………………….......………...

Mã số thuế cá thể (nếu có)[3]: …………………………………………………………….......………...

Loại sách vở và giấy tờ pháp luật của cá nhân[4]:

 Căn cước công dân   Chứng minh nhân dân

Số sách vở và giấy tờ pháp luật của cá nhân: ……………………………………………………………..........……….

Ngày cấp: …./…./…….. Nơi cấp: …………………………………………………………............……….

Có độ quý hiếm cho tới ngày (nếu có): …./..../........

Địa chỉ thông thường trú:

Số căn nhà, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………….........……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………............……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ………………………………………………..........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………...........……….

Địa chỉ liên lạc:

Số căn nhà, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………….........……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………...........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ……………………………………………….........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..........……….

Điện thoại (nếu có): ………………………. E-Mail (nếu có): ……………………………..........……….

Đăng ký hộ sale tự tôi là công ty hộ với những nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh[5] (ghi bằng văn bản in hoa): ……………………………………………………....

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số căn nhà, ngóc, hẻm, ngõ, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….....……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………...........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ……………………………………………….........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..........……….

Điện thoại (nếu có): …………………………. Fax (nếu có): …………………………….........……….

Email (nếu có): ……………………………….Website (nếu có): ………………………..........……….

3. Ngành, nghề nghiệp kinh doanh[6]:

STT

Tên ngành

Mã ngành[7]

Ngành, nghề nghiệp sale chính
(Đánh vệt x nhằm lựa chọn 1 trong những ngành, nghề nghiệp tiếp tục kê khai)

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số, bằng văn bản, VNĐ): ……………………………………………………….......……….

5. tin tức ĐK thuế:

5.1. Địa chỉ nhận thông tin thuế (chỉ kê khai nếu như vị trí nhận thông tin thuế không giống vị trí trụ sở chính):

Số căn nhà, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………......……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ………………………………………………......……….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………….......……….

Điện thoại (nếu có): ………………………. E-Mail (nếu có): …………………………….......……….

5.2. Ngày chính thức hoạt động[8] (trường thích hợp hộ sale dự loài kiến chính thức hoạt động và sinh hoạt Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK hộ sale thì ko cần thiết kê khai nội dung này): /..../…./……..

5.3. Tổng số làm việc (dự kiến): ………………………………………………………….......……….

5.4. Địa điểm sale của hộ sale (Chỉ kê khai khi với vị trí sale không giống trụ sở hộ kinh doanh):

STT

Tên vị trí kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh

Ngày chính thức hoạt động

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

Số căn nhà, đàng phố/tổ/xóm/ ấp/thôn

Phường/ xã

Quận/ huyện

Tỉnh/ trở thành phố

6. Chủ thể xây dựng hộ kinh doanh (đánh vệt X nhập dù mến hợp)[9]:

 Cá nhân    Các member hộ gia đình

7. tin tức về những member hộ mái ấm gia đình nhập cuộc xây dựng hộ kinh doanh[10]:

STT

Họ tên

Ngày, mon, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ thông thường trú

Địa chỉ liên lạc

Số, ngày cung cấp, ban ngành cung cấp CCCD/CMND

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi xin xỏ cam kết:

- Bản thân thiết và những member hộ sale (trường thích hợp hộ sale tự những member hộ mái ấm gia đình ĐK trở thành lập) ko nằm trong diện pháp lý cấm kinh doanh; ko đôi khi là công ty hộ sale khác; ko là công ty công ty tư nhân; ko là member thích hợp danh của công ty lớn thích hợp danh (trừ tình huống được sự tán thành của những member thích hợp danh còn lại);

- Địa chỉ trụ sở hộ sale nằm trong quyền sở hữu/quyền dùng hợp lí của hộ sale và được dùng đích mục tiêu bám theo quy ấn định của pháp luật;

- Hoàn toàn phụ trách trước pháp lý về tính chất hợp lí, đúng chuẩn và chân thực của nội dung ĐK bên trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi bọn họ tên)[11]


[1] Ghi rõ rệt thương hiệu Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch nằm trong Ủy ban quần chúng cung cấp thị trấn điểm hộ sale bịa trụ sở. Ví dụ: Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch nằm trong Ủy ban quần chúng TP. Hồ Chí Minh Đà Lạt.

[2] Điền rất đầy đủ thương hiệu của những người đăng ký hộ sale.

[3] Điền rất đầy đủ mã số thuế của những người ĐK hộ kinh doanh.

[4] Đánh vệt X nhập dù ứng với loại sách vở và giấy tờ pháp luật cá thể tuy nhiên người ĐK đang được dùng.

[5] Điền rất đầy đủ thương hiệu của hộ kinh doanh (Lưu ý: Tên của hộ sale nên vâng lệnh bám theo quy ấn định bên trên Điều 88 Nghị ấn định 01/2021/NĐ-CP).

[6] Điền ngành nghề nghiệp sale như sau:

- Hộ sale với quyền tự tại sale trong mỗi ngành, nghề nghiệp tuy nhiên luật ko cấm;

- Các ngành, nghề nghiệp cấm góp vốn đầu tư sale quy ấn định bên trên Điều 6 Luật Đầu tư 2020;

- Đối với ngành, nghề nghiệp góp vốn đầu tư sale với ĐK, hộ sale chỉ được sale khi với đầy đủ ĐK bám theo quy ấn định. Danh mục ngành, nghề nghiệp góp vốn đầu tư sale với ĐK quy ấn định bên trên Phụ lục IV phát hành tất nhiên Luật Đầu tư 2020 (được bổ sung cập nhật vị khoản 5 Điều 3 Luật số 03/2022/QH15 và khoản 1 Điều 2 Luật số 09/2022/QH15 với hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày 01/07/2023).

[7] Ghi thương hiệu ngành và mã ngành cung cấp tứ nhập Hệ thống ngành kinh tế tài chính nước Việt Nam so với ngành, nghề nghiệp sale chủ yếu. Đối với những ngành, nghề nghiệp sale không giống, hộ sale được ghi tự tại (free text) và ko cần thiết ghi mã ngành cung cấp tứ.

[8] Trường thích hợp hộ sale được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK hộ sale sau ngày chính thức hoạt động và sinh hoạt tiếp tục kê khai thì ngày chính thức hoạt động và sinh hoạt là ngày hộ sale được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK hộ sale.

[9] Đánh vệt X nhập dù ứng với chủ thể xây dựng hộ sale.

[10] Chỉ kê khai nhập tình huống cửa hàng xây dựng hộ sale là những member hộ mái ấm gia đình và kê khai cả vấn đề của công ty hộ bên trên Bảng này.

[11] Chủ hộ sale ký thẳng nhập phần này.

Danh sách văn phiên bản Trung ương tiên tiến nhất [Cập nhật liên tiếp và kịp thời]

Mẫu giấy tờ kiến nghị ĐK hộ sale từ thời điểm ngày 01/7/2023 (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

2. Đăng ký hộ sale qua loa mạng vấn đề năng lượng điện tử

Căn cứ Điều 5e Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (được bổ sung cập nhật vị khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) quy ấn định về ĐK hộ sale qua loa mạng vấn đề năng lượng điện tử như sau:

- Đăng ký hộ sale qua loa mạng vấn đề năng lượng điện tử là sự việc người xây dựng hộ sale, hộ sale triển khai giấy tờ thủ tục ĐK hộ sale bám theo quy ấn định bên trên Nghị ấn định 01/2021/NĐ-CP bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ sale nằm trong Hệ thống vấn đề vương quốc về ĐK công ty trải qua Cổng vấn đề vương quốc về ĐK công ty.

- Người nộp làm hồ sơ ĐK hộ sale kê khai vấn đề, chuyển vận văn phiên bản năng lượng điện tử, dùng chữ ký số nhằm ký xác thực làm hồ sơ ĐK hộ sale bám theo tiến độ bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ sale.

- Cơ quan lại ĐK sale cung cấp thị trấn trả giấy tờ biên nhận làm hồ sơ và thành quả xử lý giấy tờ thủ tục ĐK hộ sale cho những người nộp làm hồ sơ qua loa mạng vấn đề năng lượng điện tử bám theo tiến độ bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ sale.

3. Phương thức thanh toán giao dịch lệ phí ĐK hộ kinh doanh

Căn cứ Điều 5k Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (được bổ sung cập nhật vị khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) quy ấn định về cách thức thanh toán giao dịch lệ phí ĐK hộ sale như sau:

- Người nộp làm hồ sơ ĐK hộ sale nộp lệ phí ĐK hộ sale bên trên thời gian nộp làm hồ sơ ĐK hộ sale. Lệ phí ĐK hộ sale hoàn toàn có thể nộp thẳng bên trên phần tử tiêu thụ làm hồ sơ ĐK hộ sale ở cung cấp thị trấn hoặc gửi nhập thông tin tài khoản của ban ngành ĐK sale cung cấp thị trấn hoặc dùng công ty thanh toán giao dịch trực tuyến bên trên Cổng công ty công vương quốc. Lệ phí ĐK hộ sale ko được trả trả cho tới hộ sale nhập tình huống hộ sale ko được cung cấp ĐK hộ sale.

- Việc xử lý những lỗi thanh toán đột biến nhập quy trình dùng công ty thanh toán giao dịch trực tuyến bên trên Cổng công ty công vương quốc được triển khai bám theo quy ấn định của pháp lý về xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu bên trên môi trường xung quanh năng lượng điện tử và Quy chế vận hành, vận hành, khai quật Cổng công ty công vương quốc.

Xem thêm: chuyên đề lý 10 kết nối tri thức