giáo án đại số 9 theo định hướng phát triển năng lực

Giáo án toán 5 hoạt động | Lớp 6, 7, 8, 9 | full link đại số, hình học Giáo Án Toán Lớp 6, 7, 8, 9 Theo Định Hướng Phát Triển năng Lực học sinh Giáo án Toán lớp 6, 7, 8, 9 theo định hướng phát triển năng lực soạn theo 5 bước Được blog tài liệu chia sẻ full.

Tải xuống full khối 6, 7, 8, 9 | vẽ hình rõ nét |Giáo án toán 5 hoạt động

File fshare đang cập nhật, các bạn đợi trong ngày 28/11 nhaz

Bạn đang xem: giáo án đại số 9 theo định hướng phát triển năng lực

 

  1. Đề kiểm tra giữa học kì môn Toán 6 | đề kiểm tra định kì
  2. Tài liệu toán học lớp 6, 7, 8, 9 | PowerPoint
  3. CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN
  4. KỸ SƯ LẠC LỐI | GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | Blogtailieu.com

 

Giáo án toán 5 hoạt động Hình học 6 Chương (1)


Mã tài liệu:id=1Rg2lH9i4vcrFLN0Ga3DcQrhzecAm7V70 (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án toán 5 hoạt động Số học 6 Chương (3)


Mã tài liệu:id=1eN0x5K7ycoZjwr32mYu7bYOB6yIRTtkM (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án toán 5 hoạt động Số học 6 Chương (1) s


Mã tài liệu:id=1Vn2zDaBUaIN5jKYlcu9vb7ZX8kHV4XIn (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án toán 5 hoạt động Số học 6 Chương (1)


Mã tài liệu:id=1rGnxIkKhieLzkOhKI-ErZLJUgjE5_oZh (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án toán 5 hoạt động Hình học 6 Chương (2)


Mã tài liệu:id=1AWlsBZKy-A18wr_XuCZNIobCSJbA8MDg (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án toán 5 hoạt động Số học 6 Chương (2)


Mã tài liệu:id=13Ts75kHn3nmTQXsVVbfaiQxDgBfkCUst (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Hình học 7 Chương (1)


Mã tài liệu:id=1wr6ljQn6PFIVJahM_sTPNvS2iHq5A3hl (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Hình học 7 Chương (2)


Mã tài liệu:id=1q96iNe7i4UAllGyZWr0oNHkT1LVWnS1W (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Hình học 7 Chương (3)


Mã tài liệu:id=1kmZbI4xNwdftzYGzATLVYU-SznmeULTZ (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 7 Chương (1)


Mã tài liệu:id=1ja76S_mZ0mMKboKmjYjqMfgXdN69B2kU (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Hình học 7 Chương (2b)


Mã tài liệu:id=1_cNQFOuXH-aKTojOwzkOifMZy8U1cS7r (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 7 Chương (4)


Mã tài liệu:id=1JrbsRPCA6RzDXd3VT6KT8euWX47uKrNS (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 7 Chương (3)


Mã tài liệu:id=1IUtCMHjQtbJxN55GukJRp6OOQQCLozCi (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 7 Chương (2)


Mã tài liệu:id=1AALMjNLQADfK1I-AM9sztQ7MWeXnC9LN (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Hình học 8 Chương (2)


Mã tài liệu:id=1XM39U3c4Q1QPjBrjeesauSL4DhnYf5uU (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 8 Chương (2)


Mã tài liệu:id=11dwR-XGoB0Helv6ALqbnLxXAv5uQ6od0 (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Hình học 8 Chương (1)

Xem thêm: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là


Mã tài liệu:id=1v0Mcgwk1VoyKWtcrosX9Dem9rizSsi7W (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 8 Chương (1)


Mã tài liệu:id=1Z4Qtfm2djLdIzQbbxawF-0c5Fx3RyaU- (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Hình học 8 Chương (4)


Mã tài liệu:id=1PBiBOs1g88U43HKVuTYanUYWTDRO4IkF (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Hình học 8 Chương (3)


Mã tài liệu:id=10IB1tG7UKbixQhCdNsaniGF24cMj2VoF (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Hình học 8 Chương (2b)


Mã tài liệu:id=1Ccaw_54MnTDB0p8xAiofVaatUJQ0StQm (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 8 Chương (4)


Mã tài liệu:id=1cPeq-CNmHdCdxs0YrO0NDbRBkLQPFYFw (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 8 Chương (3)


Mã tài liệu:id=1FIRiskRJKaR12GNgESj9jiG8cYYrs4Ve (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Hình học 9 – Chương (1)


Mã tài liệu:id=12bVil6H0JzWLAQt3ONTF_UqRG89m4k7y (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Đại số 9 – Chương (3)


Mã tài liệu:id=17ebY5xiH2HAfNFV_uLjA__iXWCGE5ols (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Giáo án 5 hoạt động dai 9 HKI tuan 1 – tiet 3


Mã tài liệu:id=16KQ9q-w7bRrIo56NSy4XQn7rdrZHAyNc (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Hình học 9 – Chương (3)


Mã tài liệu:id=1dMEFt3amBjdEdH0oAlnPGmjIxuxFYKda (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Đại số 9 – Chương (4)


Mã tài liệu:id=1tEQjx0sYVGRPaJ18p30P3Kc52HqPISH- (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Đại số 9 – Chương (1)


Mã tài liệu:id=1z41Yftx-KMiOeX0HHK1BdT_vfAUH8Ppc (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Đại số 9 – Chương (3a)


Mã tài liệu:id=1tnYxCId-WrM_zekAfqc8k-HMVNYCaoMe (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Đại số 9 – Chương (2)


Mã tài liệu:id=1m1bzQNMxwLDeYSmgFMPoF6nQjlrryG2Y (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Hình học 9 – Chương (4 s)


Mã tài liệu:id=1_mxAv1ZZSvQh_gKMx-wMDSILxlFM51Dt (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Hình học 9 – Chương (4)


Mã tài liệu:id=1SiWzfefMb0X-phVKZ0A0EZp5OSFrBlmS (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Giáo án Hình học 9 – Chương (2)


Mã tài liệu:id=1Zw24xbS9mjXyfDeJjs22LU9PFpWk2b9a (bộ giáo án do thầy Hy Văn Chia sẻ)

Xem thêm: cách chiếu màn hình điện thoại lên máy tính