đề thi tiếng anh giữa kì 2 lớp 6

8 Đề thi đua thân thích kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh giữa kì 2 lớp 6

Nhanh tay, vận tải không lấy phí cỗ đề thi đua hay! VnDoc.com van nài trình làng cho tới chúng ta học viên và quý thầy cô bộ 8 đề thi đua và đáp án thân thích học tập kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6. Đây là cỗ đề thi đua hoặc nhưng mà Shop chúng tôi vẫn tinh lọc kỹ lưỡng từng đề thi đua, khối hệ thống rõ rệt lại phần nội dung, bám sát công tác học tập của chúng ta. Mời chúng ta vận tải về nhằm ôn tập dượt, sẵn sàng cho tới kì thi đua học tập kì 2 sắp tới đây.

* Xem thêm thắt đề cương ôn tập dượt thân thích học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 6 tiên tiến nhất tại:

Đề cương ôn thi đua thân thích kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, các bạn phấn chấn lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm vận tải về.

Bộ đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 sách mới

Bộ đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án năm 2022 - 2023 bao hàm nhiều loại bài bác tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới mẻ không giống nhau được VnDoc.com đăng lên với ước muốn canh ty những em học viên lớp 6 nâng lên những tài năng giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản.

Click vào cụ thể từng đàng liên kết & tải về tài liệu:

1. Sở giờ đồng hồ Anh lớp 6 Kết nối tri thức

 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Kết nối học thức số 3
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Kết nối học thức số 2
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Kết nối tri thức
 • 5 Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Global Success
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Global Success
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Global Success số 2
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Global Success số 3
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Global Success số 4
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Global Success số 5

2. Sở giờ đồng hồ Anh lớp 6 i-Learn Smart World

 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 i-Learn Smart World số 7
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 i-Learn Smart World số 6
 • Bộ đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 i-Learn Smart World
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 i-Learn Smart World
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 i-Learn Smart World số 2
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 i-Learn Smart World số 3
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 i-Learn Smart World số 4
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 i-Learn Smart World số 5

3. Sở giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Friends plus
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 Friends plus số 2

I. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh thân thích kì 2 lớp 6 sở hữu đáp án - Đề số 1

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from that of the others.

1. A. design B. swim C. behind D. find

2. A. weather B. feather C. brother D. author

3. A. near B. clear C. learn D. career

4. A. match B. square C. badminton D. grandfather

Choose the best answer lớn complete each sentence. 

1. ________ eat too much salt. It’s not good for you.

A. Do B. Please C. Don’t D. Can’t

2. As it doesn’t snow in Viet Nam, we cannot ________ skiing.

A. play B. bởi C. make D. go

3. “ I’ve just received a present from my mother.” - “ ………………………!”

A. Really B. Thank you C. Congratulations D. Well

4. Many girls and women ________ aerobics lớn keep fit.

A. play B. went C. bởi D. go

5. ________ the programme is late, we will wait lớn watch it.

A. Because B. Although C. When D. So

6.This is the________building in the town .

A. beautifully B. most beautiful C. more beautiful D. beautifulest

Give correct size of the verbs in the brackets lớn complete the following sentences.

1. Ba (not/ do) ______ his homework last night.

2. You (watch) ______ the football match on TV last night?

3. Peter never (see) ______ a giraffe.

Read the postcard and choose the word from the box that best fits the blank space.

visited - but - weather - delicious

Hi Alice,

Ha Noi is a great đô thị. The (1) ………… is fine. It’s sunny all the time. The food is cheap and (2) ………… The people here are friendly and hospitable. The khách sạn where we’re staying is small (3) ………… comfortable. Yesterday we (4) …………. the Temple of Literature, Sword Lake and the Art museum. I have eaten Banh Tom today. I love it! Tomorrow we are going lớn Ngoc Son Temple and Dong Xuan market.

Wish you were here!

Your friend,

Mark

Fill in each blank with one, two or three words lớn complete the following sentences.

Television watching influences children a lot. American children often spend from three lớn four hours a day watching TV. Some of them spend more time watching television than thở studying in the classroom. While television can entertain and inform our children of news and real knowledge, it may also influence them in bad ways. Time spent on watching television takes away their important activities such as reading books, playing outdoor sports, doing homework, having family gatherings and developing social skills. Children can also learn incorrect or inappropriate information from television. If children watch TV a lot, they may have lower grades at school, read fewer books and bởi less exercise or even be overweight.

1. Children in the USA often spend from ............................... hours a day watching TV.

2. Television can ............................... and provide information for children.

3. Watching TV can take time away from ............................... activities for children.

4. Kids can learn incorrect and unsuitable ............................... on TV.

5. Watching TV a lot may make students have ............................... marks at school.

ĐÁP ÁN

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from that of the others.

1 - B; 2 - D; 3 - C; 4 - D;

Choose the best answer lớn complete each sentence.

1 - C; 2 - D; 3 - C;4 - C; 5 - B; 6 - B;

Give correct size of the verbs in the brackets lớn complete the following sentences.

1. Ba (not/ do) ___didn't do___ his homework last night.

2. You (watch) ___Did you watch___ the football match on TV last night?

3. Peter never (see) __has never seen____ a giraffe.

Read the postcard and choose the word from the box that best fits the blank space.

1 - weather; 2 - delicious; 3 - but; 4 - visited

Fill in each blank with one, two or three words lớn complete the following sentences.

1. Children in the USA often spend from ................three lớn four............... hours a day watching TV.

2. Television can .................entertain.............. and provide information for children.

3. Watching TV can take time away from ......................outdoor......... activities for children.

4. Kids can learn incorrect and unsuitable ...............information................ on TV.

5. Watching TV a lot may make students have .................lower.............. marks at school.

Google dịch

Xem truyền hình tác động cho tới trẻ nhỏ thật nhiều. Trẻ em Mỹ thông thường dành riêng kể từ tía cho tới tư giờ thường ngày nhằm coi TV. Một số em để nhiều thời hạn coi truyền hình rộng lớn là học tập bên trên lớp. Mặc cho dù truyền hình rất có thể vui chơi giải trí và cung ứng cho tới con trẻ tất cả chúng ta thông tin và kiến thức và kỹ năng thực tiễn, tuy nhiên nó cũng rất có thể tác động xấu xí cho tới bọn chúng. Thời lừa lọc giành riêng cho việc coi truyền hình lấy chuồn những hoạt động và sinh hoạt cần thiết của trẻ em như xem sách, nghịch tặc thể thao ngoài cộng đồng, thực hiện bài bác tập dượt về ngôi nhà, họp mặt mũi mái ấm gia đình và cách tân và phát triển những tài năng xã hội. Trẻ em cũng rất có thể mò mẫm hiểu vấn đề ko đúng mực hoặc ko tương thích kể từ truyền hình. Nếu trẻ nhỏ coi TV nhiều, bọn chúng rất có thể bị điểm xoàng xĩnh ở ngôi trường, gọi không nhiều sách rộng lớn và không nhiều tập dượt thể thao rộng lớn hoặc thậm chí là là quá cân nặng.

II. Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích kì 2 công tác mới mẻ sở hữu đáp án - Đề số 2

I. Circle the word of which the underlined part is pronounced differently from the others. (1pt)

1. A. openB. flowerC. closeD. nose
2. A. tablesB. watchesC. matchesD. houses
3. A. appleB. mapC. manD. water
4. A. betweenB. behindC. nextD. me

II. Choose the correct answer for each sentence. (2pts)

1. What ............................. is her hair?

A. color

B. number

C. length

D. name

2. I'd lượt thích some rice I'm ...............................

A. thirsty

B. thin

C. hungry

D. full

3. ............................... sports bởi you play?

A. Which

B. What

C. How

D. Who

4. He ..............................very tired and thirsty.

A. feel

B. lớn feel

C. feeling

D. feels

5. She ............................. her motorbike at the moment.

A. ride

B. rides

C. is riding

D. are riding

6. What is there ............................. lunch?

A . to

B. for

C. in

D. at

7 ................................. rice does his father want?

A. How many

B. How much

C. What

D. Which

8. What would you ..................................?

A. want

B. need

C. do

D. like

III. Give the correct size of the verbs in brackets. (1pt)

1. He (feel) ................................. hot and thirsty. He would lượt thích some cold water.

2. Look! She (play) ................................... football.

3. They (not ride) ................................... a bicycle lớn school every day. They walk.

4. Lan is hungry. She would lượt thích (eat) ................................ some noodles.

IV. Match the column A with column B. (2pts)

A

B

Answer

1. a bottle of

2. a packet of

3. a bar of

4. a kilo of

a. cooking oil

b. rice

c. tea

d. soap

1. …….

2. …….

3. …….

4. …….

V. Read the text then answer the questions. (2pts)

Lan has three meals a day: breakfast, lunch and dinner. She usually has breakfast at home page. She has bread, eggs and milk for breakfast. At school, Lan and her friends have lunch at half past eleven. They often have fish or meat and vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at home page at seven o'clock. They often have meat, fish or chicken and vegetables for dinner. After dinner, they eat some fruit and drink tea. Lan likes dinner because it is a big and happy meal of the day.

1. How many meals does Lan have a day?

->.................................................................................................................................................

2. Do Lan and her friends have lunch at home?

->.................................................................................................................................................

3. Who does Lan have dinner with?

->.................................................................................................................................................

4. Why does she lượt thích dinner?

->.................................................................................................................................................

VI. Rearrange the words lớn make correct sentences. (2pts)

1. doing/ I/ in/ the library/ am/ homework/ my/.

->................................................................................................................................................

2. you/ what time/ go/ school/ do/ to/?

->................................................................................................................................................

3. in/ my father/ often/ the evening/ watches/ television/.

->................................................................................................................................................

4. Ba and his mother/ in/ Are/ living room/ the/?

->................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

I. Circle the word of which the underlined sound is pronounced differently from the others (1pt) 0.25pts/ a correct answer.

1. B; 2. A; 3. D; 4. C;

II. Choose the correct answer for each sentence. (2pts) 0.25pt/ a correct answer.

1. A; 2. C; 3. A; 4. D;

5. C; 6. B; 7. B; 8. D;

III. Give the correct size of the verbs in brackets. (1 pt) 0.25pt/ a correct answer.

1. feels ; 3. don't ride;

2. is playing; 4. lớn eat;

IV. Match the column A with column B. (2pts) 0.5pt/ a correct answer.

1. a; 2. c; 3. d; 4. b;

V. Read the text then answer the questions: (2pts) 0.5pts/a correct answer.

1. (Lan) She has three meals a day.

2. No, they don't.

3. (Lan) She has dinner with her parents.

4. Because it is a big and happy meal of the day.

VI. Rearrange the words lớn make correct sentences (2pts) 0.5 pt/ a correct answer.

1. I am doing my homework in the library.

2. What time bởi you go lớn school?

3. My father often watches television in the evening.

4. Are Ba and his mother in the living room?

III. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 3

I. Listening: (2.5 pt)

Listen and choose the best answer for each of the following questions:

1. Where does the young girl want lớn go with her father?

A. lớn the park

B. lớn the movies

C. lớn the swimming pool

2. Who are they going with?

A. the girl's mother

B. the girl's best friend

C. the girl's older brother

3. Based on the conversation, what time will they most likely leave?

A. 9:30 AM

B. 12:45 PM

C. 2:00 PM

4. What does the girl want lớn bởi later?

A. She wants lớn walk lớn the ice cream store.

B. She wants lớn swim at the park.

C. She wants lớn go down lớn the beach.

5. What does the father suggest they bởi at the kết thúc of the day?

A. go lớn a restaurant

B. watch a fireworks display

C. play a board game

II. Reading: (2.5 pt)

Read the passage then decide the statements true or false:

Quang is a gymnast. He is tall and thin. He has short thâm hair. His eyes are brown. He has a round face and thin lips. Quang is having dinner at the moment. He is eating fish. He often has fish, meat and vegetables for dinner. After dinner he eats bananas. Then he drinks orange juice. He feels full after dinner.

................1. Quang is a student.

................2. Quang is short and big.

................3. He has short hair.

................4. His hair is white.

................5. He has brown eyes.

................6. Quang's face is round and his lips are full.

................7. Quang is having a bath at the moment.

................8. He is eating vegetables.

................9. He often has dinner with fish, meat and vegetables.

...............10. Quang feels hungry after dinner.

III. Language focus: (2.5 pt)

Match a question in column A with an answer in column B:

AB

1. What's the weather lượt thích in the spring?

2. What weather bởi you like?

3. What bởi you bởi when it's cold?

4. How often bởi you play volleyball?

5. When bởi you often go swimming?

6. Where bởi you go fishing?

7. Who bởi you usually play badminton with?

8. What are you doing?

9. How bởi you go lớn school?

10. Which sport bởi you play?

a. I play it once a week.

b. I usually play with my sister.

c. It's warm.

d. I play soccer.

e. I often play basketball when it's cold.

f. I often go swimming on the weekends.

g. I lượt thích cool weather.

h. I go fishing in the river near my house.

i. I'm jogging.

j. I walk.

1- 2- 3- 4- 5-

6- 7- 8- 9- 10-

IV. Writing: (2.5 pt)

Write the activities you bởi in four seasons.

In the spring, I often.........................................................

ĐÁP ÁN

I. Listening: (2.5 pt)

1. B; 2. A; 3. C; 4. C; 5. A;

II. Reading: (2.5 pt)

Read the passage then decide the statements true or false:

1. F; 2. F; 3. T; 4. F; 5. T;

6. F; 7. F; 8. F; 9. T; 10. F;

III. Language focus: (2.5 pt)

Match a question in column A with an answer in column B:

1. c; 2. g; 3. e; 4. a; 5. f;

6. h; 7. b ; 8. i ; 9. j; 10. d;

IV. Writing: (2.5 pt)

IV. Đề thi đua thời điểm giữa kỳ 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 sở hữu đáp án - Đề số 4

A. LISTENING

Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (2.0 pts)

1. I often go swimming in winter. F

2. It’s very cool in winter.

3. He goes sailing when it’s cool.

4. It’s warm and cloudy in June in Ho Chi Minh City.

5. We often go skiing in winter.

B. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently. (0.5 pt)

1. A. play

B. fall

C. game

D. always

2. A. big

B. time

C. fine

D. light

3. A. volleyball

B. basketball

C. never

D. packet

4. A. favorite

B. lemonade

C. potato

D. soda

5. A. ear

B. head

C. heavy

D. bread

II. Choose the best option marked A, B, C or D lớn complete each sentence. (1.5pt)

1. What is Lan doing now? – She ________ aerobics.

A. is doing

B. are doing

C. does

D. do

2. I’d lượt thích _________ táo, _________ orange and _________ bananas, please!

A. a – a – some

B. an – an – some

C. an – an – a

D. a – a – an

3. I want a _________ of chocolates.

A. can

B. bottle

C. box

D. tube

4. Minh likes _________.

A. weather warm

B. warm weather

C. warm

D. hot

5. What’s the _________ lượt thích in the summer?

A. sun

B.hot

C. weather

D. season

6. How __________ bởi you play badminton? – Three times a week.

A. much

B. many

C. long

D. often

III. Match a question in column A lớn a suitable answer in column B. (1 pt)

A

B

1. How often does Minh play soccer?

2. Would you lượt thích some noodle?

3. What bởi you bởi in your không tính tiền time?

4. Which sports does Nam play?

A. He plays soccer

B. I listen lớn music.

C. He plays soccer twice a week.

D. No, thanks. I’m not hungry.

C. READING

I. Read the following passage and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (1 pt)

Mr Lam lives in the country. He gets up early, at about five thirty. He starts his work at half past six o’clock. His big meal of the day is lunch at twelve o’clock. He often has meat, potatoes, vegetables and chicken for lunch. At five o’clock, he finishes his work and plays sports. He plays basketball with his friends three times a week. He often has a cup of coffee in his không tính tiền time. On the weekend, he sometimes goes walking in the mountains.

1. Where does Mr Lam live?

A. in the city

B. in the country

C. in an apartment

D. in a small town

2. What is his big meal of the day?

A. breakfast

B. lunch

C. dinner

D. evening

3. How often does he play basketball?

A. once a week

B. twice a week

C. three times a week

D. four times a week

4. What does he bởi in his không tính tiền time?

A. He plays soccer

B. He watches TV

C. He goes walking

D. He has a cup of coffee

II. Read the passage carefully then answer the questions below. (1.5 pts)

There are four seasons in a year in my country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it’s cold but not very cold. There are many flowers in the spring. After spring, it is the summer. In the summer, the days are long and the nights are short. I often go fishing in the summer. Fall is a nice season. The weather is often cool. In the winter, it’s usually very cold. I always wear warm clothes in the winter.

Questions:

1. How many seasons are there in a year in your country?

2. What bởi you often bởi in the summer?

3. Do you wear warm clothes in the winter?

D. WRITING

I. Complete the second sentence sánh that it has a similar meaning lớn the first one.(1.5 pts)

1. When it’s cool, Lan plays table tennis.

⇒ Lan ______________________________________ .

2. I lượt thích chiken.

⇒ My ____________________________________ .

3. Her hair is long, it is thâm.

⇒ She has ________________________________ .

II. Rearrange the jumbled words lớn make meaningful sentences. (1pt)

1. I / often / jogging / in / don’t / go / evening / the /.

⇒ __________________________________________ .

2. at / 7 o’clock / Ba / has / breakfast / morning / every /.

⇒ __________________________________________.

ĐÁP ÁN

A. LISTENING: (Tỉ lệ 20%)

Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (4 items x 0.5 = 2.0 pts)

2. F; 3. F; 4. T; 5. T

B. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION (Tỉ lệ 30%)

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently. (5 items x 0.1 = 0.5 pt)

1. B; 2. A; 3. C; 4. D; 5. A

II. Choose the best option marked A, B, C or D lớn complete each sentence. (6 items x 0.25 = 1.5 pts)

1. A; 2. B; 3. C; 4. B; 5. C; 6. D

III. Match a question in column A lớn a suitable answer in column B. (4 items x 0.25 = 1.0 pt)

1. C; 2. D; 3. B; 4. A

C. READING (Tỉ lệ 25%)

I. Read the following passage and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (4 items x 0.25 = 1.0 pt)

1. B; 2. B; 3. C; 4. D

II. Read the passage carefully then answer the questions below. (3 items x 0.5 = 1.5 pts)

1. There are four seasons (in a year in my country).

2. I often go fishing (in the summer).

3. Yes, I bởi.

D. WRITING (Tỉ lệ 25%)

I. Complete the second sentence sánh that it has a similar meaning lớn the first one. (3 items x 0,5 = 1.5 pts)

1. Lan plays table tennis when it’s cool.

2. My favorite food is chicken.

3. She has long thâm hair.

II. Rearrange the jumbled words lớn make meaningful sentences. (2 items x 0.5 = 1.0 pt)

1. I don’t often go jogging in the evening.

2. Ba has breakfast at 7 o’clock every morning.

or: Every morning, Ba has breakfast at 7 o’clock.

V. Đề thi đua thời điểm giữa kỳ 2 giờ đồng hồ Anh lớp 6 sở hữu đáp án - Đề số 5

A. PHONETICS

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1.0pt)

1. A. washes

B. beaches

C. watches

D. goes

2. A. breakfast

B. bread

C. tea

D. head

3. A. cook

B. country

C. city

D. vacation

4. A. rice

B. fine

C. drive

D. capital

B. GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS

I. Choose the word or phrase marked A, B, C or D that best fits the blank space in each sentence. (2.5pts)

1. ___________ color are her eyes?

A. How

B. Which

C. What

D. Where

2. How bởi you feel? – I feel _____________.

A. black

B. green

C. tall

D. tired

3. How ___________ oranges does she want?

A. much

B. many

C. far

D. often

4. How ___________ are two cakes? – They’re 10.000 dong.

A. many

B. heavy

C. much

D. tall

5. Would you lượt thích some rice and chicken? – No, thanks. We are ___________.

A. strong

Xem thêm: Những cách tìm nguồn sỉ giày sneaker Nike uy tín

B. full

C. thirsty

D. hungry

6. There aren’t ___________ people in the room.

A. some

B. any

C. a D.

A & B are correct

7. We are hungry. We would lượt thích some ___________.

A. orange juice

B. bread

C. soda

D. water

8. Do you help your parents ___________ the housework?

A. with

B. about

C. for

D. at

9. She ___________ table tennis now.

A. plays

B. playing

C. is playing

D. is going lớn play

10. There are ten fingers in two hands and also ten ___________ in two feet.

A. knees

B. legs

C. teeth

D. toes

II. Match each question in column A with its suitable answer in B (1.5pts)

A

B

1. How often does she go lớn the zoo?

2. What is the weather lượt thích in the winter?

3. What does she bởi in her không tính tiền time?

4. What is she going lớn bởi this afternoon?

5. Which sports does she play?

6. What is there lớn drink?

A. She does aerobics.

B. She reads books.

C. There is some táo juice.

D. It’s often cold.

E. She is going swimming.

F. She often does.

G. She goes there by bus.

C. READING

Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)

I’m Manh. I’m a student at Ly Tu Trong Secondary School. There are four seasons in a year. I lượt thích the fall best because it is the season of fruits and the weather is not cold or hot. It’s cool. I lượt thích cool weather. The sky is always xanh rì and very high. I usually go jogging in the morning and fly kites in the afternoon. The weather is very nice and I never feel tired.

Questions:

 1. What is his name?
 2. Which school does he go to?
 3. Why does Manh lượt thích the fall best?
 4. What is the sky lượt thích in the fall?
 5. Does he usually go jogging in the morning?

D. WRITING

Use the words or phrases given below lớn complete a passage about Miss Hoa. An example (0) is done for you. (2.5pts)

Miss Hoa / my teacher.

=> Miss Hoa is my teacher.

 1. She / twenty-six years old.
 2. She / very beautiful.
 3. She / oval face / round eyes/ full lips / long thâm hair / small nose.
 4. Her favorite sports / badmintonand aerobics.
 5. She/ lượt thích / fish / orange juice.

ĐÁP ÁN

Questions

Answer keys

A. Phonetics

(1.0 pt)

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. D 2. C 3. C 4. D

B. Grammar -Vocabulary- Language functions

(4.0 pts)

I. Choose the word or phrase marked A, B, C or D that best fits the blank space in each sentence. (2.5pts)

1. C 2. D 3. B 4. C 5. B

6. B 7. B 8. A 9. C 10. D

II. Match each question in column A with its suitable answer in B (1.5pts)

1. F 2. D 3. B 4. E 5. A 6. C

C. Reading

(2.5 pts)

Read the passage, then answer the questions below. (2.5pts)

1. His name/ He’s Manh. (0.5) OR: Manh (0.25)

2. He goes lớn Ly Tu Trong Secondary School. (0.5)

OR: Ly Tu Trong Secondary School. (0.25)

3. (Manh/He likes the fall best) because it is the season of fruits and the weather is not cold or hot. It’s cool. (0.5)

OR: (Manh/He likes the fall best) because it is the season of fruits and the weather is cool. (0.5)

OR: (Manh/He likes the fall best) because it is the season of fruits and the weather is not cold or hot. (0.5)

4. The sky/ It is always xanh rì and very high. (0.5)

OR: Blue and very high. (0.25)

5. Yes, he does. (0.5) OR: Yes (0.25)

- a correct full answer = maximum point = 0.5

- a full answer with incorrect grammar and correct information = a correct short answer = 0.25.

D. Writing

(2.5 pts)

Use the words or phrases given below lớn complete a passage about Miss Hoa. An example (0) is done for you. (2.5pts)

1. She is twenty-six years old. (0.5)

2. She is very beautiful. (0.5)

3. She has an oval face, (0.25) round eyes, full lips, long thâm hair and a small nose. (0.25)

4. Her favorite sports are badminton and aerobics. (0.5)

5. She likes (0.25) fish and orange juice. (0.25)

VI. Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án - Đề số 6

A. PHONETICS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others.(1pt)

1.

A. round

B. shoulder

C. mountain

D. mouth

2.

A. dozen

B. potato

C. onion

D. brother

3.

A. kite

B. skip

C. fried

D. iced

4.

A. thin

B. mouth

C. thirsty

D. their

II. Pick out the word that has main stress on a different syllable from the rest. (0,5pt)

5. A. potato B. banana C. tomato D. lemonade

6. A. sausage B. thực đơn C. potato D. toothpaste

B.VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Multiple choice (2,5pts)

7. They lượt thích games. They ............................. soccer at the moment.

A. are playing

B. plays

C. play

D. runs

8. Iced- tea, lemonade, soda, coffee and orange juice are........................ .

A. vegetables

B. fruits

C. drinks

D. food

9. Would you lượt thích ………… noodles?- Yes, a bowl of noodles. Thanks.

A. any

B. an

C. some

D. a

10. What would she lượt thích ………?- A glass of lemonade, please.

A. lớn eat

B. lớn drink

C. drinking

D. lớn play

11. How ……….. are these purple dresses? – They are seven hundred thousand dong.

A. many

B. old

C. much

D. tall

12. Her face …… round and her fingers …….long.

A. is-are

B. is –is

C. are –is

D. are-are

13. How many cans of soda…………Ha ………………?

A. does-wants

B. does-want

C. do-want

D. do-wants

14. He feels very hungry. He wants some……………..

A. noodles

B. soap

C. onion

D. toothpaste

15. There isn’t -------------------rice in the bag.

A. any

B. some

C. a

D. an

16. How………boxes of cookies bởi you need?- Half a dozen.

A. many

B. much

C. old

D. tall

II. Supply the correct verb size lớn complete the following sentences. (0,5pt)

17. My friends and I (run) ……….... in the school yard at the moment.

18. Khanh usually plays sports after school, but sometimes he (fly)……….his kite.

III. Supply the correct word size lớn complete the following sentences. (0,5pt)

19. I would lượt thích a ...............rice and an orange juice, please. (fry)

20. My sister is a…………….. She is tall and strong. (gym)

C. READING

I. Fill in each numbered gap with one suitable word lớn complete the following passage. (1,25pt)

vegetables breakfast playing any cooking
Phuong is a student in grade 7 at Trung Hoa secondary school. She is thirteen years old. She lives in an apartment next lớn school. She is never late for school. Every morning, she often has a big breakfast with noodles, eggs and milk for (21)……… and then she rides lớn school at 7a.m. She always likes (22)……… badminton and watching TV in her không tính tiền time. She usually has a lot of homework everyday.

On the weekends, sometimes, she goes lớn the market with her mother. They often buy fruit, food and vegetables. Phuong likes (23)……… sánh she always buys cabbages, beans, peas, carrots, tomatoes and letuces. Her mother likes meat sánh she buys beef, fish and chicken. They don’t have (24)…….. rice sánh her mother needs twenty kilos of rice.

Now, they are in the kitchen, Phuong is washing vegetables for her mother. Her mother is (25)…….. rice and meat. They have rice, beef, cabbages and beans for dinner.

II. Read the letter carefully and answer the questions. (1.25pts)

26. How old is Phuong?

->......................................................................................

27. Does she have a small breakfast?

-> ....................................................................................

28. Does she lượt thích playing badminton?

-> ....................................................................................

29. How much rice does her mother need?

-> ................................................................................

30. Is Phuong cooking now?

-> ..................................................................................

D. WRITING

I. Make sentences using the suggested words. (1,25pts)

31. My teacher / tall/ slim.

…………………..………………………………………

32. She /have/ long/curly/brown /hair.

…………………………………………………………

33. Her eyes/ blue/and/ her/hair/ purple.

…………………………………………………….

34. Huy/would/like/ some/ bread/ and/milk/breakfast.

………………………………………………………………………………...............

35. Be/ there/any/ rice / dinner?

………………………………………………………………

II. Make question for the underlined part in each sentence. (1,25pts)

36. What...........................................................?- I’d lượt thích some milk.

37. How.....................................................................................?- A dozen eggs is 25,000 dong.

38. How .....................................................................................? - Binh feels hot and thirsty.

39. How………………………………………………....... ….?- She wants two kilos of beef.

40. How ………………………………………………….........?- They want a dozen oranges.

E. LISTENING

I. Listen and fill in the blanks with the words you hear lớn complete the passage. (1,25pts)

Mrs Huong is our teacher of (41) ................at Trung Hoa Secondary School. She is tall and (42).................. She has short blond hair. She has a square (43)............ Her eyes are brown. She has full lips and small (44)................ teeth. She likes yogurt and sea food. She also likes eating fruit and vegetables but she doesn't lượt thích stir - fried vegetables. Her favorite (45)............. are táo juice and iced tea.

ĐÁP ÁN

A. PHONETICS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others. (1pt)

1. C 2. B 3. B 4. D

II. Pick out the word that has main stress on a different syllable from the rest. (0,5pt)

5. B. banana 6. C. potato

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Multiple choice (2,5pts)

7. A. are playing 8. B. fruits

9. C. some 10. B. lớn drink

11. C. much 12. A. is-are

13. B. does-want 14. A. noodles

15. A. any 16. A. many

II. Supply the correct verb size lớn complete the following sentences. (0,5pt)

17. are running 18. flies

III. Supply the correct word size lớn complete the following sentences. (0,5pt)

19. fried đôi mươi. gymnast

C. READING

I. Fill in each numbered gap with one suitable word lớn complete the following passage. (1,25pt)

21. breakfast 22. playing

23. vegetables 24. any

25. Cooking

II. Read the letter carefully and answer the questions. (1.25pts)

26. She was thirty years old.

27. No, she doesn't./ No, she does not.

28. Yes, she does.

29. Her mother needs twenty kilos of rice./ Her mother needs đôi mươi kilos of rice.

30. No, she isn't./ No, she not.

D. WRITING

I. Make sentences using the suggested words. (1,25pts)

31. My teacher is tall and slim.

32. She has a long curly brown hair.

33. Her eyes are xanh rì and her hair is purple.

34. Huy would lượt thích some bread and milk for breakfast.

35. Is there any rice for dinner?

II. Make question for the underlined part in each sentence. (1,25pts)

36. What would you lượt thích lớn drink?

37. How much is a dozen eggs?

38. How does Binh feel?

39. How many kilos of beef does she want?

40. How many oranges bởi they want?

Tapescript:

Mrs. Huong is our teacher of math. She is tall and heavy. She has short blond hair. She has a square face. Her eyes are brown. She has full lips and small white teeth. She likes yogurt and sea food. She also likes eating fruit and vegetables but she doesn't lượt thích stir - fried vegetables. Her favorite drinks are táo juice and iced- tea. She does aerobics everyday because she loves sports. She also goes jogging on weekends. She often watches T.V and reads books in her không tính tiền time. She usually cooks meals after work. Now she is cooking in the kitchen. Her husband and children are playing chess in the living room. They are always happy.

VII. Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án - Đề số 7

Odd one out

1.

A. weather forecast

B. remote control

C. game show

D. sport

2.

A. dentist

B. work

C. architect

D. nurse

3.

A. international

B. local

C. national

D. boring

4.

A. fantastic

B. boring

C. wonderful

D. beautiful

5.

A. prepared

B. went

C. took

D. had

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1. A. bothB. teethC. smoothD. fourth
2. A. broadB. coastC. soapD. boat
3. A. replyB. shyC. worryD. dry
4. A. knowB. cowC. slowD. show
5. A. combB. climbC. suburbD. bomb

Give the correct size of the verbs in the brackets lớn complete the sentences

1. It ________ (be) a great film in 2010.

2. When I (get) ________ home page last night, I (be)________ very tired and I (go)________ straight lớn bed.

3. I don't lượt thích ________(swim) in the pool at the sport center.

4. John never ________ (see) High School Musical before.

5. Albert Einstein ________(die) in 1955.

Give the correct size of the words in the brackets in each of the following sentences.

1. The population of Washington is ________ than thở that in Berlin. (big)

2. Is London one of the ________ cities in the world? (expensive)

3. Ho Chi Minh City is ________ than thở Da Nang. (busy)

Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F)

Smoke and waste chemicals are polluting the air and our environment. Smoke from cars, buses, trucks and motorbikes are very harmful. We are wasting too much power. We are producing too much trash. This is polluting the land, the rivers and the oceans, too. What should we bởi lớn protect our environment? We should save water and electricity. We shouldn't leave our trash in the country. We should collect used paper, bottles and cans. We can recycle them lớn save the natural resources.

1. Waste chemicals cause air pollution.

2. Smoke from vehicles are not harmless.

3. Trash is polluting the land, the rivers and the oceans.

4. We can bởi nothing lớn protect our environment.

5. Used bottles and cans can not be recycled.

Complete the second sentence using the word given, sánh that it has a similar meaning lớn the first one

1. I lượt thích cartoons. I don't watch them much. (although)

………………………………………………………

2. It's the first time that I have ever talked lớn a foreigner. (never)

………………………………………………………

3. No cities in Vietnam are more crowded than thở Ho Chi Minh City.

Ho Chi Minh City ……………………………………

4. Peter is a good swimmer.

Peter is good.......................................................………………

5. Hugo finds it interesting lớn play sports in his không tính tiền time.

Hugo is interested..……………………………………………………

ĐÁP ÁN

Odd one out

1 - B; 2 - B; 3 - D; 4 - B; 5 - A;

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

Give the correct size of the verbs in the brackets lớn complete the sentences

1 - was; 2 - got - was - went; 3 - swimming;

4 - has never seen; 5 - died;

Give the correct size of the words in the brackets in each of the following sentences.

1 - bigger; 2 - most expensive; 3 - busier;

Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F)

1 - True; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - False;

Complete the second sentence using the word given, sánh that it has a similar meaning lớn the first one

1 - Although I lượt thích cartoons, I don't watch them much.

2 - I have never talked lớn a foreigner.

3 - Ho Chi Minh is the most crowded đô thị in Vietnam.

4 - Peter is good at swimming.

5 - Hugo is interested in playing sports in his không tính tiền time.

VIII. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh thân thích học tập kì 2 lớp 6 năm 2022 sở hữu đáp án - Đề số 8

Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1. A. play B. marathon C. Saturday D. hat

2. A. the B. get C. chess D. tennis

3. A. every B. we C. very D. exercise

4. A. bed B. dress C. me D. bell

5. A. head B. bread C. teacher D. weather

Choose the correct answer.

1. ‘______ bởi you lượt thích the most on Doraemon?’ – ‘Nobita. He’s sánh funny.’

A. Who

B. What

C. Where

D. Why

2. ‘What’s your favourie ______.’ – ‘I lượt thích swimming.’

A. game show

B. sport

C. subject

D. game

3. We learn a lot from Discovery Channel. This channel is ______.

A. cute

B. live

C. educational

D. long

4. ‘______ bởi you lượt thích the Wildlife programme?’ – Because I love animals.

A. What

B. Who

C. Where

D. Why

5. ______ lớn get up early lớn bởi some exercise. It’s good for you.

A. Try

B. Don’t try

C. Not try

D. Trying

6. _____ the lift when there is fire. It’s very dangerous.

A. Using

B. Not use

C. Use

D. Don’t use

7. _____ the dog. It’s very fierce and harmful.

A. Not touch

B. Touch

C. Don’t touch

D. Touching

8. Pele ______ born in 1940 in Brazil.

A. is

B. were

C. was

D. are

Give the correct tenses of the verbs in brackets lớn complete each of the following sentences.

1. There _________(be) some interesting films on TV last week.

2. I ___________(be) at the thể hình yesterday.

3. My dad (play) _________ a lot of tennis some years ago.

4. I ___________ (not, see) you at the English club yesterday afternoon.

5. _________ (you, sleep) well last night?

Read and fill in the blanks.

Tom: Hi there.

Ben: Hello Tom. Did you enjoy your holiday?

Tom: Yes, It (1. be) ...................... great. I (2. visit) ...................... many interesting places, but I (3. not have) ...................... much time lớn buy souvenirs. I (4. go) ...................... lớn the beach and (5. sunbathe) ...................... at weekend. How about your trip lớn England?

Ben: Oh, It (6. not be) ...................... sánh good.

Tom: Really? What (7. do) ...................... you bởi there?

Ben: I (8. get) ...................... sick, sánh I (9. stay) ...................... in the khách sạn and (10. watch) ...................... a football match.

1. A. was B. were C. is D. be

2. A. visit B. was visit C. visited D. has visited

3. A. don’t have B. didn’t have C. not had D. didn’t has

4. A. go B. was go C. went D. goes

5. A. sunbathed B. did sunbathe C. don’t sunbathe D. was sunbathe

6. A. wasn’t B. weren’t C. am not D. not was

7. A. bởi B. done C. doing D. did

8. A. got B. have got C. was get D. lớn get

9. A. staying B. stayed C. lớn stay D. did stay

10. A. watched B. watching C. lớn watch D. has watched

ĐÁP ÁN

Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - C;

Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D;

5 - A; 6 - D; 7 - C; 8 - C;

Give the correct tenses of the verbs in brackets lớn complete each of the following sentences.

1. There _____were____(be) some interesting films on TV last week.

2. I _____was______(be) at the thể hình yesterday.

3. My dad (play) _____played____ a lot of tennis some years ago.

4. I ______didn't see_____ (not, see) you at the English club yesterday afternoon.

5. ____Did you sleep_____ (you, sleep) well last night?

Read and fill in the blanks.

1 - A ; 2 - C ; 3 - B ; 4 - C ; 5 - A;

6 - A ; 7 - D ; 8 - A ; 9 - B ; 10 - A

Xem thêm: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 thân thích học tập kì hai năm 2022 - Đề 1 MỚI

* Xem thêm thắt Sở đề thi đua test thân thích kì 2 lớp 6 môn Anh năm 2022 sở hữu đáp án:

Bộ đề thi đua thân thích kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 6 năm 2021 - 2022

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân thích học tập kì hai năm 2021 - 2022 số 2

Đề thi đua thân thích kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 6 năm 2021 - 2022 số 1

Ngoài Sở đề thi đua thời điểm giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 sở hữu đáp án, những chúng ta có thể tìm hiểu thêm Đề cương ôn thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 bởi VnDoc.com thuế tầm đăng lên khái quát khá đầy đủ ngữ pháp trọng tâm và những dạng bài bác rèn luyện cần thả kì thi đua học tập kì 2 sắp tới đây của chúng ta. Chúc chúng ta thi đua tốt!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua loa fanpage facebook VnDoc.com, mời độc giả nhập cuộc group học hành giờ đồng hồ Anh lớp 6 giống như giờ đồng hồ Anh lớp 7 - 8 - 9 bên trên group bên trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm