đề kiểm tra tiếng anh lớp 6Bộ Đề đua Tiếng Anh 6 Global Success, Friends plus, iLearn Smart World, Explore English năm 2023 đem đáp án, tiên tiến nhất của tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều giúp Giáo viên và cha mẹ được thêm tư liệu Đề đua Tiếng Anh lớp 6 kể từ cơ gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài bác đua môn Tiếng Anh 6.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6

Đề đua Tiếng Anh 6 năm 2023 (có đáp án, mới nhất nhất)

Xem demo Đề GK2 Anh 6 Global Xem demo Đề GK2 Anh 6 Smart Xem demo Đề HK2 Anh 6 Global Xem demo Đề HK2 Anh 6 Friends Xem demo Đề HK2 Anh 6 Smart

Chỉ kể từ 130k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Global Success và Smart World bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Đề đua tham khảo quality đầu xuân năm mới 6 môn Tiếng Anh năm 2023 (10 đề)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Top 90 Đề đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 6 Giữa học tập kì 2 đem đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh 6 đem đáp án

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Anh 6 Global Success (Kết nối tri thức)

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

 • Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1 Global Success đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

 • Đề đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Global Success đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2023 đem đáp án (16 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Global Success năm 2023 chuyên chở tối đa (12 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2023 đem yêu tinh trận (12 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Global Success đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh 6 Global Success đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh Friends plus (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Friends plus năm 2023 chuyên chở tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 đem yêu tinh trận (8 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2 Friends plus năm 2023 chuyên chở tối đa (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 đem yêu tinh trận (6 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh Friends plus đem đáp án (2 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

- Đề đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 1

 • Đề đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 2

 • Đề đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh 6 Explore English (Cánh diều)

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2023 đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Explore English năm 2023 chuyên chở tối đa (9 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2023 đem yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English đem đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English đem đáp án (2 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh 6 Right on!

- Đề đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 1

 • Đề đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 2

 • Đề đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh 6 English Discovery

- Đề đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 1

 • Đề đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 2

 • Đề đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 1 - Global Success

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A.VOCABULARY 

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1.   A. lamps                      B. desks                      C. lights                       D. legs

2.   A. brother                    B. nose                        C. sofa                         D. poster

3.   A. finger                      B. leg                           C. neck                        D. elbow

4.   A. mouth                     B. house                      C. country                   D. about

5.   A. subject                    B. music                      C. study                      D. lunch

II. Find the odd A, B, C or D. 

1.   A. chair                      B. apartment               C. villa                         D. house

2.   A. fridge                     B. cooker                     C. microwave             D. bedroom

3.   A. classrooms            B. students                  C. teachers                 D. streets

4.   A. confident                B. sport                       C. hard-working          D. creative

5.   A. calculator               B. notebook                C. teacher                   D. rubber

B . USE OF ENGLISH: 

III. Choose the correct answer A, B, or C 

1.   There                      four chairs and a table                         the middle of the room.

      A. are – in                   B. are – at                    C. is – on                   D. is – in

2.   Can you                  bu the book, please?

      A. move                      B. pass                         C. have                      D. turn

3.   Would you lượt thích                  some juice?

      A. drink                       B. drinking                    C. vĩ đại drink                  D. drank

4.   My best friend is kind and                        . He often makes bu laugh.

      A. funny                      B. nice                          C. shy                        D. boring

5.  At break time, I go vĩ đại the library and                     books.

      A. go                           B. read                         C. play                        D. listen

6.   Our class is going vĩ đại                      a picnic at the zoo on Saturday. 

      A. have                       B. take                         C. pass                        D. go

7.   The school year in Viet Nam starts ________ September 5th.

      A. in                            B. on                             C. at                           D. since

8.   Students live and study in a ________ school. They only go trang chính at weekends.

      A. secondary               B. international             C. boarding                D. private

9. ‘What are you doing this Saturday?’  ‘I’m ________ camping with some friends.          

      A. having                     B. going                        C. doing                     D. playing

10.       Nam                 football now. He’s tired.

      A. doesn’t play            B. plays                         C. is playing               D. isn’t playing

IV. Use correct tense of the verbs in the following sentences.

1.   I (watch)                             TV about 3 hours a day.

2.   We (play)                           tennis now 

3.   Minh sometimes (practise)                                    the guitar in his room.

4.   She (have)   đen giòn hair.  

5.   Look at the girl! She (ride)                                    a xe đạp.

C. READING:

V. Read the text and answer T or F:

      My name’s Quan. One of my best friends is Phong. He is my classmate and we always go vĩ đại school together. Phong is twelve. He’s tall and rather thin. He has short curly đen giòn hair and brown eyes. Phong is funny and friendly. I lượt thích being with him because he always makes bu laugh. He is also very sporty and plays football and basketball very well. We often play basketball and football at the weekend. He loves listening vĩ đại music and playing the guitar. I can’t play the guitar but I love music, too. Phong doesn’t lượt thích computer games. He likes playing with his friends in the street. Phong is a very good student. His favourite subject is Maths. He’s not good at Science but he studies hard vĩ đại pass it.

                                                                                                                      True         False

1.   Quan and Phong are studying in the same class.    

2.   Phong is tall and not fat.                

3.   Phong’s hair is straight and đen giòn.      

4.   Phong likes playing sports.    

5.   Quan dislikes playing the guitar.    

VI. Read the letter from George. Choose the correct answer: A, B or C.

            Dear Sergio, 

            How (l)                         you? (2)           you want vĩ đại know about a typical day at my school? I always (3)                         vĩ đại school with my brother and my friend Steve. School starts at 7 o'clock. (4)         the morning, we have five lessons, usually different subjects. I go trang chính at 11.40. Then we have lunch. I (5)   have lunch at school. In the afternoon, there are three lessons. My favourite subject is Geography. After school, we often play football. What about you?

            Bye for now, 

            George 

1. A. tự                    B. go                                 C. are           

2. A. Does                B. Do                                C. Are

3. A. walk                 B. walks                            C. walking

4. A. On                   B. In                                  C. At

Xem thêm: Những cách tìm nguồn sỉ giày sneaker Nike uy tín

5. A. don’t                B. not                                C. doesn’t

D.  WRITING:   

VII. Rearrange the words vĩ đại make correct sentences. 

1. now/ They/ English/ studying/ are/ .

____________________________________________________________________________________ 

2. school/ your/ there/ How many/ students/ are/ in/? 

____________________________________________________________________________________ 

3. has/Hoa/hair/ long/ brown/. 

____________________________________________________________________________________ 

4. There/ beautiful garden/ left/ Ba's house/ a/ to/ is/ the/ of/.

____________________________________________________________________________________ 

5. do/ you/ What/ after/ do/ school/ ?/, Mai 

____________________________________________________________________________________ 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Choose the best answers

1. How many ......................... are there?

A. book                 

B. books      

C. a book    

D. the book

2. They are in their  ………….. room.

A .living               

B. vĩ đại live               

C. live                   

D. vĩ đại live

3.Thu: What’s her name ? -  Lan: ……………………

A. His name’s Hoa 

B. My name’s Hoa   

C. Your name’s Hoa        

D. Her name’s Hoa

4. He is ……………

A. doctors                      

B. teachers            

C. an engineer       

D. students

5. Twenty - two  +   thirty-seven  =  ……………............

A. Fifty- six                    

B. Fifty-nine         

C. Fifty- seven      

D. Fifty- eight

6. A: Are they twelve ?            - B:………….

A.Yes, he is                    

B. No, he isn’t      

C. No, they aren’t 

D. Yes, we are

7. I live............. Can Tho đô thị.

A. on                    

B. in                               

C. at                     

D. with

8 .A: …………..  are you?     - B: I’m fine, thanks.

A. What                

B. Where              

C. Who                 

D. How

9. A: How old are you ?   

A. He’s eleven       

B. I’m fine       

C. I’m eleven years old   

D. She’s eleven years old

10. - Miss Hoa: Goodmorning, class.          - Children : …………………….

A.Good afternoon, teacher                     

B. Good evening, teacher  

C. Hi,teacher                                 

D. Good morning, teacher

II. Read the passage and answer the questions

   My name’s Ba. I’m a student. .This is my family. There are four people in my family : my father, my mother , my sister and bu. My father is fifty years old .He’s a doctor. My mother is forty-six .She’s a nurse. My sister is a student.

1.What’s his name ?  

  …………………………………………………………………

2. How old is his father?

…………………………………………………………………

3. How old is his mother ?

  …………………………………………………………………..

4. What does she do?

   ………………………………………………………….............    

III. Give the correct size of verbs 

1.Mr Tan and Miss Lien (be) ……………..   teachers .

2. I (live) ....................... in Ha Noi. 

3. That ( be) .......................... my classroom.

4. I (be) .................... a student.

IV. Find the mistake in each sentence and correct it

1. My school is in the đô thị. They is big.

2. We have English at Monday and Friday .

3. My mother often get up at 6.00 o’clock in the morning.

4. What does Mr. Minh travel vĩ đại work?

5. I’m hungry. I’d lượt thích some chicken and some rices.

6. What are you going tự on the weekend?

7. The Nile River is the longer river in the world.

8. We are burning too many coal, oil and gas.

9. She cooks in the kitchen now .

10. We have lots of beautiful beach.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation

1. A. cleaner             B. woman                  C. mother                   D. man

2. A. nicer                 B. safer                      C. about                     D. any

3. A. cheaper            B. bigger                    C. compete                D. tutor

4. A. larger                B. enter                      C. grammar               D. verb

II. Put the verbs in brackets in the correct form 

1. I (not be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

III. Rewrite the complete sentence using the adverb of frequency in brackets in its correct position.

1. They go vĩ đại the movies. (often)

2. She listens vĩ đại classical music. (rarely)

3. He reads the newspaper. (sometimes)

4. Sara smiles. (never)

5. She complains about her husband. (always)

6. I drink coffee. (sometimes)

7. Frank is ill. (often)

8. He feels terrible (usually)

9. I go jogging in the morning. (always)

10. She helps her daughter with her homework. (never)

IV. Choose the letter A, B, C or D vĩ đại answer these following questions

Charles is twelve years old. He lives in a modern villa in the suburb of the đô thị. His father is a manager. His mother is a secretary. And he is a student. The villa is next vĩ đại a large shopping center so sánh it’s very convenient. There is a big backyard where they can sit and have afternoon tea. His mother often buys some flowers because there is a flower cửa hàng opposite their house. At Tet, they often go vĩ đại the historic pagoda near their villa.

1. Does Charles live in a cottage?

A. Yes, he is              B. No, he doesn’t    C. Yes, he isn’t                    D. No, he is

2. Is the villa in front of a shopping center?

A. No, it isn’t            B. Yes, it does           C. No, it doesn’t                  D. Yes, it is

3. What does his mother do?

A. a manager             B. a teacher            C. a secretary                     D. a nurse

4. When tự they go vĩ đại the pagoda?

A. At Tet                    B. At Christmas        C. At Easter                        D. every day

5. What tự they tự in the back yard?

A. They talk with each other.

B. They play tennis.

C. They sit under the trees.

D. They have afternoon tea.

V. Make sentence using words / phrases given

1. She / not / sleep late at the weekends 

2. we / not / believe the Prime Minister

3. you / understand the question? 

4. David / want some coffee? 

5. when / she / go vĩ đại her Chinese class?

6. why / I / have vĩ đại clean up? 

7. they / not / work late on Fridays

8. she / have three daughters

Xem trực tuyến 3 cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới:

 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới nhất - Kết nối tri thức
 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới nhất - Cánh diều
 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới nhất - Chân trời sáng sủa tạo

Lưu trữ: Sở đề đua Tiếng Anh lớp 6 cũ:

Xem demo Đề GK2 Anh 6 Global Xem demo Đề GK2 Anh 6 Smart Xem demo Đề HK2 Anh 6 Global Xem demo Đề HK2 Anh 6 Friends Xem demo Đề HK2 Anh 6 Smart

Xem tăng đề đua những môn học tập lớp 6 sách mới nhất tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Toán 6 (có đáp án)

 • Đề đua Ngữ Văn 6 (có đáp án)

 • Đề đua Khoa học tập bất ngờ 6 (có đáp án)

 • Đề đua Lịch Sử và Địa Lí 6 (có đáp án)

 • Đề đua Công nghệ 6 (có đáp án)

 • Đề đua Tin học tập 6 (có đáp án)

 • Đề đua Giáo dục đào tạo công dân 6 (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí mang lại teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 6 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: chất nào làm mất màu dung dịch brom