cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình bình hành

Câu hỏi:

31/10/2020 32,747

Bạn đang xem: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình bình hành

Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình bình hành. Gọi I; J thứu tự là trung điểm của SA; SB. Hỏi xác minh này sau đó là sai.

D. IACJBD=AO (O là tâm ABCD)

Đáp án chủ yếu xác

+  Ta đem IJ là lối khoảng của tam giác SAB nên IJ// AB// CD

 => IJCD là hình thang. Do bại A chính.

+ Ta đem IBSABIBIBCSABIBC=IB.  Do bại B chính.

+ Ta đem JDSBDJDJBDSBDJBD=JD.  Do bại C chính.

 + Trong mặt mày phẳng lì (IJCD), gọi  IC và JD tách nhau bên trên M

Trong mp (ABCD), gọi O là kí thác điểm của AC  và BD.

    * Tìm kí thác tuyến của (IAC)  và ( JBD)

 SIA(IAC)SJB(JBD) nên S là vấn đề công cộng loại nhất

lại có:  O AC (IAC)OBD (JBD) nên O là  điểm công cộng loại nhì .

=> kí thác tuyến của mặt mày phẳng lì (IAC) và (JBD) là SO

 Do bại D sai.

 Chọn D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N thứu tự là trung điểm của AB và CD. Mặt phẳng lì α qua quýt MN tách AD; BC thứ tự lượt  bên trên P.. và Q. hiểu MP tách NQ bên trên I. Ba điểm này tại đây trực tiếp hàng?

A. I; A; C 

B. I; B; D  

C. I; A: B 

D. I; C; D 

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD đem E và F thứu tự là trung điểm của AB và CD; G là trọng tâm tam giác BCD. Giao điểm của đường thẳng liền mạch EG và mp (ACD) là

A. điểm F

B. kí thác điểm của EG và AF

C. Giao điểm của EG và AC

D. kí thác điểm của EG và CD

Câu 3:

Xem thêm: khi em vươn tay đó chính là đôi cánh

Cho hình chóp S.ABCD đem lòng là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC; I là kí thác điểm của Am và ( SBD). Mệnh đề này sau đó là đúng?

A. IA=-2IM

B. IA=-3IM 

C. IA=2IM

D. IA=2,5IM 

Câu 4:

Cho tứ diện ABCD. Gọi E; F; G là vấn đề thứu tự với những cạnh AB; AC; BD sao cho  EF tách BC bên trên I; EG tách AD bên trên H . Ba lối này tại đây đồng quy?

A. CD; EF; EG 

B. CD; IG; HF  

C. AB; IG; HF         

D. AC; IG; BD 

Câu 5:

Cho tứ diện S. ABC. Lấy điểm E; F thứu tự bên trên đoạn SA; SB và điểm G trọng tâm giác ABC. Gọi H là kí thác điểm của EF và AB; J là kí thác điểm của HG và BC. Tìm kí thác tuyến của (EFG) và  (SGC).

A. GH

B. GJ

C. GK nhập bại K là kí thác điểm của EF và SL

D. Tất cả sai

Câu 6:

Cho tứ diện S. ABC. Lấy M nằm trong SB; N nằm trong AC và I nằm trong SC sao mang lại XiaoMI ko tuy nhiên song với BC; NI ko tuy nhiên song với SA. Gọi K là kí thác điểm của XiaoMI và BC. Tìm kí thác tuyến của (MNI) với (SAB).

A. MK

B. ME nhập bại E là kí thác điểm của AB và NI

C. MF nhập bại F là kí thác điểm của SA và MI

D. MJ nhập bại J là kí thác điểm của SA và NI

Xem thêm: tắt chế độ ẩn danh trên iphone

TÀI LIỆU VIP VIETJACK