bài tập trắc nghiệm câu trực tiếp gián tiếp

Với nội dung bài viết thời điểm hôm nay, mời mọc chúng ta nằm trong Luyện ganh đua IELTS Vietop xem xét lại những phần vấn đề cần thiết nhất về câu trần thuật – Reported Speech nhập giờ đồng hồ Anh và thực hiện một vài bài luyện trắc nghiệm câu tường thuật nhằm gia tăng kỹ năng về loại câu rất rất phổ cập này nhé!

bài luyện trắc nghiệm câu tường thuật

Tổng quát lác về câu tường thuật

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm câu trực tiếp gián tiếp

Trong giờ đồng hồ Anh tớ với 2 loại câu, này đó là câu thẳng và câu loại gián tiếp.

Câu thẳng – Direct Speech thể hiện tại lại đúng mực câu nói. phát biểu của những người này ê và nằm trong lòng vệt ngoặc kép (trích dẫn).

E.g.: “I always walk to tát school.” Linda said. (“Tôi luôn luôn quốc bộ cho tới ngôi trường.” Linda phát biểu.)

→ Câu loại gián tiếp – Indirect Speech, hoặc hay còn gọi là câu trần thuật – Reported Speech, là loại câu dùng để làm thuật lại nội dung của câu nói. phát biểu thẳng. 

E.g.: Linda said that she always walked to tát school. (Linda bảo rằng cô ấy luôn luôn quốc bộ cho tới ngôi trường.)

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì lúc này đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Ngôi và thì nhập câu tường thuật

Nếu động kể từ của mệnh đề trần thuật người sử dụng ở thì lúc này thì Lúc thay đổi lịch sự câu loại gián tiếp tớ chỉ đổi ngôi; không thay đổi thì của động kể từ và trạng kể từ.

E.g.: “I lượt thích listening to tát music.” Helen says.

=> Helen says that she likes listening to tát music.

Nếu động kể từ của mệnh đề trần thuật người sử dụng ở thì quá khứ thì Lúc fake lịch sự câu loại gián tiếp tớ đổi ngôi, thì của động kể từ, trạng kể từ chỉ thời hạn và xứ sở.

E.g.: “I lượt thích listening to tát music.” Helen said.

=> Helen said that she liked listening to tát music.

Thay thay đổi ngôi (Đại kể từ nhân xưng, Đại kể từ chiếm hữu và Tính kể từ sở hữu)

Ngôi loại nhất: phụ thuộc công ty kể từ của mệnh đề tường thuật; thông thường thay đổi lịch sự thứ bực ba

 • I  →  he / she                    
 • Me →   him / her                
 • My →  his / her
 • We → they                        
 • Us  → them                        
 • Our  → their

Ngôi loại hai: (You, your)

Xét chân thành và ý nghĩa của câu và thay đổi cho tới thích hợp, tớ thông thường thay đổi phụ thuộc túc kể từ (tân ngữ – object) của mệnh đề trần thuật.

Ngôi loại ba (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): lưu giữ nguyên

Thay thay đổi những trạng kể từ chỉ thời hạn và điểm chốn

DIRECTINDIRECT
Now
Here
This
These
Today
Tonight
Yesterday
Last year
Tomorrow
Next month
Ago
Then
There
That
Those
That day
That night
The day before / the previous day
The year before / the previous year
The following day / the next day / the day after
The following month / the next month / the month after
Before

Thay thay đổi về thì nhập câu

chuyển đổi thì nhập câu tường thuật
chuyển đổi thì nhập câu tường thuật
DIRECT (trực tiếp)INDIRECT (gián tiếp)
Present Simple – V1 /Vs(es)
E.g.: “I always drink milk.”, Anna said.
Past Simple – V-ed / V2
E.g.: Anna said that she always drank coffee.
Present Continuous – am / is / are + V-ing
E.g.: “I am reading a book”, John told Anna.
Past Continuous – was / were + V-ing
E.g.: John told Anna that he was reading a book.
Present Perfect – have / has + Phường.Phường / V3
E.g.: “I have been to tát Tokyo.”, he told bủ.
Past Perfect – had + Phường.Phường / V3
E.g.: He told bủ that he had been to tát Tokyo.
Present Perfect Continuous – have / has been +V-ing
E.g.: They complained: “We have been waiting for days.”
Past Perfect Continuous –  had been + V-ing
E.g.: They complained that they had been waiting for days.
Past Simple – V2 / -ed
E.g.: “I arrived yesterday.”, he said.
Past Perfect – had + Phường.Phường / V3
E.g.: He said that he had arrived the day before.
Past Continuous – was / were + V-ing
E.g.: “We were living in Paris at that time.”, my parents told bủ.
Past Perfect Continuous – had been +V-ing
E.g.: My parents told bủ that they had been living in Paris at that time.
Past Perfect – had + Phường.Phường / V3
E.g.: “I had just closed the door.” She explained.
Past Perfect – had + Phường.Phường / V3
E.g.: She explained that she had just closed the door.
Simple future – will + V
E.g.: “I‘ll see you next month.” Kate told bủ.
Present conditional – would + V
E.g.: Kate told bủ that she would see me the following month.
Future Continuous  will be + V-ing
E.g.: She said, “I‘ll be staying at my grandma’s next Friday.”
Conditional continuous – would be + V-ing
E.g.: She said that she would be staying at her grandma’s next Friday.

Chú ý: Những modal verbs này sẽ không thay cho đổi: might, could, would, should, ought to

E.g.: She said, “I might bring a friend to tát the tiệc ngọt tonight.” 

=> She said that she might bring a friend to tát the tiệc ngọt that night.

Bây giờ, Vietop mời mọc chúng ta nằm trong thực hiện những bài bác luyện trắc nghiệm nhỏ tiếp sau đây về câu trần thuật – Reported Speech nhé!

Tham khảo:

Câu trần thuật quánh biệt: Lý thuyết và Bài tập vận dụng

Câu trần thuật If nhập tiếng Anh: Lý thuyết + Bài tập vận dụng

Tổng ăn ý những điều cần phải biết về câu trần thuật với Infinitive và Gerund

Bài luyện trắc nghiệm câu trần thuật nhập giờ đồng hồ Anh

Choose the correct answer

 1. Julia said, “I may leave tomorrow.”

A. Julia said that she might leave the next day.

B. Julia said that she might leave tomorrow.

C. Julia asked if she should leave the next day.

D. Julia informed bủ to tát leave tomorrow.

 1. He said, “Katherine is busy right now.”

A. He said Katherine was busy.

B. He informed that Katherine was busy then.

C. He said Katherine had been busy.

D. He informed bủ that Katherine is busy.

 1. My teacher told bủ, “You are suspended!.”

A. My teacher exclaimed that I am suspended.

B. My teacher exclaimed to tát bủ to tát suspend.

C. My teacher informed bủ that I was suspended.

D. My teacher exclaimed that I was suspended.

 1. He said, “I have been a great tutor.”

A. He said that he had been a great tutor.

B. He said that he was a great tutor.

C. He exclaimed that he was a great tutor.

D. He said that he has been a great tutor.

 1. Mr. Smith said, “We went for a trip to tát nhật bản.”

A. Mr. Smith said that they went for a trip to tát nhật bản.

B. Mr. Smith said that they were on a trip to tát nhật bản.

C. Mr. Smith said that they had gone for a trip to tát nhật bản.

D. Mr. Smith said they went for a trip to tát nhật bản.

 1. Anthony said, “I will take care of this matter.”

A. Anthony said that he would take care of that matter.

B. Anthony said that he will take care of that matter.

C. Anthony said that he would take care of that matter.

D. Anthony said that he will take care of that matter.

 1. “I am going out tonight.” My sister said.

A. My sister said that she was going out tonight.

B. My sister said that she was going out that night.

C. My sister said she was going out that night.

D. My sister said that she will be going out that night.

 1. The guard asked the man, “Who are you?”

A. The guard asked the man who he was.

B. The guard asked bủ who was I.

C. The guard asks bủ who he was.

D. The guard asked the man who I was.

 1. My friend said, “The concert ended yesterday.”

A. My friend said that the concert had ended yesterday.

B. My friend said that the concert ended the day before.

C. My friend said that the concert had ended the previous day.

D. My friend said that the concert ended already.

 1. My mom said, “Bring bủ a glass of water, please.”

A. My mom command bủ to tát bring her a glass of water.

B. My mom bủ to tát bring her a glass of water.

C. My mom asked bủ to tát brought her a glass of water.

D. My mom ordered bủ to tát bring her a glass of water.

 1. He said, “Let us have dinner here.”

A. He proposed that we had dinner there.

B. He asked if we wished to tát have dinner there.

C. He said that we should have dinner there.

D. He said that we had dinner there.

 1. The salesman said, “Are you interested in the scheme?”

A. The salesman said that if I was interested in the scheme.

B. The salesman said that if I were interested in the scheme.

C. The salesman asks if I am interested in the scheme.

D. The salesman asked bủ if I was interested in the scheme.

 1. She said, “Shut the door!”

A. She asked bủ whether I would shut the door.

B. She ordered bủ to tát shut the door.

C. She said that I should shut the door.

D. She shouted and said to tát shut the door.

 1. She said, “The train will be leaving soon.”

A. She said that the train would leave soon.

B. She said that the train is leaving.

C. She said that the train would be leaving soon.

D. She said that the train will leave soon.

 1. “Alas! It can’t be this bad.” Andy said.

A. Andy exclaimed with sorrow that that couldn’t be that bad.

Xem thêm: đạo hàm 1/x^2

B. Andy grieved that it couldn’t be that bad.

C. Andy said that it was really that bad.

D. Andy said with sorrow that that was bad.

 1. My teacher said, “The sun is a renewable energy source.”

A. My teacher said that the sun was a renewable energy source.

B. My teacher said that the sun is a renewable energy source.

C. My teacher told that the sun is a renewable energy source.

D. My teacher tells that the sun was a renewable energy source.

 1. The secretary said, “Is Mr. Brown in his office?”

A. The secretary said that if Mr. Brown was in his office.

B. The secretary enquired if Mr. Brown was in his office.

C. The secretary enquired that if Mr. Brown was in his office.

D. The secretary asked if Mr. Brown had been in his office.

 1. The policeman said, “Don’t cross the tốc độ limit.”

A. The policeman said not to tát cross the tốc độ limit.

B. The policeman asked if I would cross the tốc độ limit.

C. The policeman forbade bủ to tát cross the tốc độ limit.

D. The policeman asks if I had crossed the tốc độ limit.

 1. Mr. Lee said, “I must attend the meeting.”

A. Mr. Lee said that he had to tát attend the meeting.

B. Mr. Lee said that it was must that he attend the meeting.

C. Mr. Lee said if he must attend the meeting.

D. Mr. Lee said that he would attend the meeting.

 1. She said, “What an astonishing view!”

A. She said that the view was astonishing.

B. She exclaimed that the view is astonishing.

C. She exclaimed with joy and said that the view was astonishing.

D. She exclaimed that the view was astonishing.

 1. My quấn said that she ________ there at noon.

A. is going to tát be B. was going to tát be C. will be D. can be

 1. They asked bủ when _________.

A. did I arrive B. will I arrive C. I had arrived D. I can arrive

 1. The man said, “ I didn’t see her.” => The man said ____ her.

A. he had seen   B. I hadn’t seen C. she didn’t see    D. he hadn’t seen

 1. My dad said, “I watched TV last night.” => My dad said that he _______ TV the night before.

A. was watching B. watched C. had watched D. has watched

 1. The teacher told us that Columbus ________ America in 1492.

A. discovered B. had discovered C. was discovering D. would discover

 1. She said, “ I want to tát give up my job.” => She said that ______________.

A. she wants to tát give up her job

B. she wanted to tát give up my job

C. I wanted to tát give up her job

D. she wanted to tát give up her job

 1. Anna said: ”I have not seen Donald since last month .”

A. Mary said she has not seen Peter since the previous month. 

B. Mary said she had not seen Peter since the previous month.

C. Mary said she was not seen Peter since the previous month.

D. Mary said she doesn’t see Peter since the previous month

 1. “ I want to tát go on holiday but I don’t know where to tát go.” – said Thomas.

=> Thomas said that _________________________________________.

A. he wanted to tát go on holiday but he doesn’t know where to tát go.

B. he wants to tát go on holiday but he didn’t know where to tát go.

C. he wanted to tát go on holiday but he didn’t know where to tát go.

D. I wanted to tát go on holiday but I didn’t know where to tát go.

 1. “What will you vì thế this evening, John?” Mark asked.

A. Mark asked John what he would vì thế that evening.

B. Mark asked John what John did that evening.

C. Mark wanted to tát know what she and John would vì thế that evening.

D. Mark wanted to tát know what John would vì thế that evening.

 1. He said to tát them, “Don’t tell bủ such nonsense!”

A. He told them not to tát tell him such nonsense.   

B. He told them to tát tell him such nonsense.

C. He told them not to tát tell them such nonsense.  

D. He told them to tát tell them such a nonsense.

 1. “I don’t know what mom is doing,” said my sister.

A.  My sister said that she didn’t know what mom was doing.

B.  My sister said she doesn’t know what mom is doing.

C.  My sister said that I don’t know what mom is doing.

D. My sister said that she hasn’t known what mom was doing

 1. “I’ve been playing tennis a lot lately,” Kai said.

A. Kai said that I have been playing tennis a lot lately.        

B. Kai said that he has been playing tennis a lot lately.

C. Kai said that he had been playing tennis a lot lately.      

D. Kai said that she had been playing tennis a lot lately.

 1. The mother asked her son _______.

A. where he has been B. where he had been

C. where has he been D. where had he been

 1. The maid said, “I gave them the address.”

A. The maid asked whether she should have given the address to tát them.

B. The maid informed bủ that she had given the address to tát them.

C. The maid said that she would give them the address.

D. The maid said to tát give the address to tát them.

 1.  “Don’t make noise in the library.” The librarian said to tát us.

A. The librarian told us not to tát make noise in the library.

B. The librarian ordered us not to tát make noise in the library.

C. The librarian said to tát be quiet while in the library.

D. The librarian asks bủ to tát not make any noise.

 1. Jen says: “I lượt thích drawing sketches.”

A. Jen says that she liked drawing sketches.

B. Jen said that she has liked drawing sketches.

C. Jen says that she likes to tát draw sketches.

D. Jen said that she likes drawing sketches.

 1. The man said, “You can not park here!”

A. The man said that I may not park here.

B. The man said to tát bủ that I was unable to tát park here.

C. The man told bủ that I couldn’t park there.

D. The man forbade bủ to tát park here.

 1. She said she _______ collect the documents for bủ after work.

A. would B. did C. must D. had

 1. They said that they had been driving through the desert__________.

A. the previous day B. yesterday

C. the last day D. Sunday previously

 1. Liam told bủ that he _______ his best in the exam the _______ day.

A. had done / following B. will vì thế / previous

C. would do/ following D. was going / previous

Đáp án

12345678910
ABDACCBDCB
11121314151617181920
ADBCABBCAD
21222324252627282930
BADDBDBCAA
31323334353637383940
ACDBACCAAC

Xem thêm:

Bài luyện câu trần thuật đặc trưng từ cơ bản đến nâng cao

Bài luyện câu trần thuật nhập giờ đồng hồ Anh từ cơ bản đến nâng cao

Hy vọng sau thời điểm điểm lại những kỹ năng tổng quát lác và triển khai xong 40 câu trắc nghiệm bên trên, những bạn đã sở hữu thể nắm rõ được cơ hội dùng câu trần thuật – Reported Speech nhập giờ đồng hồ Anh. Vietop chúc chúng ta học tập chất lượng và hứa chúng ta ở những nội dung bài viết sau.

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 37