bài tập tiếng anh lớp 4 unit 13

Bài tập luyện Unit 13 lớp 4 Would you lượt thích some milk? sở hữu đáp án

Bài tập luyện Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you lượt thích some milk? bởi Tip.edu.vn tự động biên soạn và đăng lên sau đây tổ hợp những dạng bài xích tập luyện trắc nghiệm thông dụng trong số dạng bài xích rèn luyện giờ đồng hồ Anh lớp 4 đi kèm theo đáp án.

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 4 unit 13

Mời chúng ta nhập cuộc group Tài liệu học hành lớp 4 nhằm tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều tư liệu hay: Tài liệu học hành lớp 4

Bài tập luyện tự động luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 13 tổ hợp những dạng bài xích tập luyện thông dụng chung học viên lớp 4 gia tăng kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng cho tới kì đua thời điểm cuối kỳ sắp tới đây. Ngoài ra những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tư liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời những em tìm hiểu thêm bài xích tại đây.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you lượt thích some milk? không thiếu thốn nhất

Bài tập luyện Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you lượt thích some milk?

Bản quyền thuộc sở hữu Tip ngặt nghèo cấm từng hành động sao chép vì thế mục tiêu thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words about food and drinks

1. FEBE

________________

2. SIFH

________________

3. BDREA

________________

4. ODLENOS

________________

5. CEIR

________________

6. ETAEGLEBVS

________________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Would you lượt thích some milk? – ______________

A. No, please. I’d love to

B. Yes, I would

C. Yes, please. I love milk

D. No, I wouldn’t

2. She _______ this dish very much

A. like

B. lớn like

C. likes

D. liking

3. What about ____________ lunch at home?

A. have

B. lớn have

C. having

D. has

4. What’s _______ favorite food? – It’s beef

A. your mother

B. your mother of

C. your mother’s

D. of your mother

5. Do you have _______ sister?

A. an

B. the

C. any

D. a

6. What ______ her favorite food?

A. does

B. is

C. do

D. are

7. ________ is this leaf? – It’s yellow

A. What size

B. What

C. What time

D. What color

8. _______ you lượt thích orange juice? – No, I _________.

A. do/ don’t

B. does/ doesn’t

C. do/ do

D. are/ am

Exercise 3: Correct the mistake

1. Do you lượt thích orange juice? – No, I don’t. I lượt thích milks

_________________________________________

2. He lượt thích this beef very much

_________________________________________

3. Would you lượt thích any noodles?

_________________________________________

Exercise 4: Read the following text and answer the following questions

My name is Camellia. I come from France. I am 12 years old. I have a dog. Her name is Trago and he is 6 years old. My favorite food is spaghetti. I also lượt thích lớn eat strawberries and chocolate. I don’t lượt thích beef and I never eat mushrooms. My favorite drink is táo Apple juice. I don’t lượt thích tea. How about you? What is your favorite food and drink?

1. Where does she come from?

_________________________________________

2. Does she have a cat?

Xem thêm: học 10.com sách cánh diều lớp 1

_________________________________________

3. What is her favorite food?

_________________________________________

4. What doesn’t she lượt thích lớn eat?

_________________________________________

5. What is her favorite dink?

_________________________________________

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. I get up at six thirty. (half)

_____________________________________

2. What is your favorite food? (like)

_____________________________________

3. I lượt thích milk. (favorite)

_____________________________________

Exercise 6. Choose the correct answer.

1. Would you lượt thích __________ egg? (an/ a/ some/ any)

2. My mother __________ her job. (like/ loves/ do/ have)

3. What __________ Lan doing? – She is playing the guitar. (is/ am/ do/ does)

4. My brother __________ lớn school in the morning. (goes/ when/ go/ did)

5. What __________ you bởi yesterday? – I did my homework. (do/ does/did/ doed)

6. Lan and Minh __________ at the zoo last Sunday. (is/ was/ were/ am)

7. My __________ fruit is táo Apple. (like/ favourite/ love/ drink)

8. After I finish my homework, I go lớn __________ at 10 p.m. (school/work/bed/the zoo)

9. My father is a teacher. He works in the __________ . (factory/school/office/field)

10. Every day I get __________ at 6 o’clock. (up/in/to/next)

-The end-

Đáp án bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you lượt thích some milk?

Exercise 1: Unscramble the following words about food and drinks

1. BEEF

2. FISH

3. BREAD

4. NOODLES

5. RICE

6. VEGETABLES

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. C

4. C

5. D

6. B

7. D

8. A

Exercise 3: Correct the mistake

1. milks => milk

2. lượt thích => likes

3. any => some

Exercise 4: Read the following text and answer the following questions

1. She comes from France

2. No, she doesn’t. She has a dog

3. Her favorite food is spaghetti

4. She doesn’t lượt thích beef and she never eats mushrooms

5. Her favourite drink is táo Apple juice

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là Camellia. Tôi tới từ nước Pháp. Tôi 12 tuổi tác. Tôi sở hữu một con cái chó. Cô ấy thương hiệu là Trago và anh ấy 6 tuổi tác. Mon ăn ưa thich của tôi la My Y. Tôi cũng mến ăn dâu tây và sô cô la. Tôi ko mến thịt trườn và tôi ko lúc nào ăn nấm. Thức húp yêu thương mến của tôi là nước xay táo. Tôi ko mến trà. Còn chúng ta thì sao? Đồ ăn đồ uống yêu thương mến của người sử dụng là gì?

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. I get up at half past six

2. What food bởi you like?

3. My favorite drink is milk

Exercise 6. Choose the correct answer.

1. Would you lượt thích _____an_____ egg? (an/ a/ some/ any)

2. My mother _____loves_____ her job. (like/ loves/ do/ have)

3. What ____is______ Lan doing? – She is playing the guitar. (is/ am/ do/ does)

4. My brother ______goes____ lớn school in the morning. (goes/ when/ go/ did)

5. What _____did_____ you bởi yesterday? – I did my homework. (do/ does/did/ doed)

6. Lan and Minh _____were_____ at the zoo last Sunday. (is/ was/ were/ am)

7. My _____favourite_____ fruit is táo Apple. (like/ favourite/ love/ drink)

8. After I finish my homework, I go lớn _______bed___ at 10 p.m. (school/ work/ bed/ the zoo)

9. My father is a teacher. He works in the _____school_____ . (factory/ school/ office/ field)

10. Every day I get _____up_____ at 6 o’clock. (up/ in/ to/ next)

Xem thêm: Trắc nghiệm kể từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you lượt thích some milk? MỚI

Trên trên đây Tip.edu.vn đang được reviews Bài tập luyện Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you lượt thích some milk? sở hữu đáp án. Mời chúng ta tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm thêm thắt những tư liệu học hành lớp 4 hoặc như là Trắc nghiệm kể từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?, Trắc nghiệm kể từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you lượt thích some milk?…. được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn.

Xem thêm: trường đại học công nghiệp thực phẩm

Rate this post