bài tập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Khái niệm

Lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo mà kế toán cần phải hiểu rõ để lập cùng với bộ báo cáo tài chính. Có hai phương pháp lập khác nhau là: trực tiếp và gián tiếp. Để lập được báo cáo này cần phải có một quy trình làm kế toán theo đúng chuẩn mực.

Bạn đang xem: bài tập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

cach-lap-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-theo-phuong-phap-truc-tiep

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh dòng tiền vào, dòng tiền ra của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.  Lamketoan.vn chia sẻ phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

 1. Căn cứ để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

–  Căn cứ vào bảng cân đối số phát sinh để làm căn cứ đối chiếu.

2. Nguyên tắc ghi nhận

–  Số năm trước là lấy số liệu trên dòng tiền lưu chuyển của năm N -1 căn cứ trên  báo cáo tài chính năm N -1: Năm trước

–  Số năm năm nay là lấy số liệu trên dòng tiền lưu chuyển của năm N căn cứ báo cáo tài chính năm N: Năm nay.

–  Nếu thu tiền từ  hoạt động sản xuất kinh doanh được ghi số dương trên phần mềm HTKK.

–  Nếu chi  tiền từ  hoạt động sản xuất kinh doanh được ghi số âm trên phần mềm HTKK. Tức đánh dấu trừ trên bàn phím trước đánh số.

3. Cách lập các chỉ tiêu trên HTKK.

Mỗi một chỉ tiêu phản ánh các tài khoản đối ứng của việc thu tiền và chi tiền trong năm tài chính cũ, lấy các đối ứng cộng lại rồi đánh lên HTKK khi làm lưu chuyển tiền tệ cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Mã

Hạch toán

Ghi dương/âm

TK nợ

TK có

 

 1

  Thu tiền từ  bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác   

01

111,112 511,131,515

Ghi dương

 2

     Tiền chi trả cho nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ      

02

152, 153, 154, 156, 331, 627, 641, 642  111, 112

 Ghi âm

3

Tiền chi trả cho người lao động 03 334 111, 112

Ghi âm

Xem thêm: ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ

 4

 Tiền chi trả lãi vay  04 635, 335 111, 112 

 Ghi âm

5

Tiền chi nộp thuế  thu nhập DN 05 3334 111, 112

Ghi âm

 

 6

   Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  06 111112  71133311, 138, 144, 133, 344

 Ghi dương

  7

      Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

 07

13311, 142, 242, 3331, 3333, 3335, 642, 144, 344, 431, 811, 338, 3338 111, 112

 Ghi âm

8

 Tiền chi mua sắm TSCĐ  21 211, 212, 213, 241 111,112 

 Ghi âm

 9

  Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được   33 111, 112 311, 341 

 Ghi dương

 10

 Tiền chi trả nợ gốc vay  34 311, 341 111, 112

 Ghi âm

11

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 60    

Lấy dư nợ 111, 112 cộng lại đầu năm

12

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70    

Số tiền phải đúng bằng dư nợ 111, dư nợ 112 cộng lại

Xem bài  Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Kế toán Việt Hưng chúc bạn làm tốt báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Xem thêm: chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch hcl