a closer look 1 unit 4 lớp 8

Bạn đang được coi nội dung bài viết Tiếng Anh 8 Unit 4: A Closer Look 1 Soạn Anh 8 trang 40 bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn hoàn toàn có thể truy vấn thời gian nhanh vấn đề quan trọng bên trên phần mục lục nội dung bài viết phía bên dưới.

Bạn đang xem: a closer look 1 unit 4 lớp 8

Giải Tiếng Anh 8 Unit 4 A Closer Look 1 là tư liệu vô nằm trong hữu ích canh ty những em học viên lớp 8 được thêm nhiều khêu ý tìm hiểu thêm nhằm giải những thắc mắc trang 40 bài Our customs and traditions được nhanh gọn và đơn giản dễ dàng rộng lớn.

Soạn A Closer Look 1 trang 40 Unit 4 được trình diễn rõ nét, cẩn trọng, dễ dàng nắm bắt nhằm mục đích canh ty học viên nhanh gọn biết phương pháp thực hiện bài xích, bên cạnh đó là tư liệu hữu ích canh ty nhà giáo thuận tiện trong những công việc chỉ dẫn học viên tiếp thu kiến thức. Vậy sau đó là nội dung cụ thể Giải Unit 4 Lớp 8:A Closer Look 1, chào chúng ta nằm trong chuyên chở bên trên phía trên.

Vocabulary

Câu 1

Match the first halves of the sentences with the second halves. Nối nửa phần đầu của câu với nửa phần sau của câu.

А

B

1. Although they are not Christian,

A. the first person vĩ đại step into your house in the new year should be a man.

2. It’s the custom

B. making sponge cakes for the Mid-Autumn Festival instead of mooncakes.

3. According vĩ đại tradition,

C. the tradition of living with their parents.

4 There is a tradition in our school that

D. in that country for women vĩ đại get married in white.

5. They broke with tradition by

E. the family has the custom of giving presents at Christmas.

6. Many young people bởi not follow

F. morning exercise at 5 a.m.

7. In my family there is a custom of doing

G. girls should wear ao mềm on the first day of school.

Đáp án

1 – e; 2 – d; 3 – a;

4 – g; 5 – b; 6 – c; 7 – f;

Hướng dẫn dịch

1 – Mặc cho dù chúng ta ko cần đạo Thiên Chúa, tuy nhiên mái ấm gia đình này vẫn sở hữu phong tục tặng tiến thưởng nhập lễ Giáng sinh.

2 – Phong tục ở vương quốc cơ mang lại phục phái đẹp kết duyên đem đồ gia dụng White.

3 – Theo truyền thông, người trước tiên phi vào nhà của bạn nhập năm mới tết đến nên là 1 trong những người con trai.

4 – Có một truyền thông ở ngôi trường tất cả chúng ta là đàn bà nên đem áo lâu năm vào trong ngày trước tiên cho tới ngôi trường.

5 – Họ đánh tan truyền thống lâu đời bằng sự việc thực hiện bánh xốp mang lại Lễ hội Trung thu thay cho bánh Trung thu.

6 – đa phần Người trẻ tuổi tuổi hạc không áp theo truyền thống lâu đời sinh sống với ba mẹ.

7 – Trong mái ấm gia đình tôi sở hữu một phong tục là luyện thể dục thể thao buổi sáng sớm khi 5 giờ.

Câu 2

Read the full sentences in 1 again and complete the expressions below. Đọc câu không hề thiếu nhập phần 1 đợt nữa và triển khai xong những trở nên ngữ bên dưới.

1. it’s the for somebody vĩ đại bởi something

2. there’s a that + clause

3. vĩ đại tradition, + clause

4. follow the of doing something

5. break tradition by doing something

6. have the custom doing something

7. there is a custom of something

Đáp án

1. custom – phong tục là dành riêng cho ai cơ thực hiện một điều gì đó

Xem thêm: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

2. tradition – sở hữu một truyền thống lâu đời + mệnh đề

3. according – theo dõi truyền thống lâu đời + mệnh đề

4. tradition – theo dõi truyền thống lâu đời bằng sự việc thực hiện gì

5. with – đánh tan truyền thông bằng sự việc thực hiện gì

6. of – sở hữu phong tục thực hiện gì

7. doing – sở hữu một phong tục thực hiện gì

Câu 3

Read the following customs and traditions. Make sentences vĩ đại say if you have these in your province area, using any of the expressions in 2. Remember vĩ đại change the verb tense if necessary. Đọc những phong tục và truyền thống lâu đời sau. Tạo trở nên câu nhằm bảo rằng bọn chúng còn ở tỉnh em ko, dùng ngẫu nhiên trở nên ngữ nào là nhập phần 2. Nhớ thay cho thay đổi thì của động kể từ nếu như quan trọng.

Gợi ý

2. It’s the custom vĩ đại wait until the guests finish eating before leaving the dinner table.

3. There is a tradition that young people have vĩ đại greet elder people.

4. According vĩ đại the tradition, people decorate their houses with kumquat trees and peach blossom during Tet holiday.

5. Women break the tradition of being a homemaker.

Câu 4

Now complete the following sentences with your own ideas. Hoàn trở nên những câu sau với chủ ý riêng biệt của doanh nghiệp.

Gợi ý

1. It’s the custom in my country that all people visit the pagoda on the first day of lunar new year.

2. We broke the tradition by not decorating the house on Tet holiday.

3. There is a tradition in my family that all family members always come back trang chủ at the weekend.

4. We have a custom of doing exercise in the morning.

5. According vĩ đại tradition, adults give lucky money vĩ đại children on Tet holiday.

Pronunciation

Clusters: /spr/ and /str/

Câu 5

Complete the words under the pictures with spr or str. Then listen and repeat. Hoàn trở nên những kể từ bên dưới những tranh ảnh với spr hoặc str. Sau cơ nghe và tái diễn.

Bài nghe

Đáp án

1. straw (ống hút)

2. street (con đường)

3. spring (mùa xuân)

4. spray (xịt)

5. astronaut (phi hành gia)

6. frustrated (giận dữ)

7. espresso (cà phê espresso)

8. newsprint (giấy in báo)

Câu 6

Listen and circle the words with /spr/ and underline the words with /str/. Then say the sentences. Nghe và khoanh tròn xoe những kể từ với /spr/ và gạch ốp bên dưới những kể từ với /str/. Sau cơ hiểu những câu.

Bài nghe

Đáp án

1. In my family, all the traditions of our ancestors are strictly followed.

2. The custom of saying hello vĩ đại strangers has spread through our community.

3. In our district, it’s the custom for residents vĩ đại sweep the streets on Saturday mornings.

4. That film strip really highlighted our customs and traditions.

5. Parents usually want their offspring vĩ đại follow the family traditions.

Cảm ơn chúng ta tiếp tục coi nội dung bài viết Tiếng Anh 8 Unit 4: A Closer Look 1 Soạn Anh 8 trang 40 bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn chúng ta có thể phản hồi, coi thêm thắt những tìm hiểu thêm ở phía bên dưới và ao ước rằng sẽ hỗ trợ ích cho chính mình những vấn đề thú vị.

Xem thêm: phía sau em luôn có ta bên cạnh