Liên kết với ngành học nước ngoài là gì?

Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, hiện nay tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có xu hướng hội nhập và liên kết quốc tế. Và giáo dục là một…